Jiří Koch

V Římě zemřel P. Vojtěch Hrubý

Začátkem února zemřel v Římě ve věku nedožitých 86 roků P. Vojtěch Hrubý. Většina českých poutníků, kteří přijížděli do Říma ať z domova nebo ze zahraničí, nalézala přístřešek v poutním domě Velehrad na Via delle Fornaci 200 v blízkosti Vatikánu.

P. Jaroslav Horák 30 let knězem

P. Jaroslav Horák, nar. 12. 8. 1954 ve Znojmě, v současnosti farář v Dambořicích, oslavil 5. 7. 2010 třicet let svého kněžství. V r. 1985 působil v našich farnostech. Byl zde sice jen krátkou dobu, ale mezi lidmi byl velmi oblíben. Hojnost všeho dobrého u Pána vyprošují zdejší farníci!

Stavba kostela v ŘKF Brno-Lesná

p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }a:link, span.MsoHyperlink { color: blue; text-decoration: underline; }a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed { color: purple; text-decoration: underline; }div.Section1 { page: Section1; }

Dvě životní jubilea pana faráře ThDr. Ludvíka Bradáče

V pondělí 6. září letošního roku oslavil náš pan farář Ludvík Bradáč své 45. narozeniny. Narodil se v Brně jako první dítě manželů Ludvíka a Eleny Bradáčových. Má ještě mladší sestru Ludmilu.

Po skončení docházky do základní školy studoval na Gymnáziu Kpt. Jaroše v Brně, kde v roce 1983 maturoval. Ihned po maturitě byl přijat na Cyrilometodějskou fakultu v Litoměřicích, kde se v době komunistického režimu připravovali budoucí kněží na své povolání. Pětileté studium bylo přerušeno po dvou letech dvěma roky „základní vojenské služby“ (letiště Chotusice).

Postní duchovní obnova s P. ThDr. Petrem Marečkem

V sobotu 20. února dopoledne se ve farním centru v Ostrovačicích sešlo 35 farníků k postní duchovní obnově, aby se lépe připravili na Velikonoce, svátky oslavující utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Pána Ježíše.

Letošní postní duchovní obnova proběhla s P. Petrem Marečkem, který mezi námi před 13 lety působil za pana faráře Provazníka jako farní vikář. V současnosti jako docent vyučuje na CMTF UP v Olomouci.

K myšlenkám z pastýřského listu k první neděli postní

O první neděli postní jsme byli seznámeni s pastýřským listem českých a moravských biskupů. Snad se nemýlím, pokud jsem jeho obsah pochopil především jako vyhlášení programu přípravy celé české církve na 1150. výročí příchodu soluňských bratří svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Tedy na výročí mise pro nás nejvzácnější, která našim předkům, a v důsledku toho i nám, přinesla víru, kulturu a vzdělanost. Časově je načrtnutý program v pastýřském listě rozvržen do zbývající části tohoto roku a na následujícího tříletí.

Jak ještě jinak se dá jít na Velehrad

Letos již druhým rokem vyrazila malá skupinka farníků z našich farností s panem farářem Ludvíkem Bradáčem do Ratíškovic, aby podpořili tamější "jižní proud" při hvězdicové pěší pouti na Velehrad.

Poutníci při této celorepublikové akci vycházejí z různých míst a postupně se během několika dnů jejich skupiny slévají ve větší proudy, nakonec se všichni sejdou v cíli své cesty - na památném Velehradě, jak říká jeden z organizátorů poutě P. Jan Peňáz "v rodném údolí naší víry, kultury a vzdělanosti".

Uzavíráme jubilejní rok farnosti Veverské Knínice

Jiří Koch, vystoupení v kostele 6. 12. 2009 přede mší sv., jíž byl uzavřen vzpomínkový cyklus jubilejního roku

Před 20 lety k nám přišla svoboda

Se svatořečením Anežky České před 20 lety k nám přišla svoboda

Připomínka listopadových událostí z roku 1989 v úvodu mše sv. v knínickém kostele dne 18. 11. 2009, kdy jsme děkovali Bohu za dar svobody

Vážení přátelé, milé sestry a bratři! Dovolte, abych vás přivítal na slavení dnešní mše svaté. Koná se den po 20. výročí událostí ze 17. listopadu 1989, kdy skončilo čtyřicetileté období komunistické totality a kdy se pro občany naší země otevřely dveře ke svobodě. Už to samo o sobě je důvodem k veliké radosti.

Za paní Jaroslavou Čertkovou

Projev v kostele ve Vev. Knínicích při slavnosti posledního rozloučení 18. 7. 2009 (RNDr. Jiří Koch)

Sešli jsme se dnes v tomto kostele, abychom společně vzdali poslední hold a poděkování naší spoluobčance a dlouholeté starostce, významné člence zdejšího farního společenství - paní Jaroslavě Čertkové.

Rozhovor se sestřičkami z Porta coeli

V souvislosti s poutí do kláštera Porta coeli v sobotu 16. května nám sestřičky odpověděly na několik otázek. Tento elektronický rozhovor rádi otiskujeme a sestřičkám děkujeme! Za účastníky poutě se ptal J. Koch.

1. Přibližte nám, prosím, poslání ženské větve cisterciáckého řádu

Jubilejní rok farnosti Veverské Knínice

Uběhla víc jak polovina letošního roku a z naplánovaných oslav 750. výročí trvání farnosti v naší obci se nám jich podařilo uskutečnit odpovídající poměrnou část. Z hlediska organizátorů docela úspěšně, na celkové hodnocení je času dost. Zdá se, že i farníci všech tří obcí jsou s průběhem spokojeni. Jen velmi stručně vzpomenu některé z akcí zařazených do vzpomínkových aktivit:

Z jednání farní pastorační rady (2009)

V pátek dne 20. února 2009 se zájemci z obou našich farností mohli po mši sv. ve farním kostele v Ostrovačicích zúčastnit představení "jednoho herce". Na motivy knihy francouzského spisovatele A. de Saint Exupéryho "Malý princ" vystoupil brněnský herec p. Kamil Koula. Přednesl zajímavé partie knihy a do srdcí posluchačů vnesl pohádkově podmanivou náladu těchto známých textů.

Představení bylo dobrým úvodem k 11. zasedání farní pastorační rady, které se po jeho skončení uskutečnilo na ostrovačické faře. Zúčastnilo se ho devět členů.

Předmětem jednání FPR bylo:

Další ročník vzdělávacích aktivit Pastoračního střediska BB

Během letošního podzimu měli zájemci opět příležitost navštívit několik zajímavých vzdělávacích akcí s teologickou tematikou. Jedná se např. o:

Novinky z redakční kuchyně OŘÍKu

Při jednání redakční rady nad obsahem tohoto čísla Oříku se s kolektivem spolupracovníků rozloučila Magda Valešová z Říčan. Podle svých slov se bude i dál externě starat o rubriku "Okénko pro děti". Otec Ludvík Bradáč Magdě upřímně poděkoval za dlouholetou práci, popřál jí hodně klidu a spokojenosti a vyslovil přání, aby nadále pokračovala v úspěšné práci katechetky.

Zastoupení Říčan v RR bude posíleno o paní Ivu Ďáskovou a paní Marii Ševčákovou. Vítáme je v RR a přejeme jim dobrý pocit z této práce!

Stránky

Subscribe to RSS - Jiří Koch