OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 19 (13. 4. 2014)

Mons. Tomáš Halík získal „náboženskou Nobelovku“

Před lety se mi dostala do rukou kniha „Co je bez chvění, není pevné“.

Velmi mne oslovila a také uklidnila. A když po roce vyšla další kniha „Oslovit Zachea“, s radostí jsem si ji koupila. Další knihy Tomáše Halíka jsem pak každoročně dostávala jako vánoční dárek. Byla jsem také na dvou autogramiádách v Brně. Na podpisy čekala dlouhá řada jeho čtenářů. Tomáš Halík byl velmi přívětivý a milý, vyprávěl, jak svoje knihy píše vždy o prázdninách v tichu poustevny v Německu. Vydává je před Vánocemi, a jak úsměvně poznamenal, prý proto, aby měl čím obdarovat své přátele.

Potopa

Moře se podruhé vylila z břehů,
protože lidé ztratili něhu.
Ačkoli zatím to málokdo tuší,
pomalu ztrácíme i svoji duši.

Pro mrzký peníz, bratr bratra bije.
Pro černé zlato, hlína krev pije.
Loďka se kymácí nahoru dolu.
A já tě prosím, smiřme se spolu.

Ze snů a pohádek stvořil jsem bárku.
Mohla by plavat i v čajovém šálku.
Mohla by směle hladinu čeřit.
Stačí jen chvíli doufat a věřit.

Květinářství ve Währingu...

Najdete je všude, v každém městě či větší vesnici, v každém supermarketu, na tržišti, dokonce i na nádražích, v nemocnicích a mnoha dalších veřejných institucích sloužících obyvatelstvu. Květin na prodej, a to v každé roční době, je tolik, že už se ani nedivíme, odkud jsou a jak se sem dostaly. Stačí mít nějaké ty peníze a zázrak přírody je v našich rukou.

Jubilejní zastavení u tatínkova hrobu

Ve dvou loňských číslech FZ Ořík jsme si připomínali osobnost knínického faráře z let 1948 – 1950 P. Ladislava Vybírala. V čísle 16 to bylo při příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin, v čísle 17 byla otištěna osobní vzpomínka jeho synovce ing. Aloise Vybírala.

Dotazník v Rakousku

Když se papež František na podzim minulého roku rozhodl rozeslat všem věřícím světa dotazník o tom, jak to vidí laici, mnozí to považovali za revoluční krok. Něco takového se zatím v katolické církvi neudálo. Na jeho podnět pak Vatikán rozeslal všem věřícím 5. listopadu 2013 formulář s 39 otázkami jako přípravu na biskupskou synodu o rodině v roce 2015. Zlé jazyky považovaly takový krok za nevhodný. Na podobné rozhodování je zde přece klérus a hierarchie.

Církevní restituce, volby a aritmetika

Sdělovací prostředky, resp. jejich vlastníci navodili ve společnosti oficiální negativní názor na církevní restituce, jak u jejich zastánců, tak i odpůrců. K tomuto článku mě inspirovala autorka článku v minulém Oříku, která s uvedeným „většinovým“ názorem polemizuje.

Pokud se na uvedenou problematiku podíváme prostřednictvím výsledku parlamentních voleb, ve kterých mohli občané svobodně vyjádřit svůj názor na restituce a očima prosté aritmetiky, vidíme, že s oním „většinovým“ názorem mas-medií, či jejich vlastníků, přinejmenším nelze souhlasit.

Z historie Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě

V letošním roce si připomínáme již 15 let od přijetí první pacientky do rajhradského hospice. Tato skutečnost láká zalistovat v archivních materiálech, výročních zprávách, kronikách, prohlédnout staré fotografie a od pamětníků sesbírat střípky vzpomínek při osobních setkáních.

Jarní hudební vystoupení studentů Gymnázia M. Lercha z Brna

Zastupitelstvo obce Veverské Knínice a ŘKF vás srdečně zvou na Jarní koncert, který se bude konat v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích v neděli 18. května. Vystoupí studenti a pedagogové Gymnázia Matyáše Lercha v Brně ze studentského sboru Labutí píseň, sboru pedagogů Skřivánčí píseň, uskupení Onen svět a Petr Kovač a Přátelé GML. Na koncertu uslyšíme převážně duchovní skladby. Začátek koncertu a program bude upřesněn.

Víte co je KVAS?

Tak se nově jmenuje náš klub seniorů. Klub Věřících Aktivních Seniorů.

Je v tom i symbolika. Kéž se nám podaří být kvasem!

Mládež se na faře pravidelně schází už čtvrtým rokem

V únoru uplynuly čtyři roky od chvíle, kdy se na faře poprvé sešli mladí našich farností, aby dali vzniknout novému společenství mládeže. Za tu dobu se utvořila skupinka skalních příznivců, kteří nevynechají jediné setkání. To se koná pravidelně každý měsíc. A máme velkou radost z toho, že se k nám postupně přidávají i mladší ročníky.

Chráněné bydlení pro osoby s demencí v Rajhradě

V listopadu loňského roku byla oficiálně zahájena rekonstrukce starých původně vojenských objektů v blízkosti Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, sídle Oblastní charity Rajhrad. Po rekonstrukci vznikne objekt chráněného bydlení s 12 pokoji s příslušenstvím a se zázemím pro 20 osob trpících demencí.

Tohoto aktu se zúčastnilo vedení Diecézní charity Brno a Oblastní charity Rajhrad, zástupci města Rajhrad, benediktinského opatství v Rajhradě a Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova, v jejichž areálu Oblastní charita Rajhrad sídlí.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2014

Jako již několik roků po sobě, tak i letos dosáhl objem vykoledovaných částek ve městech a obcích v oblasti působnosti Oblastní charity Rajhrad rekordní hodnoty 2 944 714 Kč, což je o 260 000 Kč více než v loňském roce a nejvíce mezi jednotlivými oblastními charitami v celé brněnské diecézi.

Celkem již sbírka probíhá v 98 obcích v působnosti OCH Rajhrad.

Stoupá i počet kolednických skupinek, kterých letos vyšlo v naší oblasti již 502, což představuje téměř 2 000 dobrovolných pomocníků.

Zlatá svatba v Ostrovačicích (březen 2014)

21. března 2014 oslavili zlatou svatbu manželé Josef a Marie Jelínkovi z Ostrovačic. Blahopřejeme! Ať jim Pán Bůh dopřeje ještě dlouhou a šťastnou společnou cestu.

Životní výročí v létě 2014

60. narozeniny oslaví 12. srpna t. r. P. Jaroslav Horák, který působil v našich farnostech nejkratší dobu. Byl u nás jako nejmladší kněz ve funkci faráře během posledních padesáti let. K jeho životnímu jubileu mu přejeme hodně mladistvého elánu v jeho současné farnosti v Dambořicích, pevné zdraví a Boží ochranu do dalších let.

V říčanské obecní kronice o P. Vrzalovi

  • Koncem srpna 1929 odešli až dosud zde působící kněží farář P. Augustin Vrzal a kaplan P. V. Pokorný do kláštera v Rajhradě. Prvý pro trvalou nemoc, druhý ku správě klášterního archivu. Deputace Obecního zastupitelstva z Říčan rozloučila se v neděli před odchodem s oběma kněžími. Starý pán dojatě děkoval a toužebně si přál, by v bolestné chorobě nemusel dlouho trpěti. Na místo odcházejících kněží byl dosazen na faru v Ostrovačicích kněz z kláštera rajhradského P. Dr. Placidus Buchta.

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 19 (13. 4. 2014)