Výstava nemocnice v Ugandě

Jedním z projektů Arcidiecézní charity Praha je i výstavba nemocnice v Ugandě. Tato nemocnice by měla pomáhat nemocným, být školou pro porodní asistentky, osvětovou základnou pro boj proti AIDS a důstojně reprezentovat Českou republiku. Realizace této myšlenky však potřebuje více peněz než může poskytnout Grant Ministerstva zdravotnictví.
Na celou investiční akci je zapotřebí minimálně 12 mil. Kč, které jsou zatím zajištěny ze dvou třetin. Proto ADCH Praha pořádá různé akce, jejichž finanční výtěžek používá k tomuto účelu. Jednou z nich byl i benefiční koncert, konaný koncem října ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.
Protože jsme se nemohli koncertu zúčastnit, uspořádali jsme během listopadu v kostele ve Vev. Knínicích dobrovolnou sbírku. Doufáme, že i náš finanční dar pomůže k zahájení provozu nemocnice, které je naplánováno na květen 2006. Jestliže byste nás chtěli následovat, můžete posílat finanční dary na účet č. 749011/0100, var. symbol 804 u Komerční banky Praha 2.

Autoři článků: