Svatý týden

Velikonoční pozdrav 2021

Milí farníci, přátelé!

Zanedlouho o Velikonocích oslavíme Kristovo vítězství nad smrtí a nad každou temnotou. 

Vítězství Ježíše, které se uskutečnilo před 2000 roky, potřebujeme i v současnosti. Přítomné číslo farního zpravodaje vzniká v době již rok panující nákazy koronaviru, tedy v smutné době, kdy triumfuje smrt – odcházejí nejen vzdálení spoluobčané, ale i někteří nejbližší z našeho středu – a kdy je temnota přítomná v našich srdcích. 

Svatý týden 2021

Prožíváme již druhé „covidové“ velikonoční svátky. Zatímco loni se slavnostní bohoslužby vůbec nekonaly, letos je možné je uskutečnit – ovšem pouze v malém počtu věřících a za přísných bezpečnostních opatření. 

Vás ostatní pan biskup Vojtěch Cikrle zve k sledování bohoslužeb Svatého Týdne v katedrále sv. Petra a Pavla (na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“). 

Bohoslužby v brněnské katedrále

Program bohoslužeb je následující:

Zelený čtvrtek

Domácí bohoslužba velikonočního tridua

Prožíváme velmi zvláštní vyvrcholení církevního roku – bez veřejných bohoslužeb v našich kostelích. Nic to nemění na skutečnosti, kterou oslavujeme, ani na blízkosti Pánu Ježíši, o kterou se máme snažit a o kterou nás nic nemůže ochudit.

Doma tedy prožijeme i velikonoční triduum – Zelený čtvrtek, Velký Pátek, Bílou sobotu, Velikonoční vigilii i neděli Zmrtvýchvstání Páně. Můžeme samozřejmě sledovat bohoslužby vysílané v televizi nebo na internetu. Především se však máme modlit a slavit v rodině vlastní domácí bohoslužbu. 

Sederová hostina 2019

Dne 14. dubna 2019 na Květnou neděli odpoledne se u nás ve farnosti opět slavila „sederová večeře“, důležitá součást židovských velikonoc a současně pro nás křesťany připomínka Ježíšovy Poslední večeře. Bylo nás letos pouze 10, přesto se toto duchovní setkání velmi vydařilo – mnozí účastníci to takhle vyjádřili. V menším množství jsme se totiž mohli lépe soustředit na modlitbu a současně i diskutovat, vzpomínat, tak jak to Židé i křesťané dělají, na velké a „mocné Boží činy“ v dějinách. Díky tomu jsme snad o něco lépe připraveni na Velikonoce!

Ukřižovaný poklad

Já poklad jsem viděla ve snu.
Rubíny a perly, i věnec zlatý, zdál se. 
Bála jsem se však, že do bažiny klesnu, 
jak vztáhnu ruku po té kráse.

Když jsem se ráno probudila, 
mé oči zabloudily na stůl – na růženec. 
Sen o pokladu zmizel a já pochopila, 
že koruna z trní – byl ten zlatý věnec. 

Jak rubíny se leskly kapky krve svaté, 
perly, to byly slzy bolesti. 
Že lidské plémě, do bažin hříchů jaké,
těžko si samo cestu proklestí. 

Velký Pátek

Dříve, než zem se zachvěla
nad krutostí svých synů
a slunce tvář svou zakrylo
do mraků temných stínů,

pýcha a krutost lidská
přibily na kříž tělo Ježíšovo,
umlčet chtěla mysl nízká
jeho pravdu a svaté slovo.

Ježíš mnohému nás naučit chtěl,
kdybychom žít jej nechali.
S Boží láskou on nad námi bděl,
my slovo jeho do srdcí nepřijali.

Sederová večeře 2019

14.04.2019 - 16:00

Znovu obohatíme své prožívání Svatého týdne společným setkáním s modlitbami a jídlem židovské velikonoční tradice. Večeře se bude konat ve farním sále a začíná v 16 hodin.

Bílá sobota našeho života

Východní ikona Vzkříšení ukazuje Ježíše sestupujícího mezi mrtvé. Má na sobě bílé šaty naznačující Kristovo oslavení. Život, který smrt nemohla přemoci. Ježíšovo vítězství podtrhuje spoutaný ďábel ležící u jeho nohou. Ježíš stojí nad dvěma otevřenými hroby a za ruku z nich vyvádí Adama a Evu a v nich celé lidstvo podrobené otroctví hříchu a smrti.

Sederová večeře popáté

V neděli 9. dubna jsme se již popáté sešli k tzv. sederové večeři, která je důležitou částí židovských velikonočních svátků a pro nás křesťany příležitostí obohatit své prožívání Svatého týdne – rozjímat o vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví, které je předobrazem vysvobození všech lidí z otroctví hříchu a smrti. Při židovské velikonoční večeři Ježíš ustanovil Nejsvětější Svátost a dal nám záruku své lásky. Díky Bohu za možnost si toto všechno připomenout a současně prožít zhruba tři hodiny dlouhé příjemné setkání.

Duchovní slovo k Velikonocům

Vladařovi vojáci vzali Ježíše do vládní budovy a svolali k němu celou četu. Svlékli ho, přehodili mu nachově rudý plášť, upletli korunu z trní, vsadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali rákosovou hůl, klekali před ním a posmívali se mu: „Buď zdráv, židovský králi!“ Plivali na něj, brali mu hůl a bili ho po hlavě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť, oblékli mu zase jeho šaty a odvedli ho, aby ho ukřižovali.

Sederová večeře 2017

09.04.2017 - 16:00

Dne 9. dubna 2017 se uskuteční na naší faře „Sederová večeře“, připomínka a oslava vyjití izraelského národa z egyptského otroctví. Má přesně stanovený průběh a pořadí úkonů (odtud její název: seder = pořádek). Právě během této večeře Ježíš Kristus před 2000 roky ustanovil eucharistii. Večeře začíná v 16 hodin na faře a je pro ty, kdo se v kostele přihlásili.

Vjezd do velikonoc

Květnou nedělí jsme vstoupili do Svatého týdne. Připomněli jsme si vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. Přivítali jsme Pána Ježíše mezi námi, mávali mu a radovali se, že nás přišel zachránit. Prožijme s ním dny velikonoc, přijměme jeho záchranu! Požehnané Velikonoce!!

Seder 2015

29. března 2015 se konala již počtvrté Sederová večeře, židovská večeře na oslavu slavného vyjití Izraele z egyptského otroctví. Přitom jsme si připomněli Ježíšovu Poslední večeři i Ježíšova slova ustanovení eucharistie během ní. My jsme se během večeře modlili, vzdělávali, budovali naše společenství a taky samozřejmě – jedli! Setkání zhruba osmnácti farníků bylo velmi příjemné a díky němu jsme snad víc připraveni na slavení největších svátků celého církevního roku.

Příprava na největší svátky roku

V letošním roce 2014 jsme během doby postní pracovali na svém srdci. Děti v Říčanech a ve Veverských Knínicích plnily různé úkoly (např. zjistit datum svého křtu, u křížku nebo kapličky poděkovat za dar víry apod.) a tímto způsobem se přibližovaly Pánu Ježíši. Navenek jsme to znázorňovali postupným doplňováním srdce na nástěnce a jeho zdobením květinami. Šlo prostě o to, aby srdce nás všech, nejen dětí, bylo co nejkrásnější a nejvíce připravené na Velikonoce.

O Velkém Pátku

Temně zbarvená

na obzoru luna spočívá,
ve smutečním flóru.

Jak těžká výčitka.

Jak málo jsme svého Pána milovali,
jak málo Jeho lásce jsme se oddávali,

životem světa rozptylováni ...

Stránky

Subscribe to RSS - Svatý týden