Marie Ševčáková

Rodina a slavení neděle

Pro křesťany je neděle dnem odlišným od ostatních. Je to den, kdy si připomínají a slaví Kristovo vítězství nad smrtí. Její význam a postavení je tedy vázáno na zmrtvýchvstání Páně.

Neděli potřebujeme nejen proto, abychom byli křesťany, ale také proto, abychom vůbec byli lidmi. Slavení neděle je pro křesťanskou rodinu důležité, není to otázka povinnosti, ale její existence. Rodina je domácí církví, která buduje církev.

- Neděle je dnem vzkříšení – v Kristu je dána světu naděje do budoucnosti, je nadějí pro svět, který není pod mocí zla a smrti.

Vzpomínková slavnost na Mons. Ing. Bedřicha Provazníka

Poslední neděli v měsíci květnu jsme si v ostrovačickém kostele připomněli nedožité 75. narozeniny našeho bývalého kněze otce Bedřicha Provazníka.

Slavnou mši sv. sloužil o. biskup Pavel Posád. Byl to on, který byl iniciátorem tohoto setkání, ten, kdo nám při pohřbu pana faráře řekl „ať sami vytvoříme tradici scházení se u Bedřichova hrobu, třeba o jeho narozeninách a zamýšlíme se nad jeho odkazem.“

Křest a postní doba

Duchovní obnova s otcem biskupem Pavlem Posádem ve Zbraslavi byla milým i poučným setkáním farníků nejen ze Zbraslavi, ale i jejího okolí. Otec biskup zdůraznil důležitost přítomného okamžiku. „Žít přítomnost“ byla jeho úvodní slova při mši svaté. Pak následovala přednáška týkající se křtu a postní doby. Postní doba a velikonoční slavnost Vzkříšení nám pomáhá k novému přihlášení ke svému křtu, k obnově křestního slibu.

Narozeninová oslava

U příležitosti narozenin našeho otce Ludvíka se v neděli 12. 9. 2010 uskutečnilo krásné setkání farníků. Díky pěknému počasí se mohlo konat na farní zahradě, která začátkem září byla pro tuto oslavu jako stvořená. Byli pozváni nejen všichni naši farníci, ale i farníci z předchozího působiště otce Ludvíka – z Ratíškovic, s nimiž někteří z nás putovali na srpnové pěší pouti na Velehrad. Ratíškovičtí přijeli v hojném počtu a oslavu zpříjemnili nejen humornou scénkou, ale i zpěvem a srdečným rozhovorem.

Farní pouť – po stopách koledy Tichá noc

Díky lákavé nabídce a organizaci p. Petra Žaloudka jsme 8. a 9. května zavítali do překrásných míst tyrolských Alp v okolí Salzburgu, kde již v roce 1818 vznikl text i melodie koledy Tichá noc.

Otevřená náruč

Je to již nějaký čas, kdy na závěr konference „Život jako dar“ byla sloužena mše sv. v jednom brněnském kostele (který byl za totality uzavřen).

Kostel byl čisťounký, krásně vyzdobený. Co mne však na první pohled uchvátilo, byla dvě místa v úrovni oltáře. Vlevo – socha Pána Ježíše v životní velikosti s otevřenou náručí a vpravo – Ježíš přibitý na kříži.

Láska Kristova ať je naší silou

K návštěvě Svatého otce Benedikta XVI. toho bylo napsáno opravdu hodně. Přesto bych se ráda s vámi podělila o několik myšlenek.

Svatý otec Benedikt XVI. přijel k nám ve svých 82 letech. Nehleděl na těžkosti s cestováním spojené, na zdraví, které jistě už není takové jako dřív. Co jej přivádí k nám do naší vlasti? Bylo to pouze pozvání? Jistě, ale nejen to, určitě mnohem víc! Je to láska, láska Kristova, která dává takovou sílu překonávat všechny těžkosti.

Kazatel od Matky Boží

Mezi kněze, na které se tak snadno nezapomíná, patřil vedle otce Bedřicha i jeho předchůdce (působící v naší farnosti), otec Vladislav Dvořák.

Jednou z jeho předností byla jasná a věcná kázání, kterými k nám promlouval. Tehdejší děkan P. Vladimír Petrů jej nazval "kazatelem od Matky Boží".

Měl rád lidi kolem sebe. Byl rád, když byl jako rodák z Chudčic pozván, aby celebroval při poutní mši svaté. Ať už to bylo při pouti u Tří křížů, v krásném lesním prostředí nad Chudčicemi, nebo při pouti k Matce Boží, v malé starobylé kapli u hradu Veveří.

P. Josef Janšta, laskavý duchovní pastýř nás všech

P. Josef Janšta přišel do naší farnosti v únoru 1972. Jeho nástup po náhlém úmrtí P. Františka Vlacha nebyl zrovna snadný.

Čekala jej spousta práce - jak na faře samotné, tak i ve farnosti. Navíc jej tížila starost o jeho bývalou farnost, která zůstala zatím bez kněze.

Cesta do Svaté Země

V polovině října tohoto roku pořádala olomoucká arcidiecéze pouť do Svaté země. Zúčastnili jsme se jí společně ještě asi se čtyřmi sty poutníky, rozdělenými do osmi skupin. Byla to pouť, při které jsme putovali po místech, spojených s dějinami spásy.

První naše cesta vedla do Galileje, kde začalo a rozvíjelo se hlásání radostné zvěsti Ježíše Krista. Z města Tiberia, kde jsme byli ubytováni po dvě noci, jsme navštívili Nazaret, pohoří Karmel, Vrch blahoslavenství a horu Tábor. Taky jsme se plavili lodí po Genezaretském jezeře a zastavili se u řeky Jordánu.

Ohlédnutí za charismatickou konferencí

Měla jsem možnost zúčastnit se charismatické konference ve dnech 9.-13. 7. tohoto roku. O této akci jsem se dozvěděla z rádia Proglas a také z letáčku, který byl umístěn na nástěnce v kostele.

Ráda bych se s vámi podělila o radost, kterou jsem spolu s ostatními mohla prožívat. Konference se konala stejně jako loni v Brně na výstavišti v pavilonu F. Bylo to setkání věřících lidí z celé republiky. A protože toto byla již v pořadí 19. konference, někteří tam nebyli poprvé, ale zúčastňují se jí každý rok. Nelitují ani námahy spojené s cestováním z různých koutů republiky.

Malý kamínek k mozaice vzpomínek na P. Benedikta Malého

Rok před svou smrtí, v roce 1997, slavil P. Benedikt Malý 60 let svého kněžství. Dozvěděla jsem se o tom a poslala mu přání k tomuto jubileu. Mimo jiné jsem se zmínila o mamince a tatínkovi, kteří v těch dnech slavili 60 roků společného života. Byla jsem mile překvapena, když během tří dnů přišel od něj dopis s poděkování a zároveň milé přání mým rodičům. A co víc, i po letech byl jeho rukopis úhledný a krásný, bez ohledu na jeho stáří a nemoc.

Vždycky uměli přiložit ruku k dílu

V každém našem farním společenství se, Bohu díky, nacházejí lidé, na jejichž životě a práci je patrná pevná víra v Krista. Kteří si vždy uměli najít čas na pravidelnou návštěvu mší svatých, kteří se účastní mimořádných setkání a poutí. Kteří dokázali věnovat svůj čas přípravě různých slavností, ale také pravidelné a zcela běžné úpravě a údržbě kostelů. Činili to a činí tak bez nároku na odměnu, ve svém volném čase, s pokorou. I když je takových dobrodinců v našich farnostech více, jmenujme aspoň namátkově tři z nich.

Třídenní modlitební putování „Modliteb matek“

Modlitby matek je celosvětové hnutí, které čtyřikrát do roka vytvoří modlitební most nad společným Božím slovem.

Letos v létě [2006] byly tři modlitební dny určeny na 30.6. - 2.7. a uskutečnily se také v našich farnostech. Pečlivě je připravila skupinka maminek kolem Mgr. Zdeňky Nejezchlebové, která také celé třídenní moderovala.

Stránky

Subscribe to RSS - Marie Ševčáková