Krátce z historie cisterciáckého řádu

V návaznosti na besedu s P. Karlem Satoriou o cisterciácké spiritualitě uveřejňujeme stručný popis tohoto mnišského řádu. Je určen především těm, kteří se besedy nemohli zúčastnit. Byl ovšem převzat z brožury "Klášter Porta coeli", jejímž autorem je Dr. Josef Zacpal, vedoucí Podhoráckého muzea v Předklášteří.

Cisterciácký řád vznikl v Burgundsku na území dnešní Francie na přelomu 11. a 12. století jako reformovaná odnož benediktinského řádu. V roce 1098 odešla skupina benediktinských mnichů z opatství v Molesme a v neobydlené krajině v místě zvaném Citeaux nedaleko Dijonu založila nový klášter, ve kterém mniši usilovali o obrodu uzavřeného řeholního života a o návrat k původním mnišským ideálům. Latinský název tohoto kláštera Cistercium dal později jméno i celému řádu, jehož členové se stejně jako benediktini řídili řeholí sv. Benedikta a jeho heslem "Ora et labora!" - "Modli se a pracuj!", vyjadřujícím základní principy života všech cisterciáků. Zásadní význam pro formování řádu a pro završení jeho duchovního programu měla osobnost svatého Bernarda z Clairvaux, který žil v letech 1090 až 1153.

Do českých zemí přišli cisterciáci ve čtyřicátých letech 12. století a v rozmezí let 1142-1357 vzniklo na území Čech a Moravy celkem 18 cisterciáckých klášterů; z nich 13 bylo mužských a 5 náleželo k ženské řádové větvi. Opatství v Sedlci u Kutné Hory, založené v roce 1142, bylo vůbec prvním cisterciáckým klášterem na území českého státu. Na Moravě byly kláštery tohoto řádu zakládány až od počátku 13. století, nejstarším z nich byl klášter velehradský, založený v roce 1204. V dalších letech zde vznikly ještě dva mužské kláštery - ve Žďáře nad Sázavou v roce 1252 a ve Vizovicích v roce 1261.

Tři kláštery byly na Moravě založeny také pro ženskou větev řádu - v Oslavanech (1224-25), v Tišnově (1233) a na Starém Brně (1323). Svým významem a postavením však obdobné ženské kláštery v Čechách převyšovaly. To platí zejména o klášterech v Tišnově a na Starém Brně, jejichž zakladatelkami byly české královny.