Jiří Koch

Rok 2009 v zajetí kulatých výročí

Veverské Knínice - od historie nedávné k té nejvzdálenější a zpět do současnosti (aneb rok 2009 v zajetí kulatých výročí)

Na rok 1998 připadlo 80. výročí vzniku ČSR. Bylo to první kulaté výročí této události slavené ve svobodných poměrech po sametové revoluci. V Knínicích jsme se pokusili oslavy propojit s probíhajícím aktuálním děním v obci a také mu dát tak trochu duchovní charakter.

Reportáž z pěší pouti na Velehrad

V jarním čísle Oříku (vyšel k Velikonocům) jsme si mohli přečíst podrobný popis pěší poutě na Velehrad. Jen stručně připomenu, že šlo o 8. ročník celorepublikového hvězdicového pochodu, skládajícího se z několika proudů. Ty se den před vyvrcholením pouti spojily na dvou místech už poměrně blízkých Velehradu, v Buchlovicích a v Boršicích.V každém místě vzdali poutníci při mši svaté dík za ochranu na cestě Panně Marii a sv. Jakubovi, patronu poutníků.

Jaký je náš pan farář?

Jistě si většina z vás vybaví nádhernou scénu z filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku". Malý Vašek sedí u stolu a píše slohovou práci na téma Co dělá můj táta? Při letošním červnovém táborákovém rozloučení se školou na farní zahradě mě napadlo, co by se stalo kdyby... Kdyby tam malý Vašek byl s námi a měl napsat sloh na téma Jaký je náš pan farář Ludvík? Myslím si, že by to napsal takto:

Vždycky uměli přiložit ruku k dílu

V každém našem farním společenství se, Bohu díky, nacházejí lidé, na jejichž životě a práci je patrná pevná víra v Krista. Kteří si vždy uměli najít čas na pravidelnou návštěvu mší svatých, kteří se účastní mimořádných setkání a poutí. Kteří dokázali věnovat svůj čas přípravě různých slavností, ale také pravidelné a zcela běžné úpravě a údržbě kostelů. Činili to a činí tak bez nároku na odměnu, ve svém volném čase, s pokorou. I když je takových dobrodinců v našich farnostech více, jmenujme aspoň namátkově tři z nich.

Z jednání farní pastorační rady

Jednání FPR společné oběma našim farnostem, celkově už osmé od jejího ustavení v červnu 2005, se konalo 30. ledna 2008 na faře v Ostrovačicích. Jednání se mimořádně zúčastnili také členové ekonomických rad ŘKF Ostrovačice a ŘKF Veverské Knínice. Výsledky jednání jsou sice očividně „hmatatelné" v tomto zpravodaji, přesto se pokusíme o stručný systematický přehled či vysvětlení následujícím výčtem probíraných témat:

• Pro blížící se Velikonoce byl dojednán pořad bohoslužeb v jednotlivých kostelech.

Osobní vzpomínky na P. Vybírala

Nedá mi, abych k příspěvku Zdeňky Nejezchlebové (viz zde) nepřipojil také několik osobních vzpomínek na P. Ladislava Vybírala, který do naší farnosti nastoupil jako velmi mladý kněz po smrti dlouholetého knínického faráře P. Josefa Hodovského.

Peter Žaloudek v ČR1

V pátek 30. listopadu jsme měli možnost na ČRo 1 v pořadu „Nad věcí“ po zprávách ve 23 hodin vyslechnout zajímavý rozhovor. Hostem moderátorky Jany Klusákové byl Peter Žaloudek. Otázky a odpovědi se týkaly především jeho knihy „Otec malomocných a Molokai“. Jde o českou, poněkud přepracovanou a zkrácenou verzi knihy „Svätá zem Molokai“, kterou ve slovenštině (jeho mateřštině) vydalo loni Karmelitánské nakladatelství.

Konečně jsme se dočkali

Vážení a milí přátelé, bratři a sestry!

V minulém čísle FZ jste na tomto místě mohli číst opatrný příslib toho, že očekávaný nový kněz bude do našich farností jmenován tak, aby své první mše svaté v našich kostelech mohl sloužit už začátkem měsíce října.

Za Vladislavem Dvořákem

Téměř na den přesně půl roku po smrti našeho zatím posledního faráře Mons. P. Ing. Bedřicha Provazníka přišla nenadálá zpráva o úmrtí jeho předchůdce v kněžské službě ve farnostech Ostrovačice a Veverské Knínice P. Vladislava Dvořáka.

Otec Dvořák se narodil v nedalekých Chudčicích 21. května 1943, na kněze byl vysvěcen 29. června 1974 v Brně. Jako kněz prošel dlouhou řadou farností. Naše dvě farnosti spravoval v létech 1985 až 1992.

Pavel Posád, 19. biskup litoměřický

Otec Mons. Mgr. Pavel Posád, 19. biskup litoměřický

Komunita Emanuel

První část smutečních obřadů při pohřbu pana faráře Bedřicha Provazníka v sobotu 10. února 2007 probíhala v Brně v kostele sv. Tomáše. Jednalo se vlastně o poslední rozloučení komunity Emmanuel s otcem Bedřichem jako se svým dlouholetým členem. Rada lidíž komunity Emmanuel se pak ještě zúčastnila odpoledních obřadů a pohřbu v Ostrovačicích. Pro některé z našich farníků jde o málo známé společenství, i když víme, že pan farář a Helenka Malášková jsou členy komunity Emmanuel a na mnohých aktivitách komunity se podíleli.

Sestra Helena Malášková

Jak jsme ji znali i neznali

Zcela nedávno vešlo ve známost, že sestra Helenka Malášková ukončí působení pastorační asistentky v ostrovačické farnosti. Po Velikonocích se vrátí zpět do „své“ bystrcké farnosti. Žila mezi námi plných 10 let, ale znali jsme ji většinou jen oficiálně z výkonu její funkce. Jako osobnost stála celou tu dobu pokorně v pozadí za otcem Bedřichem, jemuž se všemožně snažila pomáhat na poli pastorace a administrace farností.

Ohlédnutí zpět za Bedřichem Provazníkem

V neděli 4. února 2007 zemřel v Ostrovačicích Mons. Ing. Bedřich Provazník. Narodil se 31. 5. 1936 v Tisovci na Slovensku. Na kněze byl tajně vysvěcen 6. 2. 1968, mnoho let působil ve skryté církvi, značnou část dokonce jako biskup. Po zhroucení totalitního režimu v roce 1989 v nečekaně nabyté církevní svobodě s pokorou přešel do veřejných struktur církve.

Titul "křesťan"

Nejdůležitějším titulem je „křesťan“

Pod tímto názvem uveřejnil Katolický týdeník ve svém 43. čísle článek P. Jiřího Kani z Blanska, kterým odpovídá na otázku čtenáře, jaké jsou v pokoncilní církvi kněžské hodnosti a tituly.

Pouť rosického děkanství (2006)

Jak probíhala letošní pouť farností Rosického děkanství

Stránky

Subscribe to RSS - Jiří Koch