Jiří Koch

Ocenění našich kněží papežem Benediktem XVI.

Při slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v pondělí 27. září 2010 předal brněnský biskup Vojtěch Cikrle osmi kněžím dekrety, jimiž je papež Benedikt XVI. jmenoval Kaplanem Jeho Svatosti s právem užívat před svým jménem čestný titul monsignore (Mons.).

Postní almužna - střádání do papírových schránek

Postní doba je obdobím, kdy křesťané prohlubují svůj vztah k Bohu, svým bližním, a to i neznámým lidem, a k sobě samému. I letos je postní doba pro věřící obohacena o možnost poskytnutí almužny. Období letošní Postní almužny začalo 9. března (Popeleční středa) a trvá až do 24. dubna (Boží hod velikonoční). Více k tomu ve svém dopise uvedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Z dopisu vyjímáme:

Zpívané postní rozjímání

Komorní sbor Ensemble Versus z Brna uskutečnil v pondělí 28. března 2011 v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích koncert duchovní hudby. Celé vystoupení bylo strukturováno do pěti částí – Prolog, Pokání a naděje, Kristovo utrpení a smrt, Uctívání kříže a Epilog. Spíše než o koncert šlo o zpívané postní rozjímání, složené z děl mistrů 16. a 20. století. Vystoupení řídil a slovem provázel sbormistr Vladimír Maňas. Posluchači byli nadšeni, účinkujícím patřil jejich dík a hluboké uznání.

Zpívání koled u jesliček v knínickém kostele

V neděli 9. ledna se v knínickém kostele konala malá slavnost, jejímiž hlavními aktéry byly děti. Byl to navíc den, kdy odpoledne do ulic vyrazily 4 skupiny koledníků, aby při návštěvě knínických domácností požádaly o příspěvek v rámci Tříkrálové sbírky. Při mši svaté pan farář Ludvík Bradáč koledníkům a jejich vedoucím dopředu poděkoval a jejich počínání požehnal.

Slavnost žehnání vína

27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Podle křesťanské tradice apoštol Jan kdysi požehnal nádobu s otráveným vínem a zbavil tím jed jeho účinku. Připomínkou události je žehnání vína, které se tradičně provádí v tento den především ve vinařských oblastech. Ale žehnání vína má i obecnější rozměr, protože se jím zdůrazňuje přikázání lásky zaznamenané ve spisech apoštola Jana.

Dvě zajímavé knihy

V roce 2009 vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří zajímavou bibliografii Matky Terezy od Grega Wattse „Temné noci Matky Terezy“. Jedná se o duchovní životopis, z nějž vyvstává barvitý a hluboce lidský portrét této drobné ženy. Cena 249,- Kč. Centrálním citátem jsou slova Matky Terezy „Nemůžeme dělat velké věci, můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou“. Na podkladě této knihy byl napsán i příspěvek k výročí 100. narození Matky Terezy (viz zde).

Nový časopis pro seniory: STROM - barvy života

Během letošního podzimu začal pod názvem STROM – barvy života vycházet nový křesťanský časopis „nejen pro seniory“. Časopis vychází s církevním schválením Arcibiskupství olomouckého.

Cena jednoho výtisku je 39 Kč, roční předplatné činí 234 Kč. Časopis vychází 1x za dva měsíce.

Kontakty na redakci, předplatné a inzerci: Střední Novosadská 4, 779 00 Olomouc. Tel.: 775 705 350. Viz zde.

Zemřel P. Stanislav Krátký

V sobotu 20. listopadu se společenství věřících v kostele sv. Jana v Mikulově rozloučilo s tamním farářem, mikulovským proboštem a představeným kapituly P. Stanislavem Krátkým.

Pohřební mši svatou za účasti stovky kněží sloužil světící pražský biskup Václav Malý. Bohoslužbu označil za shromáždění radosti s odkazem na velké množství sester a bratří, které P. Stanislav Krátký přivedl svou pastýřskou horlivostí ke Kristu.

Stručně z redakční rady

Během podzimu letošního roku se z členství v redakční radě omluvila Iva Ďásková z Říčan. Důvodem jsou zvýšené časové požadavky v souvislosti se zahájeným studium vysoké školy.

V minulém čísle jsme stručně připomínali 30. výročí trvání kněžství bývalého faráře našich dvou farností P. Jaroslava Horáka. Působením tiskařského šotka se tam objevil chybný údaj o letech působení otce Jaroslava mezi námi. Správně má být 1984 – 85. Pozorní čtenáři, a jistě i on sám, si toho povšimli. Moc se omlouváme.

Diamantová svatba ve Veverských Knínicích

Nedělní mše svatá 31. října 2010 byla v knínickém kostele sv. Mikuláše sloužena jako poděkování za 60 let manželství.

Toto krásné a ojedinělé výročí si připomenuli manželé Mičkovi z Veverských Knínic. Pan farář Ludvík Bradáč a další farníci jim upřímně gratulovali a přáli hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších dnů společného života. Redakční rada se připojuje k řadě gratulantů.

Památku Matky Terezy uctily všechny národy

Dne 26. srpna letošního roku by se drobná misionářka z Kalkaty, kterou známe pod jménem Matka Tereza, dožila 100 roků. Její památku koncem srpna uctily tisíce lidí po celém světě.

Ačkoliv její oba rodiče byli Albánci, narodila se ve Skopji v sousední Makedonii. Téměř celý život prožila v Indii, kde v Kalkatě v roce 1950 založila řád Misionářek lásky. Její bezprostřední rozhodnutí k tomu kroku je známé, přesto je připomeňme.

Krojované dívky v kostele

V padesátých letech působil v Knínicích krátkou dobu 2 – 3 roků mladý kněz P. Ladislav Vybíral. Měl dobrý, otevřený a velmi přátelský vztah ke všem farníkům. Zvláště však kolem sebe dokázal shromáždit mladé lidi, od školáků až po své věkové vrstevníky.

Dvě nové knihy

Pro ty, kdo rádi čtou

Peter Žaloudek, který žije ve Vídni, ale příležitostně přijíždí do Říčan, je našemu farnímu společenství dobře znám. Proto lze s potěšením, byť stručně, upozornit na jeho novou knihu „Síla lásky“. Kniha obsahuje 45 příběhů, podle autora se jedná o povídání o nevšedních lidech. Vydalo ji v letošním roce nakladatelství Primus Praha, prodává se za 179,- Kč.

Biblický kurz 2010

- letos v rámci diecézního biblického programu VEZMI A ČTI

Z nabídky Pastoračního střediska Brněnského biskupství:

Kurz bude tematicky zaměřen na centrální knihu Starého zákona Exodus a na Lukášovo evangelium. Lektorsky ho zajišťují ThLic. Stanislav Pacner a doc. Dr. Petr Mareček, ThD., a další přednášející.

Kurz proběhne v rámci šesti setkání vždy ve čtvrtek 1x za 14 dní na Biskupském gymnáziu v Brně, Barvičova 85, od 17 do 20.15 hodin. První setkání je už 23. září, poslední se uskuteční 2. prosince 2010.

Arcibiskup Duka: zveme papeže na Velehrad

Na moravském Velehradě proběhly letos opět velkolepé slavnosti na počest svatých Cyrila a Metoděje. Hlavním celebrantem poutní mše 5. července byl kardinál Miloslav Vlk, účast věřících byla obrovská.

Stránky

Subscribe to RSS - Jiří Koch