OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 17 (28. 9. 2013)

Toulky českou minulostí k Cyrilu a Metoději

Ještě jednou se vracíme k jubileu 1.150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu. Tentokrát citujeme z knihy Petra Hory „Toulky českou minulostí“, díl 1.

Při vstupní bráně do našich národních dějin
shledáváme dva vynikající učence.
Nikoli tyrany, nikoli dobyvatele,
ale muže osvíceného ducha.

Vzpomínky na poutní zájezd LURDY – FÁTIMA

aneb poutní místa západní Evropy

Na přelomu dubna a května letošního roku zorganizoval otec Petr Hošek (v té době působícího ve farnostech Oslavany, Zbýšov a Čučice) poutní zájezd LURDY – FÁTIMA. Nabídka k účasti na pouti se dostala i do našich farností. Pět farníků z Veverských Knínic se pak společně s otcem Ludvíkem přihlásilo u cestovní kanceláře Awertour, která pouť zajišťovala a připojilo se tak k farníkům otce Petra. Mnozí jsme se znali z loňské pouti do Svaté země a tak byla atmosféra při odjezdu z Oslavan plná nejen očekávání, ale také radosti z opětovného setkání.

Putování na Velehrad 2013

Již po čtvrté jsme se s kolegyní letos připojily k ratíškovskému jižnímu proudu v putování na Velehrad. Oproti předchozím letům dokonce posíleny o třetí poutnici.

Náš poutní a duchovní vůdce - otec Ludvík z Ostrovačic, zaručuje neobvyklou kvalitu doprovodu. Potkala jsem se v životě s mnohými kněžími, velmi vzdělanými a na dobré teologické úrovni. Ale Ludvík je první kněz, který se navzdory svým všestranným znalostem a vysokému vzdělání neřadí ani o chlup výš, než děti, které šly v naší skupině. Takového kněze jsem ještě nepotkala! Díky Bohu za něj!

První cesta papeže Františka

Máme nového Svatého otce. Zvolilo ho konkláve dne 13. března 2013 ve večerních hodinách. Stal se jím kardinál Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z Buenos Aires z Argentiny. Je prvním papežem pocházejícím z amerického kontinentu.

Nový papež si dal jméno František po sv. Františkovi z Assisi, patronu Itálie. Chce jít vědomě v jeho šlépějích chudoby a milosrdenství.

Z televizních záběrů vidíme, že na veřejnosti vystupuje jako jeden z kléru a nepožaduje pro sebe nic navíc. Soucítí se sociálně slabými a hájí zájmy utlačovaných.

Moje 1. svaté přijímání

Dne 16. června 2013 (v krásný sluneční den) jsme v kostele svatého Petra a Pavla v Říčanech slavili mši svatou, při které jsem poprvé přijala Tělo Páně.

Chtěla bych touto cestou poděkovat nejenom otci Ludvíkovi za krásnou slavnost, ale také za pečlivou přípravu, které se účastnily i děti z Veverských Knínic.

Velké díky patří i katechetce Zuzce, která mě (i ostatní děti) připravovala ke svatému přijímání, předávání vědomostí, trpělivost a otevření dětské mysli v cestě k Bohu. Přeji jí tímto hodně radosti a Božího požehnání při další práci s dětmi.

Tábor na ostrovačické faře

Loni v červenci L. P. 2012 se moje dcera poprvé zúčastnila křesťanského tábora na ostrovačické faře. Jelikož to pro ni i pro mne byl nejkrásnější zážitek loňského léta (intenzivnější o to víc, že byla v den nástupu pokřtěna), ihned na konci loňského pobytu jsme ji přihlásili na další ročník. A ten se, díky Bohu, navzdory všem překážkám, konal letos od 21. do 27. července.

Kázání u Helenčiny studánky 2013

Poznámka redakční rady: Krátce po skončení letošní mše sv. v Podkomorských lesích, konané 24. července, několik přímých účastníků velice chválilo promluvu otce Ludvíka a žádalo její dodatečné zveřejnění - především pro ty, kteří se mše sv. nemohli zúčastnit. Otec Ludvík nakonec souhlasil a text dal k dispozici pro uveřejnění v Oříku. Jsme tomu rádi a děkujeme!

Osudová data

Rok 1945. 28. září slavnostní mše sv. ke cti sv. Václava s díkůvzdáním za konec války.

O síle společné modlitby

Před více jak rokem jsem onemocněla vážnou chorobou. Průběh nemoci se stále zhoršoval, i když jsem se stále modlila za své uzdravení.

Jak Bůh zasáhl v mém životě

V roce 1968 jsme s manželkou opravovali rodinný domek. V den mých 30. narozenin nám pomáhal s výkopovými pracemi jeden pán, který k nám jezdil vlastním osobním autem.

Projekt Adopce na dálku

Dalším rokem ve farnosti Veverské Knínice pokračuje projekt Adopce na dálku®. Několik farníků sponzoruje při studiu celkem tři děti, dva chlapce a jednu dívku. Děvče Sona K navštěvuje „základní“ školu, učí se dobře a sama vede doučování dětí z nižších ročníků, aktivně se účastní mimoškolních aktivit. Hoch Adarsh studuje druhým rokem na vyšší škole elektrotechniku, k úspěšnému dokončení studia mu však chybí některé zkoušky. Další hoch Sri Nidhi letos úspěšně ukončil studium na „základní“ škole s velmi dobrými studijními výsledky a po prázdninách nastoupí na vyšší stupeň školy.

Vzpomínka na dřívější žně

V létech 1951/2 jsem pomáhal maminčině tetě na poli při žních. Teta byla svobodná a obhospodařovala několik polí.

Poděkování ohledně opery

Dne 27. června 2013 v 10 hodin dopoledne se konala zkouška opery Zdeňka Pololáníka Noc plná světla na libreto Mons. Josefa Hrdličky.

Generálky se zúčastnil také pan biskup Vojtěch a někteří naši farníci. Patří jim poděkování za účast a krásnou kytici skladateli.

Nová opera Zdeňka Pololáníka – dojmy a poděkování autorovi

Opera o naději, lásce a síle oběti, dílo, jehož libreto napsal podle námětu Paula Claudela o. biskup Josef Hrdlička a zhudebnil náš pan Zdeněk Pololáník.

Díky Bohu a dobrým přátelům jsem mohla vidět, slyšet a taky skutečně prožívat celý děj této opery. Když jsem se dozvěděla, že premiéra bude 28. června, tušila jsem, že v ten den jet nemohu. Zásluhou pana Pololáníka (který nám chtěl zajistit slevu vstupenek), nám bylo umožněno vidět generálku této opery o den dříve. I doprava a samotná navigace až na místo fungovala výborně.

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 17 (28. 9. 2013)