Náboženství pro dospělé 2010

V pátek 5.3.2010 se uskutečnilo na naší faře letos již potřetí "náboženství pro dospělé". Jak napovídá název, jedná se o další vzdělávání věřících, které je velmi důležité, protože v otázkách víry nemůže žádný farník zůstat na úrovni toho, co se naučil ve třetí nebo páté třídě.

Jako hlavní úkol a téma jsme společně stanovili "Bibli".

Je dobře, že 80-90% účastníků si v anketě na začátku vybralo právě toto téma. Bible je tím nejdůležitější a nejkrásnějším, čemu se můžeme věnovat. Současně je to i hlavní letošní téma přípravy na cyrilometodějské výročí v roce 2013.

Hodin náboženství se zúčastňuje 12-15 farníků.

Poslední hodina (pro zajímavost) vypadala takto: Poté, co jsme se na začátku pomodlili (i Otčenáš řecky!) jsme se zabývali některými otázkami úvodu do čtení Bible.
Konkrétně jsme si zopakovali (z minulé hodiny) základní okolnosti vzniku biblického kánonu a pak jsme hovořili o třech jazycích, kterými byla Bible napsána, zvláště o hebrejštině a o mentalitě, kterou hebrejština i každý jiný semitský jazyk reprezentuje.
Pak jsme se dotkli tématu překladu Bible - zmínili jsme základní první překlady Bible (Septuaginta, Vulgata aj.), Konstantinův překlad do staroslověnštiny i některé  současné české překlady.
Mluvili jsme o nemožnosti takového překladu, který by přesně tlumočil to, co kdysi biblický pisatel napsal. Každý překlad je do určité míry bohužel pouze výkladem. Cesta k původnímu biblickému textu je velmi svízelná.

Další hodina bude za 14 dní. Předpokládaná témata: inspirace bible, ústní tradice, redakce, biblické rukopisy. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Semitské jazyky

Skupiny biblických knih (důležité pro orientaci v Bibli!)