Rok 1994 v naší farnosti

MINUL ROK V NAŠÍ FARNOSTI
... a nebyl bez událostí.
Ohlédněme se tedy zpět a jen krátce si připomeňme, co bylo uděláno ve dvou hlavních oblastech: v oblasti stavební a v oblasti duchovní a kulturní.

Stavební práce

Pozornost se soustředila především na farní kostel a na faru v Ostrovačicích:
- byly dokončeny rýny a svody na prelatuře;
- elektroinstalace dvou místností na faře;
- provedeno odvodnění kostela;
- otlučení omítky a nová fasáda na kostele;
- stažení klenby kostela;
- nový přívod elektrického proudu;
- nové komíny na topení, nová okna na věž;
- další drobné opravy a práce. 

V Říčanech byla hlavně provedena oprava varhan, která byla již zcela nutná a dále pročištění rýn a oprava okapů.

Po finanční stránce činily příjmy farního úřadu 530 000 Kč. Z toho 200 000 Kč jako státní příspěvek a 50 000 Kč příspěvek obce na opravu kostela v Ostrovačicích.
Sbírky konaná mezi občany vynesly 260 000 Kč. Z toho bylo na opravu kostela použito 198 000 Kč, zbytek pak byl věnován na odesílané sbírky - 22 500 Kč.
Výdaje byly téměř stejné jako příjmy, tj. 529 700 Kč. Na opravu kostela a fary bylo celkem vydáno 420 700 Kč. Na běžné opravy 9300 Kč.
Výdaje související s bohoslužbami (hostie, víno, ornát) činily asi 9900 Kč. Režie na provoz fary a obou kostelů byla 54 800 Kč. Oprava varhan stála zatím 18 000 Kč.

Není toho málo, co bylo vykonáno a podílelo se na těchto společných pracích mnoho ochotných lidí.
Farní rada by touto cestou chtěla znovu poděkovat všem, kteří se podíleli fyzicky, duchovně a finančním přispěním na společném díle, které nám umožňuje slavit bohoslužby v důstojném prostředí a nemalou měrou přispívá také k pěknému vzhledu obce. Zároveň členové farní rady mezi sebou rádi přivítají další zájemce, neboť dobré nápady, náměty a rady jsou vždy potřebné.

A připojme výhled do budoucnosti v oblasti stavební.
V Ostrovačicích
- splácení stávajících dluhů;
- vybudování odvětrávacího kanálu kolem kostela;
- projednává se vodovodní přípojka na faru a do sakristie;
- rekonstrukce podlahy v sakristii;
- oprava elektroinstalace a vymalování kostela.
Výhledově se uvažuje o nové fasádě na faře a opravení všech oken.

V Říčanech
- dokončení opravy varhan;
- zlepšení osvětlení na kůru;
- generální oprava elektrického vedení a topení.
Výhledově - oprava spodní zavlhlé části kostela.
Provedení vyjmenovaných plánovaných prací samozřejmě záleží na poskytnutí státních dotací a hlavně na naší chuti se těchto akcí nějakým způsobem účastnit.

Každý, kdo jakýmkoliv způsobem přispívá k duchovnímu a kulturnímu růstu osobnosti, každý, kdo pracuje s láskou a bez nároků na chválu a díky, určitě u Pána svoji odměnu získá.

Přesto chceme znovu poděkovat všem, kteří se starají o úklid a výzdobu kostelů, všem kteří připravují a organizují duchovní pořady, poutě a různé akce v naší farnosti, a stejně tak Pán Bůh zaplať všem, kteří se za veškeré dění v naší farnosti modlí.

Duchovní a kulturní oblast

V minulém roce se uskutečnila řada akcí duchovního i kulturně poznávacího rázu.

Poutní zájezdy

na Velehrad;
do Wambeřic, se zastávkou v Králíkách;
putování po stopách sv. Václava;
návštěva Hustopečí při příležitosti svěcení tamního kostela.

V březnu proběhl evangelizační pořad P. Dokládala, v květnu bylo zajištěno představení brněnského divadla Svatoboj.
V kostele v Ostrovačicích jsme mohli vyslechnout duchovní koncerty v podání Jany Pololáníkové a Petra Kříže a dále kapely Moravie s dirigentem Petrem Šumníkem.
Neméně krásné bylo představení pana Částka „Popelka Nazaretská“, ke které složil hudbu Zd. Pololáník.
Velkým duchovním zážitkem bylo „Putování ostatků sv. Václava“, které si vyžádalo mnoho přípravy a obětavé práce řady lidí.
V září proběhly v Říčanech dožínky, při kterých byla sloužena mše sv. s prosbou za úrodu.

Snad není potřeba vyjmenovávat vše, ale Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na přípravách, organizaci a provedení všech akcí, neboť tím přispěli k živému dění v naší obci, ke vzbuzení zájmu mladých lidí o kulturní činnost a duchovní náplň této činnosti.
K důstojnému průběhu mše svaté, a tak i jejímu hlubšímu prožitku, přispívala i SCHOLA pod vedením paní Ryšánkové.
Někteří manželé se zúčastnili křesťanských „dovolených rodin“ či manželských setkání; o své zážitky se s námi podělili především ve společenství, které, tak jako minulý rok, probíhají pravidelně - nyní v pondělí, vždy jedenkrát za 14 dnů. Opět se střídají pondělky modlitební s pondělky zaměřenými právě na různé zážitky nebo zkušenosti, nasbírané z duchovních akcí po celé republice nebo i ze zahraničí - např. z poutě do Fatimy. Společné modlitební chvíle nám vzájemně přinášejí posilu a radost z přítomnosti Ježíše Krista, vnáší pokoj do duše a dávají nám pocítit spojení s celou modlící se církví.
Společné setkávání mládeže bylo obohaceno mnohými akcemi, jako např. fotbalovým zápasem, který je dokonce zdokumentován na fotografiích a při kterém nechyběl ani sám duchovní otec Bedřich.
Nadále je v naší farnosti možno zapůjčit si knihy v „knihovně“, o kterou se pečlivě stará paní Ševčáková a která se rozrůstá o další a další tituly.
Také živý růženec je modlitbou krásnou, živou a účinnou, a díky všem, kteří se do ní zapojili. Další nadšené duše rádi přivítáme. Vždyť Panna Maria nás o tuto modlitbu tak prosí.
I v tomto roce pokračuje „Seminář víry“ - příprava na svátost biřmování. Přihlásili se další zájemci a přednášky z minulého roku si průběžně doplňují. Sestra Helenka Malášková a náš pan farář se velmi pečlivě věnují našim katechumenům a tak se jim dostává opravdu důstojné přípravy na tuto svátost dospělosti. Např. obnova křestního slibu v rámci tohoto semináře byla krásným duchovním zážitkem.
Širší povědomí křesťanského dění ve světě nám zprostředkovává náš duchovní otec Bedřich svými návštěvami na setkáních kněží v Par le Monial ve Francii. Vždy bezprostředně po návratu nám přiblíží atmosféru těchto setkání a hlavní okruhy problémů křesťanského života Evropy.
Tak jako v minulých letech i letos pojedou někteří mladí lidé z naší farnosti na setkání v Taizé, které se nyní koná v samotné Francii. Modleme se za ně, aby se jejich víra neustále prohlubovala a těšíme se, že se s námi o své zážitky po návratu podělí.
Věříme, že i v příštím roce navštívíme některá poutní místa, abychom nabrali duchovní posilu, že budeme mít možnost zaposlouchat se do duchovní hudby a zastavit se alespoň na chvíli ve věčném kolotoči práce. Vždyť příští rok je v rámci Desetiletí duchovní obnovy národa věnován duchovní a tělesné kultuře osobnosti.
Již v tomto roce jsme začali praktikovat v Říčanech první čtvrtky v měsíci - po vzoru prvních pátků v Ostrovačicích. Cílem je zapojení co nejvíce lidí zúčastněných na mši sv. do společných proseb za církev, farnost a za každého z nás. Chtěli bychom v tom tedy pokračovat i v příšítm roce.
Dětské mše - nejsou mše sv. určené jen pro děti, ale jsou to mše, na kterých se děti co nejvíce aktivně účastní. Zpěvem, čtením Písma, výzdobou kostela. Plánujeme, že by dětské mše sv. mohly probíhat ve čtvrtek v Říčanech a sice jedenkrát za měsíc. Je však třeba vše ještě důkladně promyslet, neboť k přípravě takové mše se musí najít skupinka mladých lidí, ochotných děti vést a pěknou důstojnou mši sv. s nimi připravit.
Další záležitost, ke které je třeba i v naší farnosti přistupovat velmi vážně, je příprava snoubenců na svátost manželství. Zde bychom mohli pomoci duchovnímu otci - setkáváním a společnými rozhovory s těmito mladými lidmi jim umožnit hlubší poznání této svátosti.
Stejně závažná je odpovědná příprava rodičů, kteří žádají od církve křest svého dítěte. A protože stále narážíme na různé názory nebo nepochopení v přístupu k této svátosti, přečteme si pozorně pár řádků o křtu.

HLAVNÍ PŘÍČINA ÚPADKU VÍRY JE V NÁS!
Většina mladých lidí nemá žádný vztah k náboženství. Zpravidla to vysvětlují takto: „Nikdo nám nic o Bohu, Kristu a Jeho církvi, neřekl.“
Vzpomínám v této souvislosti na slova jedné stařeny těsně před tím, než byla postavena před Boří soud: „Nikdy jsem vnoučatům neřekla ani slovo z náboženství, nenaučila jsem je ani nejmenší modlitbě. Syn byl učitelem, měl by třeba potíže, kdyby se děti byly někde prořekly!“
Když se tak kolem sebe porozhlédnete: zrada víry začala v Čechách u osob nad 70 let. Sice ještě přinášeli otcové a matky novorozeňata ke křtu, přečasto z jakési setrvačnosti, přísahali: ano, vychováme tyto své děti pro Boha a Církev, ale přísahali křivě! Děti vůbec ve víře vychovat nechtěli přenechávali výchovu škole, která nikdy žádné dítě úplně vychovat nemůže, ba mnohdy ani nepřinutí k výuce, a když brzy po Vítězném únoru strana ďábla výuku náboženství poněkud znesnadnila, začal okamžitě odpad.
A školáci v 50. letech uzavírali za deset, 15 let manželství a rodili děti, které již ne vždy, ale přece dosti často, nosili ke svatému křtu. A zase přísahali, že je vychovají pro Boha, Krista a Jeho církev - a zase přísahali křivě - protože se o náboženskou výchovu svých dětí úmyslně nepostarali, i když každá matka a otec měli příležitostí a možností dost, dětem říci pravdu, a vůbec je k pravdě vést.
Novorozenci pozdních 60. a začínajících 70. let uzavírají sňatky nyní a povětšinou je ani nenapadne, aby dali dítě pokřtít, začlenit do svátostného společenství s Kristem a Jeho církví. Ale jste to vy, milí prarodiče, Napravte, co se ještě napravit dá!
A tak se zamysleme sami nad sebou. Bůh nám svěřil život našich dětí. Bůh od nás jednou bude žádat odpověď na to, zda jsme své děti učili nebeského Otce milovat.
Kéž všichni budeme moci radostně říci - ano.

STATISTIKA

Svátost křtu
Vzhledem k tomu, že v loňském Farním zpravodaji jsou zaznamenány děti pokřtěné do 5. prosince 1993, uvádíme nyní i ty, kteří byli pokřtěni po tomto datu.

Kristýna Bílá
Tereza Bílá
Lukáš Bílý
Michal Šebek
Erik Vašek
Martina Valešová
Zdislava Ryšánková
Sabina Černá
Sára Hájková

Svátost manželství

Luboš Bílý Ivana Staňková
Martin Kryštof Hana Plocková
Stanislav Cupera Ilona Bůčková
Lubomír Hnátek Ivana Skvařilová
Petr Pololáník Petra Košárková
Lubomír Mihula Jana Dvořáčková

Úmrtí

Marie Vižďová
Josef Karmazín
František Krška
Zdeněk Červenka
Vladimír Hlaváček
Marie Pleskačová
Marie Vaverková
Jiřina Červenková
Miroslav Novák
Josef Konečný
Františka Suchánková
Ludvík Pecina
Marie Nováková
Bohumil Suchomel
Jan Křivánek
Marie Skvařilová
Jaroslav, Škvařil