Komunita Emanuel

První část smutečních obřadů při pohřbu pana faráře Bedřicha Provazníka v sobotu 10. února 2007 probíhala v Brně v kostele sv. Tomáše. Jednalo se vlastně o poslední rozloučení komunity Emmanuel s otcem Bedřichem jako se svým dlouholetým členem. Rada lidíž komunity Emmanuel se pak ještě zúčastnila odpoledních obřadů a pohřbu v Ostrovačicích. Pro některé z našich farníků jde o málo známé společenství, i když víme, že pan farář a Helenka Malášková jsou členy komunity Emmanuel a na mnohých aktivitách komunity se podíleli. Pro přiblížení vybíráme z již dříve vydaného letáčku pár informací o komunitě. Další informace může zájemce získat buď osobně u Heleny Maláškové nebo na webových stránkách www.emmanuel.cz.

Komunita Emmanuel patří mezi laická společenství, která začala v kato- lické církvi vznikat v širokém proudu charismatické obnovy podnícené II. Vatikánským koncilem. 

Zakladatelem komunity Emmanuel je Pierre Goursat (1914—1991), kolem něhož se v Paříži v roce 1973 shromáždilo v krátké době několik set laiků, aby žili radikálněji milost svatého křtu a biřmování a dali se do služeb církve. Výročí 300 let od zjevení tajemství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova svaté Markétě Marii Alacoque v Paray-le-Monial inspirovalo Pierra Goursata k založení duchovních prázdninových setkání v místě zjevení. Tak se základ- ním kamenem spirituality komunity stala úcta k Nejsvětějšímu Srdci Páně.

Milost komunity tryská z ADORACE Eucharistie, to je z Boha skutečně přítomného uprostřed nás. Z této adorace se rodí SOUCÍTĚNI ke všem lidem, kteří umírají hladem buď duchovně nebo hmotně. Ze soucítění se pak rodí žízeň po EVANGELIZACI v celém světě, zvláště mezi nejubožejšími. Třemi sloupy spirituality tedy jsou: ADORACE, SOUCÍTĚNÍ, EVANGELIZACE.

Pro všechny členy komunity to znamená poznat Ježíše jako střed osobního života. „Být ve světě, ale ne ze světa“. Tvořit bratrské společenství kolem vzkříšeného Ježíše, „být jedné mysli ajednoho srdce“. V touze podobat se prvotní církvi je komunita společenstvím všech stavů. Tedy svobodní i manželé, kněží i řeholníci, jimž představení dovolí podílet se podle možností na životě komunity. Laici mají možnost rozhodnout se pro zasvěcený život v celibátu. Mohou žít samostatně nebo pod jednou střechou.

Členy komunity se mohou stát křesťané od 18 let, kteří se chtějí dát intenzivněji do služeb církvi i světu podle svých možností a schopností. Jednotlivými stupni v komunitě jsou etapa přijetí a rozlišování (nezávazná zkušební doba) a angažovanost. Protože členové komunity žijí ve světě, závazky angažovanosti se obnovují každým rokem, aby v případě vážných změn v životě člena komunity se členství pro něho nestalo břemenem.

Emmanuel má své komunity téměř v celé Evropě, v Jižní a Severní Americe, Africe, Austrálii a také v Asii. Administrativní centrum komunity je v Paříži, kde je komunitě svěřeno několik farností. Duchovním centrem komunity je Paray-le-Monial. Zde má komunita evangelizační školu.

Další evangelizační škola se zaměřením na hudbu je v německém Altöttingu, ve Vídni byla otevřena škola specializovaná na evangelizaci pomocí moderních komunikačních prostředků. Misijní škola zřízená biskupy v Římě byla rovněž svěřena komunitě Emmanuel.

Od 8. prosince 1992 je komunita Emmanuel jako první komunita nového typu pod papežským právem a od 8. prosince 1998 podléhá přímo Svatému stolci s definitivní platností.

V České republice byla komunita Emmanuel po dohodě s otcem biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem založena v brněnské diecézi. Její centrum bylo ustaveno při kostele sv. Tomáše v Brně. Její členové žijí v nejrůznějších místech republiky.

Pravidelný život uvnitř komunity se odehrává při týdenních setkáních v malých modlitebních skupinách a jednou za měsíc společným trávením víkendu, jehož náplní jsou chvály, kterými je vzdávána Pánu čest, slavení liturgie, adorace Ježíše v Eucharistii, vyučování - formace v duchu komunity, vzájemné sdílení, přímluvná modlitba.

Některé služby a aktivity komunity Emmanuel:
Otevřená modlitební společenství
Modlitba SOS
Akce pro mladé
Víkend pro ty, kteří spolu chodí
Láska a Pravda - cyklus pro manžele
Příprava na biřmování
Seminář na prohloubení víry
První pátky v měsíci v kostele sv. Tomáše v Brně
Svatodušní novéna
Cyklus k rozpoznání povolání pro dívky, pro hochy
Evangelizace
Farní misie
Účast v Radě laických hnutí a nových komunit při ČBK

Autoři článků: