Příprava na cyrilometodějské výročí

Českomoravská biskupská konference zahajuje pastorační přípravu na rok 2013, v němž si budeme připomínat výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na naše území, a vyhlašuje ji společným pastýřským listem, který se četl na první neděli postní 21. 2. 2010.
Materiál byl schválen na plenárním zasedání ČBK, které proběhlo ve dnech 19. až 20. ledna 2010.

Program přípravy

  • přípravný rok 2010 … Boží slovo
  • 1. rok – 2011 … křest
  • 2. rok – 2012 … biřmování
  • 3. rok – 2013 … eucharistie

Doporučené období nebude celoroční, ale intenzivnější období 1. roku bude doba postní a vyvrcholí obnovou křestního slibu o Velikonocích.
Ve 2. roce bude pozornost soustředěna na svátost biřmování v době velikonoční a vyvrcholí obnovou svátosti biřmování o Letnicích.
Ve 3. roce zaměřeném na eucharistii bude vrchol kolem svátku Těla a krve Páně spojený s eucharistickým kongresem majícím více fází: farnost, diecéze, národní.
Každý rok bude připraven pastýřský list na zahájení adventu.

Ctnosti

K životu křesťana patří ctnosti, které ho charakterizují, které jsou plodem lidské spolupráce s Boží milostí. O milost můžeme prosit, lidské spolupráci se musíme učit.
Výběr ctností vychází z témat roku:

  • 2010: Umět se ztišit a slyšet, slyšené přijmout –
 to nazývá sv. Benedikt poslušností.
  • 2011: Odvaha patřit Kristu, křesťanská identita, statečnost a věrnost.
  • 2012: Zodpovědnost dospělých křesťanů nejen 
za svou spásu, ale i za církev a společnost.
  • 2013: Vděčnost nejen lidem, schopnost vidět 
Boží dary, radovat se z nich, děkovat za ně 
a chválit Boha. Na Boží dar odpovědět darováním sebe – obětí.

Boží slovo

Prožijme tedy tuto postní dobu s Biblí!

Jako své postní předsevzetí si dejme každodenní chvilku ztišení a čtení v Bibli. Boží slovo v Písmu sv. nám zjevuje Boha a jeho lásku. Boží slovo je nejlepší zbraní v boji proti pokušením (viz Ježíšův boj proti pokušení na poušti). Boží slovo sytí hladového a dává radost každému lidskému srdci.