Cyrilometodějské výročí

Slovo olomouckého arcibiskupa k cyrilometodějským ctitelům

Před dvěma lety jsme prožívali významné cyrilometodějské jubileum, když jsme si připomínali 1150. výročí příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu. Na letošek připadá podle některých historiků výročí 1200 let od narození svatého Metoděje. Jiní datují jeho narození o dva roky dříve. Světová organizace UNESCO zařadila narození sv. Metoděje do letošního kalendáře významných jubileí. Zvláštní akce u nás neplánujeme. Jako každoročně se chystáme na národní pouť u kořenů naší víry.

Přednáška „Cyrilometodějské dědictví“

Odpoledne 13. října 2013 ve 14:30 se v oslavujícím kostele v Říčanech konala přednáška plk. vv. Františka Valdštýna „Cyrilometodějské dědictví“.

Tento odborník na cyrilometodějskou a svatováclavskou tradici nás seznámil velice dobře poslouchatelnou formou s méně známými aspekty života sv. Cyrila a Metoděje, a především s tím, jak přes vyhnání jejich žáků z naší země, jejich odkaz pokračoval a ovlivnil naše dějiny i naši spiritualitu až do dnešní doby.

Přednáška o cyrilometodějském dědictví

12.10.2013 - 14:30

V den oslav 250. výročí posvěcení kostela v Říčanech bude i odpolední program. Ve 14:30 (pozor: v tištěném zpravodaji bylo 14 hodin) se bude konat v kostele přednáška plk. v. v. Františka Valdštýna „Cyrilometodějské dědictví“.

Toulky českou minulostí k Cyrilu a Metoději

Ještě jednou se vracíme k jubileu 1.150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu. Tentokrát citujeme z knihy Petra Hory „Toulky českou minulostí“, díl 1.

Při vstupní bráně do našich národních dějin
shledáváme dva vynikající učence.
Nikoli tyrany, nikoli dobyvatele,
ale muže osvíceného ducha.

Proglas sv. Konstantina Cyrila předzpěv k slovanskému překladu čtveroevangelia

Jak proroci již dříve předpověděli,
Kristus přichází shromáždit národy,
neboť je světlem celého tohoto světa.

To se stalo v tomto sedmém věku.
Neb oni řekli: Slepí prohlédnou,
hluší uslyší slovo Písma.

Je tedy třeba poznat Boha.
Proto slyšte, Slované, toto:
Dar ten je věru od Boha daný,
dar Boží je to údělu na pravici,
dar duším nikdy se nekazící,
těm duším, které jej přijmou.

Boží Tělo 2013

Snažili jsme se oslavit Slavnost Těla a Krve Kristovy co nejlépe. Všechno bylo připraveno i na eucharistický průvod kolem kostela. Jenže pršelo. V Ostrovačicích se tedy žádný průvod nekonal (zůstali jsme v kostele a adorovali Nejsvětější Svátost).

Rovněž ve Veverských Knínicích to vypadalo, že nebude možné jít ven. Už jsme se s tím smířili. Jenže na konci mše sv. vyslaný „zvěd“ (Hanka) svým úsměvem naznačila, že se počasí zlepšilo natolik, že můžeme jít ven. S velkou vděčností jsme vyšli, radostně oslavovali Pána a svědčili o své víře ostatním lidem v obci.

Pouť děkanství na Velehrad

Hlavním cílem letošní pouti našeho děkanství byl Velehrad, kde jsme uctili hlavní patrony Moravy v roce 1150. výročí jejich příchodu k nám. Pouť se konala 8. května 2013. Naším vedoucím byl tentokrát jáhen Vladimír Večeřa, jelikož náš farář byl v té době na pouti v Lurdech a na jiných posvátných místech západní Evropy.

Pouť děkanství 2013

08.05.2013 - 06:30

Hlavním cílem letošní pouti našeho děkanství bude Velehrad, kde chceme uctít hlavní patrony Moravy v roce 1150. výročí jejich příchodu k nám. Program pouti bude zhruba tento:

Oslavy sv. Cyrila a Metoděje v den jejich původního svátku

K odkazu sv. Cyrila a Metoděje se přihlásily stovky věřících svou účastí na bohoslužbě v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Konala se 9. března, k oslavě příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu ji sloužil plzeňský biskup František Radkovský. Oslavy se zúčastnili i mnozí zástupci Ekumenické rady církví, mimo jiné i pravoslavný metropolita vladyka Kryštof, který na začátku mše jako dar předal katedrále ikonu svatých věrozvěstů.

Cyrilometodějské jubileum a Rok eucharistie

Velká cyrilometodějská jubilea (1863, 1885, 1913, 1985) byla vždy příležitostí k oživení a prohloubení víry a kulturního sebeuvědomění našeho národa. V letošním třináctkovém roce si český i slovenský národ připomíná 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Aby se naše víra prohloubila, pastýřským listem z února 2010 stanovili naši biskupové tříletou přípravu s tématem iniciačních svátostí: křest - rok 2011, biřmování – rok 2012, eucharistie – rok 2013.

Setkání se svatým Cyrilem a Metodějem v Bystrci

Uskutečnilo se 6. února 2013. Osobnosti soluňských bratří, průběh jejich mise na Velké Moravě i důsledky jejich působení, zejména pro slovanské národy, jejich písemnictví a kulturu, shrnul ve své přednášce plk. v. v. František Valdštýn z Ostravy. Hovořil zaníceně a přesvědčivě, posluchači jako by měli plastický obraz obou věrozvěstů přímo před sebou. Následovala otevřená, mnohdy až odborná diskuse.

Přednáška o sv. Cyrilu a Metoději

06.02.2013 - 18:45

Ve středu 6. února po večerní mši sv. (cca v 18.40) ve farním kostele v Bystrci se bude konat přednáška o sv. Cyrilu a Metoději. Přednášejícím je ing. František Valdštýn z Ostravy. Mnozí naši farníci ho znají jako historika a poutavého řečníka, neboť nás doprovázel na několika našich poutích (Velehrad, Hostýn, Jablonné v Podještědí, Praha, Po stopách sv. Vojtěcha...).

Diecézní setkání katechetů v Brně 2012

V sobotu 17. listopadu 2012 jsem se zúčastnila diecézního setkání katechetů v Brně na Biskupském gymnáziu. Jednotnou myšlenkou celého programu byl Rok Cyrila a Metoděje a Rok víry – naše kořeny a naše současnost. Setkání zahájil otec biskup Vojtěch Cikrle.

Prvním přednášejícím byl prof. PhDr. Miloslav Pojsl, který na téma Ke kořenům naší víry zdůraznil některé zajímavosti z Cyrilometodějské mise.

Vánoční pozdrav 2012

Milí farníci,

za pár dní o Vánocích budeme oslavovat narození našeho Pána Ježíše Krista. Jeho příchod k nám před 2000 roky změnil celou zemi. Začala platit nová smlouva, vstoupili jsme do nového zákona, nastal nový věk (ne ten, o kterém hovoří současné nekřesťanské hnutí New Age).

Čím a jak nás může inspirovat historie

V příštím roce uplyne 1150 let od příchodu soluňských bratří Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Už dnes můžeme toto jubileum přiblížit několikerým připomenutím.

Čeští biskupové vyhlásili v letních měsících 2010 k uvedenému jubileu tříleté období příprav. Ideově vychází z duchovního odkazu obou bratří a je proto zaměřeno na hlubší poznání Božího slova. Jak to dělat konkrétně?

Stránky

Subscribe to RSS - Cyrilometodějské výročí