Čím a jak nás může inspirovat historie

V příštím roce uplyne 1150 let od příchodu soluňských bratří Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Už dnes můžeme toto jubileum přiblížit několikerým připomenutím.

Čeští biskupové vyhlásili v letních měsících 2010 k uvedenému jubileu tříleté období příprav. Ideově vychází z duchovního odkazu obou bratří a je proto zaměřeno na hlubší poznání Božího slova. Jak to dělat konkrétně?

V brněnské diecézi byl vyhlášen program „Vezmi a čti“. Autoři programu doporučují pravidelné čtení delších úseků bible. Je to odlišné od čtení Písma při bohoslužbách, kdy jsou přednášeny jen krátké úryvky. Program může být naplňován individuálně nebo ve společenství (třeba „jen“ rodinném).

Pro věřící z našich tří obcí pořádá pan farář Ludvík Bradáč ve Farním centru v Ostrovačicích během podzimních a zimních měsíců večerní „Náboženství pro dospělé“. Zájemci se scházejí jednou za 14 dnů. Bible se tam tímto způsobem pročítá, otec Ludvík navíc mnohé biblické děje vysvětluje, a jednotlivé události i postavy uvádí do souvislostí s jinými částmi Písma. K mnohým tématům promítá dataprojektorem jejich umělecké ztvárnění od známých světových umělců, případně upozorňuje na jejich hudební či dramatické zpracování. Obvykle následuje diskuse účastníků. Od zvídavých otázek a připomínek sahá až k rozvažování a vyjadřování vlastních názorů. Je to snad ta nejcennější cesta k důkladnějšímu a hlubšímu poznání Písma.

Vzdělávání křesťanů nabývá i dalších forem. Pro nás jsou dobře dostupné „Biblické kurzy“, pořádané vždy na podzim Brněnským biskupstvím. Tam jsou probírány některé knihy Starého či Nového zákona jako celek. Pro účastníky z našich farností jsou přitažlivé už tím, že jedním z přednášejících je P. Petr Mareček, který před lety působil v našich farnostech.

Jinou vhodnou formou je kurz „Živá teologie – Spirituální dimenze člověka“ v rámci Univerzity třetího věku, pořádaný Masarykovou univerzitou Brno. Jedná se o čtyřleté studium s přednáškami vysokoškolského typu, exkurzemi, individuálním studiem doporučené literatury i testováním získaných znalostí. Frekventanti sice nepřistupují ke zkouškám, ale během každého ročníku musí sepsat práci na téma inspirované některou z přednášek. Obhajoba práce je prováděna formou kolokvia. Odborným garantem kurzu je MUDr. Květoslav Šipr, profesor MU Brno, který k přednáškám zve odborníky z vysokých škol, vědeckých ústavů a církevních institucí.

Výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu bude mít jistě celospolečenský charakter. Ještě před svým odchodem na Moravu sestavil totiž svatý Konstantin (jak známo, později přijal řeholní jméno Cyril) pro potřeby této misie slovanskou abecedu – hlaholici. Pomocí ní zaznamenal hlavní knihy Starého a Nového zákona a knihy svátostné liturgie. Našim předkům tak „apoštolové ze Soluně“ předali Boží slovo v podobě psaného textu.

Velkým přínosem této misie bylo už samotné písmo, neboť písmo představuje mocný nástroj poučení a vědění. Jak se následně ukázalo, užitek z něho měly především další slovanské národy (známý vývoj písma: hlaholice – cyrilice – azbuka), stalo se základem pro rozvoj slovanské kulturní civilizace.

Oslavy jubilea vyvrcholí začátkem července 2013 na Velehradě. Zahájeny ale byly už letos koncem května v Římě. Uskutečnila se tam bohoslužba za náš národ, a koncert, na němž se podílela Zlínská filharmonie a soubor Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Přítomna byla vládní delegace, jejíž členové spolu s přítomnými biskupy mj. uctili památku sv. Cyrila a kardinála Berana u jejich hrobů. Premiéra Petra Nečase přijal při soukromé audienci papež Benedikt XVI.

Přibližně ve stejnou dobu odjela skupina poutníků české pravoslavné církve do Turecka, do míst, kam někdy před více jak těmi 1150 lety k byzantskému císaři Michalovi III. dorazilo poselství knížete Rostislava s žádostí o vyslání věrozvěstů. Poutníci s sebou přivezli jako dar originální kopii Rostislavova dopisu.

Součástí skupiny byli filmaři, kteří v Turecku zahájili natáčení historického filmu „Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“.

Pro úplnost nutno dodat, že v minulých měsících vyšla kniha bývalého ministra školství (a katolického kněze) prof. Petra Piťhy s názvem „Slyšte slovo a zpívejte píseň“. Je to s láskou napsaný životní příběh sv. Cyrila a Metoděje, určený především mladým čtenářům.

V minulých týdnech zveřejnilo na svých www stránkách také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informace o připravovaných akcích směřujících k 1150. výročí příchodu slovanské misie na Velkou Moravu.

Mnohá farní společenství i jednotlivci na Moravě a v Čechách obracejí svou pozornost k Velehradu začátkem července každým rokem. Vždy 5. dne prvního prázdninového měsíce se tam koná velká cyrilometodějská bohoslužba. V její předvečer pak koncert „Večer lidí dobré vůle“. Letos to bylo už po třinácté a kdokoliv z nás mohl být při tom i v pohodlí svého domova, protože koncert vysílala jak Česká televize, tak rozhlas.

Sportovně zaměření zájemci mohou památku sv. Cyrila a Metoděje uctít vždy v posledním srpnovém týdnu při „hvězdicové“ Cyrilometodějské pěší pouti. Vychází se z několika míst Čech a Moravy, vrcholem je závěrečné setkání se mší sv. ve velehradské bazilice.

Celostátně se letos pouť uskutečnila po dvanácté. Šlo se z 18 různých směrů, výchozím bodem pro účastníky z našich farností byly Ratíškovice, předchozí působiště otce Ludvíka. Tato trasa představuje 3 dny chůze. Společně po ní putovalo 23 poutníků.

Závěrečná bohoslužba, jejímž hlavním celebrantem byl brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, se uskutečnila v sobotu 25. srpna 2012 na Velehradě. Zúčastnilo se jí 461 pěších poutníků, celkově 726 (včetně těch, co přijeli na kolech, auty a autobusy).

Pět poutníků z Ratíškovic se poutě zúčastnilo už po sedmé. Od Mons. Jana Peňáze, hlavního organizátora a současného předsedy Matice velehradské, obdržel každý z nich velký dřevěný cyrilometodějský kříž s kovovým krytím. Mezi nimi byl i náš pan farář Ludvík Bradáč.

Dvě poutnice z Vídně, Hanka Žaloudková a Helena Havlíčková, putovaly v této sestavě už po třetí a obdržely velký dřevěný kříž. František Čertek byl ve svých 73 letech nejstarším účastníkem ratíškovické poutní skupiny. 

Autoři článků: