Jiří Koch

Překvapení pro knínické farníky

Ti, co v neděli 5. října přišli v Knínicích do kostela, byli nečekaně, ale velmi příjemně překvapeni: celou mši svatou provázeli liturgickým zpěvem členové Brněnského ekumenického sboru. Jednalo se vlastně o malý koncert duchovní hudby, který slavnostně a krásně ozvláštnil průběh běžné nedělní slavnosti. Příhodné bylo, že v tu neděli probíhaly v obci krojované hody.

Nutno dodat, že podobným způsobem BES doprovodil v tutéž neděli i ranní mši sv. v Ostrovačicích. Zásluhu na tom má otec Ludvík, který členům sboru poskytl ke zkouškám na uvedený víkend prostory farního centra.

Z posledního rozloučení s panem Janem Strakoněm

Pohřeb pana Strakoně proběhl v knínickém kostele 2. října 2014. Za farníky a přátele se s ním rozloučil Jiří Koch. Zde zveřejňujeme tu část projevu, která popisuje vztah zemřelého k církvi, farnímu společenství a knínickému kostelu.

Stručně o letošním výletě na Šmelcovnu

Netradičně, už o poslední srpnové sobotě, jsme se vydali letos šestým rokem na společný výšlap do údolí Bílého potoka. Sraz účastníků byl jako obvykle před kaplí na Javůrku, cílem byla kaple Panny Marie Bolestné ve Šmelcovně.

Na Javůrku jsme se společně pomodlili a otec Ludvík všem na cestu požehnal. Deště předcházejících dnů ustaly a jakoby zázrakem na nás po celou dobu dokonce svítilo sluníčko.

Jarní koncert ve Vev. Knínicích

V neděli 18. května 2014 se v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích uskutečnil Jarní koncert.

Pro přítomné posluchače zpívali studenti, učitelé a přátelé Gymnázia Matyáše Lercha z Brna. Starší člověk obyčejně spojuje své představy o současné mladé generaci především s populární hudbou, zpěvem trampských písní a někdy jen s pasivním vnímáním techna a podobných „tvrdých“ žánrů. O to příjemnější pocit zavládl při poslechu duchovních písní, většinou velikonočního rázu, v podání studentů či jejich učitelů, též mladšího věku.

Chráněné bydlení pro osoby s demencí v Rajhradě

V listopadu loňského roku byla oficiálně zahájena rekonstrukce starých původně vojenských objektů v blízkosti Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, sídle Oblastní charity Rajhrad. Po rekonstrukci vznikne objekt chráněného bydlení s 12 pokoji s příslušenstvím a se zázemím pro 20 osob trpících demencí.

Tohoto aktu se zúčastnilo vedení Diecézní charity Brno a Oblastní charity Rajhrad, zástupci města Rajhrad, benediktinského opatství v Rajhradě a Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova, v jejichž areálu Oblastní charita Rajhrad sídlí.

Ve spojení s papežem Františkem

I.

Koncem května v rámci Roku víry vyzval papež František ke společné eucharistické adoraci, která se pak uskutečnila v neděli 2. června 2013. Papež adoroval „doma“ ve Vatikánu a vyzval věřící ve všech diecézích po celém světě, aby se k němu ve svých kostelích a katedrálách připojili.

Tříkrálová sbírka 2014

O prvním víkendu příštího roku 4. 1. a 5. 1. 2014 proběhne v našich třech obcích Tříkrálová sbírka. Skupinky malých koledníků navštíví tradičně všechny domácnosti s prosbou o finanční výpomoc. Tato charitativní akce je tradičním poselstvím dobré vůle a pozitivního přístupu, která umožňuje veřejnosti podílet se na pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, nevyléčitelně nemocným, mládeži a rodinám v nouzi.

24. OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 9 (19. 12. 2010)
Autor článku: 

Druhý vatikánský koncil a uvádění jeho závěrů do života

Loni na podzim, 11. října 2012, uběhlo přesně padesát let od zahájení Druhého vatikánského koncilu. Koncil ve 4 zasedáních (se 3 přestávkami) trval do 8. 12. 1965, tedy o něco málo víc než tři roky. Svolal ho papež Jan XXIII., který v jeho průběhu (1963) zemřel. Po jeho smrti byl do čela církve zvolen Pavel VI. a ten činnost koncilu dovedl do zdárného konce.

Oslavy sv. Cyrila a Metoděje v den jejich původního svátku

K odkazu sv. Cyrila a Metoděje se přihlásily stovky věřících svou účastí na bohoslužbě v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Konala se 9. března, k oslavě příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu ji sloužil plzeňský biskup František Radkovský. Oslavy se zúčastnili i mnozí zástupci Ekumenické rady církví, mimo jiné i pravoslavný metropolita vladyka Kryštof, který na začátku mše jako dar předal katedrále ikonu svatých věrozvěstů.

Z redakční kuchyně Oříku

V průběhu posledního zasedání redakční rady Oříku oznámila Mgr. Zdeňka Nejezchlebová, že svoji činnost v redakční radě ukončuje.

Aby zůstal zachovaný paritní poměr „z každé obce dva členové“, byla za Veverské Knínice do redakční rady následně přijata Ing. Pavlína Kadlčková, kterou čtenáři Oříku mohou znát podle jejích některých dosavadních příspěvků (např. o pouti do Svaté země, o pěší pouti na Velehrad, o návštěvě západních Čech, aj). Věříme, že svoji novou službu čtenářům bude dělat odpovědně! 

Ladislav Vybíral, poslední knínický farář, by se letos dožil 90 let

P. Ladislav Vybíral se narodil 26. června 1923 v Žerůtkách u Olbramkostela na Znojemsku. V roce 1942 maturoval na gymnáziu v Bučovicích a 5. 7. 1947 byl v Brně vysvěcen na kněze.

K 1. srpnu 1947 nastoupil jako koordinátor do Veverské Bitýšky. Protože tam nebylo systemizováno kooperátorské místo, po formální stránce byl ustanoven v Dalešicích.

Setkání se svatým Cyrilem a Metodějem v Bystrci

Uskutečnilo se 6. února 2013. Osobnosti soluňských bratří, průběh jejich mise na Velké Moravě i důsledky jejich působení, zejména pro slovanské národy, jejich písemnictví a kulturu, shrnul ve své přednášce plk. v. v. František Valdštýn z Ostravy. Hovořil zaníceně a přesvědčivě, posluchači jako by měli plastický obraz obou věrozvěstů přímo před sebou. Následovala otevřená, mnohdy až odborná diskuse.

Příprava na Vánoce

Advent je přípravou křesťanů na Vánoce. Začíná první adventní nedělí, která letos připadla na 2. prosince.

Přípravou na advent pro řadu mladých žen, dívek i maminek s jejich ratolestmi z Říčan a Veverských Knínic, bylo „adventní tvoření“, konané ve Farním centru v Ostrovačicích v sobotu 1. prosince. Výsledkem byly nádherné adventní věnce a další vánoční ozdoby. Hlavně však v dobré náladě příjemně prožité odpoledne s řadou nových podnětů a osobních vztahů.

Však se podívejte, jak jim to všem pěkně slušelo!

Mikulášská nadílka v Knínicích

V předvečer svátku sv. Mikuláše (5. 12.) se uskutečnila v knínickém kostele, který je sv. Mikuláši zasvěcen, besídka s nadílkou pro místní děti. Pořadatelem byla ZŠaMŠ Veversé Knínice ve spolupráci s OÚ a Farností Veverské Knínice.

Slavnost sv. Václava v Ostrovačicích

Několika fotografiemi odkazujeme čtenáře na článek Tomáše Hájka, starosty městyse Ostrovačice, z minulého čísla Oříku. Pan starosta v něm vylíčil historii sousoší sv. J. Nepomuckého u ostrovačického kostela i proces jeho zrestaurování.

Stránky

Subscribe to RSS - Jiří Koch