OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 15 (16. 12. 2012)

Příprava na Vánoce

Advent je přípravou křesťanů na Vánoce. Začíná první adventní nedělí, která letos připadla na 2. prosince.

Přípravou na advent pro řadu mladých žen, dívek i maminek s jejich ratolestmi z Říčan a Veverských Knínic, bylo „adventní tvoření“, konané ve Farním centru v Ostrovačicích v sobotu 1. prosince. Výsledkem byly nádherné adventní věnce a další vánoční ozdoby. Hlavně však v dobré náladě příjemně prožité odpoledne s řadou nových podnětů a osobních vztahů.

Však se podívejte, jak jim to všem pěkně slušelo!

Humor

Tentokrát podle „starého profesora“ P. Dominika Pecky

P. Dominik Pecka, ThDr. h. c. - katolický kněz, středoškolský profesor, pedagog a filosof (1895 – 1981) je znám jako autor „školské“ trilogie Ze zápisků starého profesora, Umění stárnout za školou a Starý profesor se hlásí o slovo. Z poslední uvedené knihy přepisujeme několik kratších ukázek, jimž je společný především moudrý humor a nadhled.

Řízené hospodářství

Vychovávej jako Don Bosco

O laskavosti

Ať je laskavost duší nejvyšším principem výchovy. Právě laskavost dává výchovnému vztahu rozměr synovský a bratrský a výchovné prostředí tak mění v rodinu. Don Bosco a jeho charakteristika laskavosti: „Laskavost je láska projevovaná slovy, skutky, dokonce i výrazem tváře a očí“. Je důležité být vždy laskavý, nikdy nepřehánět. Laskavost a vlídnost nesmí lásku znehodnocovat. Je důležité však být neoblomný a přísný v případě, když jde o neposlušnost, krádež apod. Nechceme a nemůžeme děti rozmazlovat.

Diecézní setkání katechetů v Brně 2012

V sobotu 17. listopadu 2012 jsem se zúčastnila diecézního setkání katechetů v Brně na Biskupském gymnáziu. Jednotnou myšlenkou celého programu byl Rok Cyrila a Metoděje a Rok víry – naše kořeny a naše současnost. Setkání zahájil otec biskup Vojtěch Cikrle.

Prvním přednášejícím byl prof. PhDr. Miloslav Pojsl, který na téma Ke kořenům naší víry zdůraznil některé zajímavosti z Cyrilometodějské mise.

Mikulášská nadílka v Knínicích

V předvečer svátku sv. Mikuláše (5. 12.) se uskutečnila v knínickém kostele, který je sv. Mikuláši zasvěcen, besídka s nadílkou pro místní děti. Pořadatelem byla ZŠaMŠ Veversé Knínice ve spolupráci s OÚ a Farností Veverské Knínice.

Svatocecilské zpívání v Říčanech 25. 11. 2012

Koncert v Říčanech v neděli Ježíše Krista Krále se opravdu vydařil. Vystoupily zde tři sbory.

Jako první vystoupila naše místní schola sv. Petra a sv. Pavla. Jeden ze zpívajících, pan Pilát z Říčan, řekl něco z historie scholy a zdůraznil, že na jejím začátku stála velká podpora P. Bedřicha Provazníka. Schola zpívala písně rytmické a moderní a zpěv doprovázela hrou na elektrofonické varhany jeho vedoucí p. Dagmar Ryšánková.

Kam se poděly dívky aneb Selhání statistiky

Odjakživa jsem žila v přesvědčení, že počet věřících žen převyšuje počet věřících mužů. Tomuto faktu nahrávala situace při hodinách náboženství i pohled do lavic v našem kostele. Tuto skutečnost mám dokonce podloženou i statisticky: při sčítání lidu v roce 2011 se k římskokatolické víře přihlásilo 614 970 žen a pouze 467 493 mužů (data Českého statistického úřadu).

Slavnost sv. Václava v Ostrovačicích

Několika fotografiemi odkazujeme čtenáře na článek Tomáše Hájka, starosty městyse Ostrovačice, z minulého čísla Oříku. Pan starosta v něm vylíčil historii sousoší sv. J. Nepomuckého u ostrovačického kostela i proces jeho zrestaurování.

Náboženství pro dospělé ve školním roce 2012/13

Prožíváme období, které papež Benedikt XVI. vyhlásil Rokem víry. Měli bychom se zamyslit nad tím, co pro poznávání a prohlubování naší víry děláme. Opět pokračuje výuka náboženství pro dospělé na faře v pátek po mši sv. jednou za 14 dní. Náš pan farář Ludvík Bradáč navazuje na biblické kapitoly, které s námi probíral v předchozích letech.

Svatý Kopeček a náš poutní zájezd

Svatý Kopeček je od Olomouce vzdálen asi 8 km. Vznik tohoto poutního místa je spojen se jménem Jana Andrýska, bohatého olomouckého obchodníka, který slíbil postavit na pahorku zv. Svatá Hora kapli. Legenda praví, že se mu zde zjevila ve snu Matka Boží. Kapli nechal postavit na pozemku premonstrátů. Ta však prostorově nestačila pro narůstající počet věřících. Později byl postaven větší kostel a správu nad ním získali premonstráti, kteří se o nynější baziliku minor, jak ji pojmenoval Sv. otec Jan Pavel II. v roce 1995, starají do dneška.

Klub seniorů našich farností v r. 2012

V zářijovém čísle farního zpravodaje byla zmínka o našem zájezdu „Po stopách P. Jana Buly“, který se uskutečnil dne 5. září. Chtěla bych tento poutní zájezd podrobněji přiblížit i těm, kteří se ho nemohli zúčastnit.

Neosobní setkávání

Od roku 1946, kdy jsem již občas hrával v kostele na varhany při různých bohoslužbách, jsem se v kancionálu, který se u nás používal, setkával se jménem Dr. Karel Eichler.

Kancionál s titulem „Cesta k věčné spáse“ měl tři velikosti. Nejmenší formát měl kancionál pro lid. Dvojnásobně  velký byl ve třech samostatných dílech (sbírka modliteb a duchovních písní pro diecézi brněnskou). Určen spíše pro kněze a varhaníky. Největší byl třísvazkový - Průvod ke zpěvům. Obsahoval jen noty s první slokou textu písně.

Poznání

Pane, ty víš, jak jsem někdy lidsky slabý a zranitelný. Jak tě málo chápu a poznávám. Jak se bojím utrpení v jakékoliv podobě. Posilni mé bázlivé lidské srdce, abych si byl jist skutečností, že o mně víš a že jsi se mnou, i kdybych měl jít údolím smrti. Amen.
P. Norbert Zeman.

Touto modlitbou jsem začínala nový den. Hodně mne oslovila – nejsou to má slova, ale cítila jsem, že jsou mi vlastní. Jsou v mém nitru, jen je nedovedu říct nahlas.

Je večer a já se znovu vracím ke slovům této modlitby. Jak jsou pravdivá!

Modlitba

Michail J. Lermontov

Když životem zlé chvíle jdou
a kámen v srdce slét,
modlitbu jednu zázračnou
se modlím nazpaměť.

Je v souzvuku slov oživlých
zdroj blahodárných sil,
posvátná krása dýše z nich
tajemně do mých chvil.

Břemeno z duše je totam,
tentam je pochyb mrak –
zas víru mám, dar slzí mám,
a lehko, lehko tak…

(Přeložil Josef Hora)

Vánoční pozdrav 2012

Milí farníci,

za pár dní o Vánocích budeme oslavovat narození našeho Pána Ježíše Krista. Jeho příchod k nám před 2000 roky změnil celou zemi. Začala platit nová smlouva, vstoupili jsme do nového zákona, nastal nový věk (ne ten, o kterém hovoří současné nekřesťanské hnutí New Age).

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 15 (16. 12. 2012)