Poděkování za biřmování

Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli svou obětavou prací na přípravě, organizaci i provedení liturgie biřmování i celého farního víkendu ve Veverských Knínicích.

Život farnosti: