Duchovní slovo k Velikonocům

Vladařovi vojáci vzali Ježíše do vládní budovy a svolali k němu celou četu. Svlékli ho, přehodili mu nachově rudý plášť, upletli korunu z trní, vsadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali rákosovou hůl, klekali před ním a posmívali se mu: „Buď zdráv, židovský králi!“ Plivali na něj, brali mu hůl a bili ho po hlavě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť, oblékli mu zase jeho šaty a odvedli ho, aby ho ukřižovali.

Rozjímání

Ježíš, odsouzený jako falešný král, je posmíván, ale právě při posměchu vyjde krutě najevo pravda. Kolikrát jsou odznaky moci, které nosí mocní tohoto světa, urážkou pravdy, spravedlnosti a důstojnosti člověka! Kolikrát jsou jejich ceremonie a jejich velká slova ve skutečnosti jen nabubřelé lži, karikatura úkolu, který mají ze svého úřadu plnit, totiž sloužit dobru. Ježíš, posmívaný a nesoucí korunu utrpení, je právě proto opravdovým králem. Jeho žezlem je spravedlnost. Cenou spravedlnosti je utrpení v tomto světě: on, pravý král, nevládne násilím, ale láskou, která trpí za nás a s námi. On nese na sobě kříž, náš kříž, tíhu lidství, tíhu světa. Takto jde před námi a ukazuje nám, jak nalézt cestu k pravému životu.

Modlitba

Pane, nechal ses posmívat a urážet. Pomoz nám, abychom se nespolčovali s těmi, kdo se posmívají trpícím a slabým. Pomoz nám, abychom v pokořovaných a vyloučených ze společnosti poznávali tvou tvář. Pomoz nám, abychom neklesali na mysli před výsměchem světa, když je poslušnost vůči tvé vůli zesměšňována. Ty jsi nesl kříž a pozval jsi nás, abychom tě na této cestě následovali. Pomoz nám, ať přijímáme kříž a neutíkáme před ním, ať nenaříkáme a ať naše srdce při životních námahách neklesá. Pomoz nám jít cestou lásky a v poslušnosti k jejím požadavkům dosáhnout pravé radosti.

Ukázka z knihy Křížová cesta v Koloseu. Kardinál J. Ratzinger, bývalý papež
(podle Katolického týdeníku č. 11/2006)