Farní zpravodaj Ostrovačice – Říčany, číslo 3 (26. 6. 1994)

Modlitba za děti

Bůh svěřil rodičům nový život. Svěřil jim dítě a za dobrý život našich dětí je třeba prosit. Modleme se tedy za ně nejen v čase prázdnin, ale neustále.

Otče náš,
jsou venku, a já je nemohu chránit.
Čím jsou větší, tím méně mohu být s nimi.
Jdou svými vlastními cestami
a mě nezbývá, než je svěřovat Tobě,
než se snažit jim rozumět a radit.

Dej jim dobré kamarády a přátele
i dobré dospělé lidi kolem nich,
kterým by na nich záleželo.
Chraň je, aby je nic nezajelo,
ani aby samy nezavinily neštěstí.

Oprava kostela v Ostrovačicích (1994)

Začátkem června nastoupila firma OSS Brno (Obchodní a stavební sdružení Brno) a začala provádět práce na vnější fasádě kostela. Cena je stanovena na 350 000 Kč.
Stažení kostela, které provádějí Dopravní stavby a mosty Olomouc, bude stát 140 000 Kč.
Celkové náklady budou tedy činit asi 495 000 Kč. Práce by měly být zakončeny k 30. srpnu tohoto roku.
Pan farář s farní radou ještě jednou děkují všem, kteří přiložili ruku k dílu při otloukání staré omítky, ale i těm, kteří přispěli a přispívají modlitbou či finančně při konaných sbírkách.

Liturgické oblečení

CO MOŽNÁ NEVÍME
Alba (z lat. alba vestis) je bílé roucho a značí čistotu srdce, kterou nám dobyl Kristus svou vlastní krví.
Cingulum (lat. = pás) - bílý lněný provaz, jímž se přepásává alba a značí zdrženlivost od zlých žádostí.
Štola (řec. stolé - šat) - dlouhý pás, který se pokládá zezadu kolem krku a splývá přes ramena dopředu. Značí jho Kristovo, jež má kněz radostně nést.
Rocheta (neboli komže) - z lat. carnisia, je zkrácená alba, sahající po kolena. Užívá se jí při udílení sv. svátostí a při průvodech.

Informace z farnosti (1994)

* 5. července t. r. se uskuteční pouť na Velehrad. Cena zájezdu asi 80 Kč. Bližší informace u paní Ševčákové.
* Společenství probíhají každý čtvrtek ve 20 hodin na faře v Ostrovačicích.
* Knihovna - nezapomeňme na možnost půjčení knih a objednávky křesťanských časopisů.
* Schola - přes prázdniny ukončila zkoušky, sejdeme se na nich opět v září, dá-li Pán.
* Hledá se vedoucí pro naši mladší školní mládež (katolický skaut) či podobně).

Z historie říčanského kostela

29. červen je svátkem apoštolů sv. Petra a Pavla. Právě naše farnost má tyto dva světce za své patrony a náš chrám Páně je těmto apoštolům zasvěcen.
Jistě by nás mnohé zajímalo něco z historie kostela i duchovní správy naší obce. Následující řádky jsou zpracovány podle knihy „Říčany na Moravě“ od P. Václava Jana Pokorného, kaplana v Ostrovačicích z r. 1923, kterou věnuje na památku říčanským farníkům.

Petr a Pavel

V mládí dychtivě s horoucím srdcem bud zastáncem víry, ve stáří pak skálou pevnou buď pro její chrám.

V tyto dny slavíme v naší farnosti slavnost apoštolů Petra a Pavla.
Oba byli ochotni položit život za víru, za učení, které hlásal Ježíš Kristus.
Oba překročili stín svého já. Následovali Krista.
Vykročili k věčnosti a věčnými se stali.

Subscribe to RSS - Farní zpravodaj Ostrovačice – Říčany, číslo 3 (26. 6. 1994)