Jiří Koch

Setkání na Šmelcovně

V sobotu 8. září se uskutečnilo setkání farníků u kaple Panny Marie ve Šmelcovně na Bílém potoce. Bylo to už čtvrtým rokem, v roce 2009 s tímto nápadem přišla paní Zdeňka Křížová z Veverských Knínic. Je to tradice sice krátká, ale pěkná. Do budoucna stojí za to ji udržovat!

Čím a jak nás může inspirovat historie

V příštím roce uplyne 1150 let od příchodu soluňských bratří Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Už dnes můžeme toto jubileum přiblížit několikerým připomenutím.

Čeští biskupové vyhlásili v letních měsících 2010 k uvedenému jubileu tříleté období příprav. Ideově vychází z duchovního odkazu obou bratří a je proto zaměřeno na hlubší poznání Božího slova. Jak to dělat konkrétně?

Poznej náš kostel

Před třemi roky jsme ve Veverských Knínicích slavili 750 let trvání farnosti. Historickým svědkem této křesťanské epochy je kostel sv. Mikuláše, postavený v druhé polovině 13. století. Při přesnějším určení roku se dá s velkou věrohodností vycházet z letopočtu 1259, který je v této souvislosti v některých starých listinách zmiňován.

Letos se k tomuto výročí vrátili společně zastupitelé obce a zástupci farního společenství. Na sobotu 19. května pro veřejnost připravili akci „Poznej náš kostel“.

Mé vzpomínky na P. Vladislava Dvořáka

Mé vzpomínky na P. Vladislava Dvořáka
vyvolané zájezdem do Znojma

Na jaře proběhla v našich farnostech anketa o určení cíle letošního farního zájezdu. Měl jsem radost, když pan farář oznámil, že většina do ankety zapojených farníků dává přednost cestě do Znojma (s následnou návštěvou akvaparku v rakouském Laa). První zastavení se mělo konat v Příměticích, kde je pochován náš dlouholetý farář P. Vladislav Dvořák.

Má radost z tohoto výsledku ankety měla dva zcela osobní důvody:

Arcibiskup Duka kardinálem

V uplynulých dnech a týdnech jsme byli svědky mimořádně radostné události, která se úzce dotkla české katolické církve. Arcibiskup pražský a primas český Dominik Duka byl papežem Benediktem XVI. povýšen do kardinálské hodnosti, čímž ho Svatý otec začlenil do sboru svých nejbližších spolupracovníků.

Své rozhodnutí jmenovat 22 nových kardinálů oznámil papež Benedikt XVI. při sváteční promluvě o Slavnosti Zjevení Páně 6. ledna 2012.

Půst 2012 v našich farnostech

1. V každém z našich tří kostelů probíhá během postní doby v neděli pobožnost křížové cesty.

2. Děti s pomocí katechetek, a někdy i maminek, znázorňují v kostele na nástěnkách postup postní dobou.

3. Klub aktivních seniorů našich 3 obcí se sešel 14. března dopoledne ve farním centru. Probírala se kniha o knězi Janu Bulovi, chystal se zájezd seniorů, měli jsme desetiminutovku nenáročných cviků, vzpomínalo se na starší a nemocné přátele, promítáním fotografií jsme si přiblížili chystanou cestu skupiny farníků do Svaté země. Viz zde.

Kniha „Víme o sobě“

V těchto prosincových dnech vydává fotograf Imrich Veber knihu „Víme o sobě“, v níž shrnuje celoživotní dílo kněze a básníka Josefa Veselého. Kniha obsahuje básně, eseje a poznámky Josefa Veselého, doplněné více než dvaceti fotografiemi I. Vebera. Zmiňujeme se o tom proto, že čtenářům Oříku je jméno Mons. Josefa Veselého dobře známé, neboť zde byly často zveřejňovány jeho básně. Krátce pár životopisných údajů.

Ohlédnutí za farním zájezdem do Ostřihomi

Mozaika postřehů a vzpomínek pro účastníky i pro ty, co zůstali doma

V rámci letošního farního zájezdu jsme se v sobotu 4. června vydali na východ. Cílem bylo zhruba 300 km vzdálené maďarské město Esztergom (česky Ostřihom) ležící na pravém břehu Dunaje v místech, kde tato řeka opouští svůj dosavadní převážně východní směr a téměř v pravém úhlu se ve dvou navazujících velkých obloucích obrací k jihu. Pro úplnost nutno dodat, že Dunaj už od Bratislavy tvoří přirozenou hranici mezi Maďarskem a Slovenskem, na protilehlém břehu se zde rozkládá slovenské město Štúrovo.

Jan Pavel II. oficiálně prohlášen za blahoslaveného

Formuli předepsanou k beatifikaci pronesl v neděli 1. května letošního roku na Svatopetrském náměstí v Římě papež Benedikt XVI. Týkala se jeho předchůdce Jana Pavla II. V reakci na to náměstím zaznělo mohutné „Aleluja!“, více jak milion přítomných poutníků propuklo v jásot, nad jejich hlavami se objevila záplava vlajek.

11. pěší pouť k posvátnému Velehradu

Letos už po jedenácté tradiční formou „hvězdicové“ pěší pouti vzdali svůj hold staroslavnému Velehradu poutníci z mnoha míst naší vlasti. Vždy koncem srpna vycházejí malé skupinky i jednotlivci ze svých farností po naplánovaných trasách, aby se každým dnem spojovali do větších skupin a pak, v předem stanoveném termínu, se všichni spojili v jeden mohutný celek přímo na Velehradě. Dávají tím najevo svůj vděk svatým soluňským bratrům Cyrilu a Metodějovi, kteří našim předkům před téměř 1150 lety přinesli dar pravé víry, základy slovanského písma a kultury.

Změna systému vytápění knínického kostela byla efektivní

Koncem června obdržel Farní úřad ŘKF Veverské Knínice písemné vyúčtování za elektřinu dodanou firmou e.on k vytápění kostela za minulé (přibližně) roční období. Následně se sešla Ekonomická rada farnosti, aby porovnala fakturační údaje s podobnými údaji o odběru elektřiny v předchozím roce, a zejména oba tyto komplety s údaji roku ještě předcházejícího. Výsledek šetření byl více než povzbudivý, posuďte sami.

Královéhradecká diecéze má nového sídelního biskupa

3. března 2011 jmenoval Svatý otec Benedikt XVI. Jana Vokála novým (v pořadí 25.) královéhradeckým biskupem. Stalo se tak bezmála po roce od chvíle, kdy byl tehdejší biskup Dominik Duka jmenován pražským arcibiskupem. Nový biskup bude vysvěcen začátkem května, uvedení do úřadu (intronizace) je plánováno na sedmý květen. Za své biskupské heslo si zvolil „Pod ochranu Tvou“.

P. Jan Vokál se narodil 25. 9. 1958 v Hlinsku v Čechách. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, kde v roce 1983 získal titul inženýr v oboru technická kybernetika.

Zemřel Oto Mádr

Necelé dva týdny po svých 94. narozeninách zemřel v neděli 27. února 2011 ThDr. Oto Mádr (* 15. 2. 1917) – kněz, teolog, apoštolský protonotář, dlouholetý šéfredaktor Teologických textů, dlouholetý vězeň komunistického režimu, v jehož věznicích strávil 14 let.

Poslední rozloučení se zemřelým se konalo v sobotu 5. března v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

Stručně podle Katolického týdeníku č. 10

Slavnost v Tasově k uctění památky básníka Jakuba Demla

Dne 20. února se konala v Tasově u Velkého Meziříčí vzpomínková slavnost při příležitosti 50. výročí úmrtí kněze, katolického spisovatele a básníka Jakuba Demla, které připadlo na 10. února. Pietní akt začal mší sv. v kostele sv. Petra a Pavla. Mši celebroval otec biskup Pavel Posád, který velmi pěkně o Demlovi mluvil v kázání. A také o tom, jak se on sám velmi těžko a jen pozvolna s Demlovým dílem v totalitní éře seznamoval. Demla charakterizoval jako „člověka, který stále hledal pravdu“. Na konci mše sv.

Státní vyznamenání P. Františku Fráňovi

V den státního svátku 28. října 2010 udělil ve Vladislavském sále Pražského hradu prezident Václav Klaus při slavnosti na počest vzniku Československého státu státní vyznamenání řadě význačných osobností kulturního, vědeckého a společenského života. Mezi vyznamenanými byl také P. František Fráňa, kněz brněnské diecéze, který obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství.

Stránky

Subscribe to RSS - Jiří Koch