Ludmila Franzová

Moje návštěvy Prahy 2

A přišel slavný rok 1989. Já sama už jsem nedoufala, že se dočkám změny, v mých očích, falešného režimu, ale stalo se.

Moje návštěvy v Praze

Úryvek z ručně psaného textu pí Ludmily Franzové

Již několikrát a jinde bylo zmíněno, jaký byl náš tatínek (Ladislav Polanský, nar. 18. 6. 1908) velký vlastenec. Kdysi, ještě jako mladý učeň strávil v Praze jistý čas. A tak měl k Praze osobní vztah. Od něho jsem získala vřelý vztah k Praze i já. Každou její návštěvu mám v živé paměti. Bylo jich čtrnáct. (Tento text se týká prvních třech).

1.

Chybné postoje k bližnímu

Zášť, škodolibost, nedostatek odpovědnosti za sourozence a kamarády, nečestnost, sobectví, nevděčnost, zbabělost, závist, náladovost, uzavřenost, hašteřivost, neústupnost, svádění, přecitlivělost, hrubost, neuctivost, nezdvořilost, bezcitnost, posměch, ironie, trýznění, zloba, falešná ústupnost, neschopnost odpuštění, pomstychtivost, netaktnost, špatný příklad, vychloubání, nekamarádskost, falešné mlčení, připouštění bezpráví, nechránit slabší, bezmyšlenkovitost, citový chlad, vyzrazení osobního tajemství a poslouchání zlých pomluv, lakomství, nadměrná kritika.

Jako strom…

Radostí košatím, ale žalostí zapouštím kořeny.

Ve štěstí rostu do výšky, ale utrpením si zpevňuji kořeny.

Příliš košatý strom s plytkými kořeny se snadno vyvrátí.

A strom, který jde jen do kořenů, nepřináší plody.

Láska člověka je tak vysoká, jak hluboké je jeho utrpení. 

Síla svátosti

Příprava letošních biřmovanců ve mně vyvolala dávnou vzpomínku.

V r. 1943 bylo také v naší farnosti biřmování. Byla válka. Možná, že ta byla příčinou rozhodnutí pana faráře Kopáčka, že těsně po přistoupení k 1. sv. přijímání budeme také biřmováni. V osmi letech! Později jsem mudrovala, že to asi bylo brzy, že jsem ničemu pořádně nerozuměla ...

Modlitba Otčenáš

Tato modlitba se skládá z oslovení „Otče náš, jenž jsi na nebesích“. V oslovení nazýváme Boha svým Otcem, který je v nebi. Tímto si chceme připomenout pravdu, že náš pravý domov je tam, kde je náš Otec, tedy v nebi.

První prosba zní: „Posvěť se jméno Tvé“. Připomínáme si, že všechno, co bylo stvořeno, bylo stvořeno pro čest a slávu Boží. Proto máme povinnost svým životem oslavovat Boha.

Druhá prosba je „Přijď království Tvé“. Tou prosíme, aby se na tomto světě rozšířilo a upevnilo Boží království, království pravdy a lásky.

Svatocecilská setkání - pátý ročník

Letos proběhlo již páté setkání sborů při příležitosti památky sv. Cecilie.

Co můžeme dát svým dětem? aneb: Poučení z historie

Každoročně v tuto dobu znovu a znovu přemýšlím o naší nejmladší generaci, o našich dětech, naší budoucnosti a o jejich výchově. Ta je v dnešní době, kdy na děti čeká tolik svod a lákadel, velmi těžká...

Květnové oslavy 700. výročí narození „Otce vlasti“ mi mnohé připomněly. Přemýšlela jsem o tom, jestli si můžeme vzít poučení o výchově dětí v minulosti. A když o dětech, začnu tedy pohádkou.

Pobyt v nemocnici – uzdravující i obohacující

Před časem jsem byla znenadání hospitalizována, po půlnoci jsem se znenadání ocitla v příšeří nemocničního pokoje. Při vstupním pohovoru s lékařem jsem se cítila velmi nepříjemně. Měla jsem provinilý pocit, že ruším ostatní pacientky. A ráno, vlastně po celý den, jsem svoje tři spolubydlící pozorovala.

Zdálo se mi, že paní Alena se zlobí na celý svět, stále leží obrácena k oknu, ke všem zády.

O paní Jarmile jsem si pomyslila, že je zhýčkaná. Manžel byl u ní každý den dvakrát a ještě ho pozdě večer telefonem volala.

Chci poděkovat…

Poděkování za sobotu 9. ledna 2016

Ten den dopoledne proběhla v Říčanech tradiční (už šestnáctá) Tříkrálová sbírka. Deset skupinek malých koledníčků se svými vedoucími opět navštívilo naše domovy. Jsem hrdá na všechny spoluobčany, kteří každoročně na tuto „koledu“ přispívají. A má úcta i obdiv patří zvláště těm vedoucím, kteří jsou členy naší scholy. Ti totiž po krátkém vydechnutí a odpočinku pospíchali do kostela na zkoušku chrámového sboru.

Vánoční koncert

KLAS - klub aktivních seniorů *** KVAS - klub věřících seniorů

Společenství seniorů mám velmi ráda a vždy se na ně těším. Scházíme se čtyřikrát do roka. Jsou kluby, které se scházejí častěji. Přála bych si to také, ale v našich podmínkách je to obtížné. Ideální by bylo, kdyby klub byl v každé obci naší farnosti. Jenže je nás málo. Zvu proto mezi nás všechny, kteří nejste vázáni pracovními povinnostmi. Přijďte mezi nás!

Co je náplní našich schůzek? Abychom se sešli v přátelské atmosféře a pobesedovali nad tématem, které je aktuální v době našeho setkání (svátky, události u nás i v zahraničí...). Také si procvičíme nejen tělo, ale i paměť.

Mons. Tomáš Halík získal „náboženskou Nobelovku“

Před lety se mi dostala do rukou kniha „Co je bez chvění, není pevné“.

Velmi mne oslovila a také uklidnila. A když po roce vyšla další kniha „Oslovit Zachea“, s radostí jsem si ji koupila. Další knihy Tomáše Halíka jsem pak každoročně dostávala jako vánoční dárek. Byla jsem také na dvou autogramiádách v Brně. Na podpisy čekala dlouhá řada jeho čtenářů. Tomáš Halík byl velmi přívětivý a milý, vyprávěl, jak svoje knihy píše vždy o prázdninách v tichu poustevny v Německu. Vydává je před Vánocemi, a jak úsměvně poznamenal, prý proto, aby měl čím obdarovat své přátele.

Víte co je KVAS?

Tak se nově jmenuje náš klub seniorů. Klub Věřících Aktivních Seniorů.

Je v tom i symbolika. Kéž se nám podaří být kvasem!

V říčanské obecní kronice o P. Vrzalovi

  • Koncem srpna 1929 odešli až dosud zde působící kněží farář P. Augustin Vrzal a kaplan P. V. Pokorný do kláštera v Rajhradě. Prvý pro trvalou nemoc, druhý ku správě klášterního archivu. Deputace Obecního zastupitelstva z Říčan rozloučila se v neděli před odchodem s oběma kněžími. Starý pán dojatě děkoval a toužebně si přál, by v bolestné chorobě nemusel dlouho trpěti. Na místo odcházejících kněží byl dosazen na faru v Ostrovačicích kněz z kláštera rajhradského P. Dr. Placidus Buchta.

Církevní rok

V neděli 1. prosince začal nový církevní rok.

Chovám v sobě opravdu hlubokou úctu a obdiv k našim předkům. Jejich život měl svůj řád. Jedli spolu, pracovali, smáli se i plakali, žili svoje životy. Řídili se tím, čím je vedl církevní rok.

Stránky

Subscribe to RSS - Ludmila Franzová