Dějiny

Vzkaz budoucím generacím

Zveřejňujeme text listiny, která byla při loňských opravách ostrovačického kostela vložena do báně na věži. Text byl koncipován jako vzkaz budoucím generacím, ale věříme, že i současné občany zajímá, jaký vzkaz jsme do věže vlastně vložili.

Milí přátelé, ostrovačičtí v budoucnosti!

Tuto listinu vkládáme do nově opravené střechy věže kostela sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích jako připomínku naší doby, ve které žijeme – začátku 21. století, konce roku 2017.

Tajemství věže ostrovačického kostela

Rok 2017 je pro ostrovačický kostel sv. Jana Křtitele a sv. Václava vpravdě historický. A nejenom pro něj, ale i pro nás, kteří jsme mohli být svědky události, která se odehrává naprosto výjimečně – po několika stoletích totiž byla snesena původní barokní střecha a nahrazena novou replikou. Bohužel v historických dokumentech se prozatím nepodařilo nalézt, zda k něčemu podobnému již někdy v minulosti došlo, je tedy možné, že původní dřevěné trámy byly na věž umístěny již v době, kdy byla zvyšována. Kdy to však bylo, není také zcela jasné.

Historie ostrovačické školy

Historie školy v Ostrovačicích je úzce spjata s fungováním benediktinského řádu, který byl vždy známý svým vstřícným a vřelým přístupem ke vzdělání nejenom svých členů, ale i farníků v obcích, ve kterých působili a hlásali své heslo „Ora et labora“ (tj. Modli se a pracuj). A pracovitost byla jejich hlavním posláním i ve vzdělávání. Také proto první písemná zmínka o škole v Ostrovačicích pochází již z doby, kdy císařovna Marie Terezie, velká školská reformátorka, ještě nebyla ani na světě, a to z roku 1675.

Knínické výročí

Kromě v textu citovaných pramenů jsem použil (snadno dostupné) informace z historie kláštera Porta coeli v Předklášteří a ty, které mi (asi před 5 lety) laskavě poskytl pan Dr. J. Dvořák z AÚ AV ČR. Jemu zvláště děkuji.

1. sv. přijímání 2014

V neděli 1. června 2014 se ve dvou našich kostelích konalo 1. svaté přijímání. V Ostrovačicích přijali Svátostného Spasitele poprvé Jiří a Adriana, v Říčanech Dan a Štěpán. Kéž tyto děti Pán Bůh ochraňuje, kéž mu zůstanou věrné a následují ho po celý život!

Otevřený kostel a výstava

V den oslav 250. výročí posvěcení říčanského kostela se konal opět, tak jako o pouti, Den otevřeného kostela. Hned po slavnostní mši sv. a především odpoledne po přednášce plk. vv. Františka Valdštýna si mohli zájemci prohlédnout náš kostel, včetně zákristie, kůru, věže se zvony. Současně probíhala v Základní škole výstava z dějin kostela a obce s mnoha fotkami či předměty ze života farnosti. Díky tomu i nevěřící lidé se mohli aspoň trochu seznámit s kostelem, který slaví své nádherné výročí.

Příběh staré říčanské křtitelnice…

,,Dávno, dávno je tomu…“ co na malém vršku nad říčanskou dědinou stával malý kostelíček. (první historická zmínka o něm je již v r. 1349). Kostelíček byl obehnaný hradbami a byl farní. Fara stála na jižní straně panského dvora.

A ve farním kostelíku byla křtitelnice. Krásná, z pískovce. Její hlavice byla vyzdobena vydlabaným zobrazením poklesku prvních lidí.

Slavnost 780. výročí založení obce Veverské Knínice

Dne 31. srpna 2013 se ve Veverských Knínicích oslavovalo – 780 let od založení obce a 100 let od založení Sokola. Celý den byl v obci bohatý program obsahující sportovní dopoledne pro děti, jarmark, projevy pana starosty obce i starosty TJ Sokol, vystoupení mažoretek, vystoupení dechové hudby Galáni, průvod obcí, promítání filmu (jak jinak než filmu, který byl natáčen ve Veverských Knínicích, tj. „U nás v Mechově“) aj.

Setkání seniorů 20.6.2012

Setkání seniorů dne 20. června 2012 bylo speciální. Přijel k nám na návštěvu pan Miroslav Kasáček, autor několika knih spojených s tématikou komunistického bezpráví, spoluzakladatel Občanského sdružení Paměť. Pozvali jsme ho v souvislosti s plánovaným výletem seniorů v září „Po stopách P. Buly“.

Vzpomínky na Veverské Knínice

Krásné dlouhé stromořadí mohutných stromů kolem prašné silnice ústící do vsi, odkud čněla jen silueta několika stavení a špička kostelní věže. To byl první dojem, který mi o Knínicích utkvěl z doby dětství. Ten pohled jsem zachytil vždy, když mě tatínek brával s sebou za panem Haurym do Podkomorské myslivny. Chodili jsme polními cestami, někdy i sněhem. Až jednou, když jsme se vraceli po silnici, jsem na začátku tohoto stromořadí poprvé viděl železný kříž s dárci z obce Německé Knínice, který tam stojí doposud.

Před 20 lety k nám přišla svoboda

Se svatořečením Anežky České před 20 lety k nám přišla svoboda

Připomínka listopadových událostí z roku 1989 v úvodu mše sv. v knínickém kostele dne 18. 11. 2009, kdy jsme děkovali Bohu za dar svobody

Vážení přátelé, milé sestry a bratři! Dovolte, abych vás přivítal na slavení dnešní mše svaté. Koná se den po 20. výročí událostí ze 17. listopadu 1989, kdy skončilo čtyřicetileté období komunistické totality a kdy se pro občany naší země otevřely dveře ke svobodě. Už to samo o sobě je důvodem k veliké radosti.

Listopad 1989 - svatořečení Anežky České v Římě

Naše pouť do Říma při příležitosti svatořečení tehdy ještě blahoslavené Anežky České začala společnou modlitbou. Novénou ke sv. Anežce České v předvečer odjezdu.

Bylo nás dvanáct mladých lidí, kteří se 4. listopadu 1989 vydali třemi auty, aby byli při tom, když v bazilice sv. Petra v Římě bude papež Jan Pavel II. svatořečit Anežku Českou.

Mohu říci, že již tehdy, kdy jsem byla ještě v Praze, tedy před rokem 1989, se mezi mládeží šířila slova kardinála Tomáška: "Až bude svatořečena Anežka Česká, bude naše země svobodná."

Vzpomínka na mé první sv. přijímání

V měsíci květnu se s několika dětmi naší farnosti zúčastníme při slavnostní mši jejich prvního sv. přijímání. Ráda bych zavzpomínala na své první svaté přijímání a okolnosti s ním spojené. Proběhlo před 67 lety. Psal se rok 1942 a v celé Evropě zuřila válka.

Jídlo a ošacení bylo tehdy na příděl: jídlo na potravinové lístky, ošacení na tzv. body. Stačilo to sotva na životní minimum. Tak jako většina tehdejších chudých rodin žili jsme, jak se říká, "z ruky do úst".

28. října - státní svátek ČR

28. října vzpomínáme 90 let od vyhlášení samostatné ČSR. K uctění tohoto výročí probíhá v Říčanech zajímavá výstava, kterou připravil místní letopisecký spolek a žáci devátých tříd ZŠ Ostrovačice.

Mapuje I. světovou válku, její přůběh, nabízí staré fotografie z Říčan i náhled do osudu lidí.

Co nám dnes říkají jména na pomníku padlých? Dokážeme se i dnes zastavit a ptát se, jaký měl jejich život smysl?

Rekonstrukce kněžského hrobu v Ostrovačicích

V říjnu letošního roku byly po několika měsících příprav zahájeny práce na rekonstrukci kněžského hrobu na hřbitově v Ostrovačicích. O této nutné rekonstrukci jsme začali jednat společně s P. Provazníkem již před několika roky. Původně jsme ji chtěli provést společně s úpravou vstupu a střední částí hřbitova (na jehož realizaci žádáme o dotaci z prostředků Evropské unie), úmrtí Mons. Provazníka a jeho pohřbení do kněžského hrobu však tyto plány pozměnilo. Kněžský hrob kdysi hrobem pravděpodobně nebyl.

Stránky

Subscribe to RSS - Dějiny