Jiří Koch

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2016

V letošní Tříkrálové sbírce vykoledovali koledníci v celé naší republice celkem 94 918 764 Kč. K tomu ještě na dárcovských DMS zaslali lidé 1 102 551 Kč, celkem tedy TKS vynesla 96 021 315 Kč. Brněnská diecéze se podílela na celorepublikové sumě částkou 22 300 347 Kč. Už tradičně se vykoledovalo nejvíce v olomoucké arcidiecézi, kde v roce 2000 myšlenka tříkrálových sbírek vznikla.

Muzikál Gedeon v Ostrovačicích

V pátek 26. února 2016 se v Ostrovačicích konala výjimečná událost: Divadelní společnost Spojených farností Zbraslav představila farníkům Společenství Oříku muzikál „Gedeon“. Představení se konalo v ostrovačickém kostele a bylo doprovázeno pěknými písněmi, hudbou a pohybem. Jeho prostřednictvím jsme sledovali osudy starozákonního hrdiny Gedeona, jenž nás svým jednáním a činem vyzývá k rozhodnutí se pro Boha a k odvážnému boji pro víru.

Přítomní posluchači tak prožili krásný zážitek.

Náš farní zpravodaj existuje už 10 let

Výčet jubilantů s kulatým výročím musíme rozšířit také o tento farní zpravodaj. První číslo zpravodaje dostali čtenáři do rukou na Vánoce 2005, tedy před 10 lety. Při této příležitosti si dovolím připomenout několik zajímavých údajů.

Tříkrálová sbírka 2016

V těchto dnech vrcholí přípravy již šestnáctého ročníku Tříkrálové sbírky, která začne s Novým rokem a potrvá do 14. Ledna 2016. Jedná se o největší dobrovolnickou akci v zemi, která je součástí tradice a umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci potřebným a lidem v nouzi. Prostředky z Tříkrálové sbírky každoročně významně přispívají k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních a zdravotních služeb poskytovaných v regionu působnosti Oblastní charity Rajhrad.

V roce 2015 bylo možné z prostředků Tříkrálové sbírky provést například:

Panu Pololáníkovi s láskou…

Přiznám se, že jsem hodnou chvíli musel přemýšlet, jakým souhrnným nadpisem uvést příspěvky, které se sešly k zařazení do Oříku v souvislosti s nedávnými narozeninami pana Zdeňka Pololáníka. Byly napsány členy našeho „společenství Oříku“, ale jde též o osobní přání několika blízkých přátel oslavence, které se nám k otištění podařilo po delším přemlouvání od manželů Pololáníkových „vymámit“. Všechny jsou uvedeny v této kapitole od tohoto místa v řadě dál za sebou.

K Roku milosrdenství

Logo Roku milosrdenství představuje Syna Božího, jenž bere na svá ramena zbloudilého člověka. Kristus - Dobrý pastýř se dotýká lidského těla, a činí tak s láskou, která člověku mění život. Jeho oči se prolínají s očima člověka. Scéna je umístěná umístěna uvnitř mandorly, která připomíná, že v Kristu jsou společně přítomny obě přirozenosti, božská i lidská.

POHLEDY Z KOSTELNÍCH LAVIC – A ODJINUD

Je to již osm let, co k nám do farnosti přišel otec Ludvík. Předtím byla fara nějakou dobu opuštěná a my s napjetím očekávali, kdo přijde. Pamatuji si na chvíli, kdy do našeho kostela otec Ludvík přišel. A také se pamatuji na úsměv, kterého si nešlo nevšimnout.

To je to, co otce Ludvíka vystihuje. Jeho laskavost, lidskost. Vždy dokáže člověka pochválit, povzbudit, vyzdvihnout jeho přednosti.

Helenka Malášková jednou poznamenala: „To, že je tu otec Ludvík, je zásluha otce Bedřicha. On vám ho totiž vyprosil.“ Tak otče Bedřichu – díky.

Jubilejní rozhovor s otcem Ludvíkem Bradáčem

Milý otče Ludvíku,

na „úvodníkovém“ místě tohoto zpravodaje je dnes umístěný příspěvek, v němž jsou stručně shrnuty základní informace o Vašem životě. Kdo Vás trochu zná, nedověděl se tam asi nic nového. Proto si nyní dovolím položit Vám pár otázek s prosbou o podrobnější výklad Vašich vnitřních pocitů a životních rozhodnutí, především v souvislosti s Vaším kněžstvím.

1. Jak jste prožíval své dětství v rodině, ve škole, ve volném čase, mezi svými vrstevníky?

Dvě velká životní jubilea našeho pana faráře Ludvíka Bradáče

Pan farář Ludvík Bradáč se narodil 6. září 1965 v Brně jako první dítě manželů Ludvíka a Eleny Bradáčových. Před několika dny tedy vstoupil mezi padesátníky. Má ještě mladší sestru Ludmilu.

Po ukončení základní školy studoval na Gymnáziu Kpt. Jaroše v Brně, kde v roce 1983 maturoval. Po maturitě byl přijat na Cyrilometodějskou fakultu v Litoměřicích, kde se připravoval na své budoucí kněžské povolání. Pětileté studium bylo přerušeno po dvou letech dvěma roky základní vojenské služby.

Opět jsme byli na Velehradě…

Od začátku léta se vždy velice těším na prázdninový týden, který končívá posledním srpnovým víkendem. Ve čtvrtek toho týdne se totiž přesouváme do Ratíškovic u Hodonína, abychom se společně s místními farníky vydali na pěší pouť na Velehrad.

Letošní vzpomínková slavnost na Mons. Bedřicha Provazníka

Jako každoročně, sešli se i letos farníci Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic spolu s členy Komunity Emmanuel z Brna, aby modlitbou a písněmi vzpomenuli na svého nezapomenutelného kněze a bratra Bedřicha Provazníka. Od roku 1992 plných patnáct let nám byl pokorným pastýřem a pomocníkem na duchovní cestě k Bohu. Je známo, že už dlouho před tím než nastoupil do veřejné církevní správy, se za totalitního režimu jako kněz a biskup podílel na činnosti podzemní církve.

Tříkrálový koncert ve Veverských Knínicích (2015)

Na pozvání zastupitelstva obce zavítalo do Veverských Knínic v neděli 11. ledna 2015 sdružení hudebníků Castello in Aria. Zabývají se barokní hudbou provozovanou na kopiích dobových hudebních nástrojů.

V pořadu „Ó duše má rozmilá, do Betléma poďme“ zahráli a zazpívali v místním kostele vánoční písně, instrumentální sonáty a varhanní skladby tak, jak asi originálně zněly na konci 17. století.

Z poutě farností Rosického děkanství do Mariazell

V kalendáři našich aktivit zaujímají už několik let pevné místo ty, které jsou nabízeny všem farnostem Rosického děkanství. Pokud si dobře pamatuji, docházelo nejdříve k vzájemnému setkávání s bohatým duchovním programem v některé hostitelské farnosti – v Oslavanech, ve Zbraslavi, Dolních Kounicích. Pak se přikročilo k organizování společných poutí – na Svatý Hostýn, na Svatý Kopeček, na Velehrad. V loňském roce se cílem společné poutě stalo významné poutní místo sousedního Rakouska – Mariazell.

Knínické výročí

Kromě v textu citovaných pramenů jsem použil (snadno dostupné) informace z historie kláštera Porta coeli v Předklášteří a ty, které mi (asi před 5 lety) laskavě poskytl pan Dr. J. Dvořák z AÚ AV ČR. Jemu zvláště děkuji.

Svatá Anežka Česká a sametová revoluce

V právě probíhajících listopadových dnech se v televizi a ostatních médiích vzpomíná na události, které u nás proběhly před čtvrt stoletím. Ten zájem je pochopitelný, protože tehdy se v naší zemi zhroutila totalitní moc, která si dělala ambice být tu „na věčné časy“. V kterémsi článku v Lidových novinách (rozhovor Jany Machalické s B. Rychlíkem, 13.

Stránky

Subscribe to RSS - Jiří Koch