Helena Malášková

Poděkování za přání

Milí farníci Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic. Ze srdce Vám děkuji za milé přání a nezasloužený dar k mým neuvěřitelným osmdesátinám. Když se ohlédnu zpět, nestačím našemu Pánu děkovat, jakými cestami mě životem provedl. Jeden nemalý úsek byl právě mezi Vámi. Ráda vzpomínám a jsem Vám všem za mnohé vděčná. Hluboce jste se mi zapsali do srdce, takže když vzpomínám na cokoli zpět, jedním mezníkem vzpomínek je právě charakterizované období: “před, nebo po Ostrovačicích“. Mezi Vámi “Oříky“ jsem poznala mnoho krásných lidí. Jsem Vám za mnohé vděčná a zpětně za mnohé děkuji.

Buď dobré mysli Jeruzaléme

Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice... za dobu téměř 15 let působení otce Bedřicha mezi Vámi, nám v Komunitě Emmanuel přirostly k srdci. Mnozí jsme k vám na bohoslužby i jiné akce dojížděli, mnozí z vás se zúčastňovali našich programů a služeb.

A tak zákonitě na jaře a v létě r. 2007 jsme v komunitě Emmanuel intenzivně soucítili s vašimi farnostmi jako “osiřelými“, bez kněze. Modlili jsme se s vámi i za vás, když se nedařilo do farností kněze ustanovit.

Při naší každoroční letní formaci jsme se učili novou píseň „Buď dobré mysli Jeruzaléme“.

Ještě k tradiční mši sv. u Helenčiny studánky

Jak většina z nás ví, podnět k této akci dala naše drahá paní starostka z Veverských Knínic – Jaroslava Čertková. Zemřela před pěti lety, mše u studánky se už nedožila. Věřím, že se za akci v nebi přimlouvá.

Ve středu 23. července jsem dostala od jednoho bratra z naší komunity tento povzbudivý email. Cituji: „Potřebuje Bůh modlitbu?

Vzpomínkové setkání na Mons. B. Provazníka

V neděli 2. června, dá-li Pán, se tradičně sejdeme s komunitou Emmanuel na hřbitově v Ostrovačicích u kněžského hrobu. Po krátké pobožnosti, věnované vzpomínce na Mons. Bedřicha Provazníka, se přesuneme na faru.

Úvodem se tam s námi MUDr. Viola Svobodová podělí o zkušenosti ze své práce v hospici přednáškou „U bran smrti poznáváme život“. (Poučení nejen pro seniory a nemocné).

Setkání zakončíme společným posezením na farní zahradě. Všichni jste srdečně zváni! 

Za Aničkou Staňkovou

.... Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, kdo smí stát na jeho svatém místě?
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, jehož duše nebaží po marnosti.
Ten přijme požehnání od Hospodina, odměnu od Boha, svého Spasitele ...

Z liturgie 20. prosince  - Žalm 24

Dvacátého prosince loňského roku nás zastihla bolestná zpráva, že dobrý Bůh povolal k věčnému životu naši sestru v Kristu - Aničku Staňkovou.

První výročí úmrtí otce Bedřicha

Nestačíme se divit, kolik událostí jsme společně i každý osobně prožili v darovaném čase minulých měsíců.

Neobvyklý pohled na tři krále

Před 25 lety, za hluboké totality, vyšel román anglického satirika Evelyna Waugha „Helena.“

Románovým způsobem přibližuje život matky císaře Konstantina, císařovny sv. Heleny, dobu přelomu třetího a čtvrtého století, i bohatý život světice. Ta se na sklonku svého života významně podílela na nalezení Kristova kříže v Jeruzalémě. A právě z popisu jejího pobytu v Jeruzalémě mne zaujala Helenina tříkrálová meditace:

Pastorační služba v hospici

Pojem hospic dnes už Bohu díky není v povědomí společnosti neznámý. Na počátku církevních dějin hospice sloužily jako útulky pro poutníky a zvláště onemocnělé při pouti do Svaté země.

Po druhé světové válce se setkáváme s pojmem Hospic v souvislosti s „poutí do věčné vlasti“.

Tradice vánočních stromů republiky

Málokteré město se může chlubit tak malebným okolím, jako Brno. A tak to nejsou jen „naše“ podkomorské háje s Pohádkou máje, ale na severovýchod od Brna i Bílovice nad Svitavou, s malebným údolím řeky Svitavy a hlubokými lesy, táhnoucími se k Moravskému krasu. Tato místa lákala k procházkám i delšímu pobytu zvláště na počátku 20. století mnoho Brňanů

Charismatická konference (2007)

O tom, že bude charismatická konference letos v Brně a o její náplni jsme vás již informovali v minulém zpravodaji. Konference proběhla, Bohu díky, s velkým požehnáním. Zúčastnili se i zástupci našich farností ze všech tří obcí. Program byl naplněn podle harmonogramu, přednášející otvírali srdce všech přítomných, prostředí bylo velmi příjemné, atmosféra srdečná a radostná. Brno přijalo účastníky velkoryse, od uvítání otcem biskupem Vojtěchem při zahajovací mši sv. ve středu 25. 7., přes vřelou zdravici a osobní svědectví hejtmana Jihomoravského kraje Ing.

Národní pouť na Velehrad

Snad všichni křesťané naší vlasti spojují kořeny naší víry s Velehradem. Tam se také konaly velké poutě, sjezdy, konference v dobách minulých i nedávných.

Velkým mezníkem velehradských poutí byl 22. duben 1990, kdy Velehrad navštívil papež Jan Pavel II. Tehdy vyzdvihl dějinnou i současnou nezastupitelnou roli tohoto místa, jako průsečíku mezi Východem a Západem, jako spojnici dvou plící, kterými církev dýchá - západní a východní.

Vzpomínkové odpoledne 27. 5. 2007

Při posledním rozloučení nad hrobem otce Bedřicha nás otec biskup Pavel Posád vybízel, abychom často chodili k hrobu, zvláště v den narozenin otce Bedřicha. Dbalí této výzvy, jsme uspořádali vzpomínkové odpoledne 27. 5. 2007 na Hod Boží Svatodušní odpoledne. Otec Bedřich se narodil 31. 5. 1936 a shodou okolností také tehdy byla neděle Svatodušní.

Jan Pavel II. v ČR (1995)

JAN PAVEL II. V ČESKÉ REPUBLICE U PŘÍLEŽITOSTI KANONIZACE JANA SARKANDERA A ZDISLAVY Z LEMBERKA (OLOMOUC 21. 5. 1995)

Subscribe to RSS - Helena Malášková