Petr a Pavel

V mládí dychtivě s horoucím srdcem bud zastáncem víry, ve stáří pak skálou pevnou buď pro její chrám.

V tyto dny slavíme v naší farnosti slavnost apoštolů Petra a Pavla.
Oba byli ochotni položit život za víru, za učení, které hlásal Ježíš Kristus.
Oba překročili stín svého já. Následovali Krista.
Vykročili k věčnosti a věčnými se stali.

Prosme tedy společně s nimi našeho Pána:
Kriste, tys poslal rybáře Simona, aby se stal rybářem lidí
- nepřestávej posílat světu hlasatele evangelia, aby se v tvé církvi shromáždily všechny národy.
Po svém zmrtvýchvstání jsi shromáždil své učedníky kolem Petra
- sjednocuj všechen svůj lid v jediné společenství kolem Petrova nástupce.
Tys vyvolil apoštola Pavla, aby zvěstoval tvé jméno národům
- nauč nás hlásat evangelium slovem i životem
.