Modlitba Otčenáš

Tato modlitba se skládá z oslovení „Otče náš, jenž jsi na nebesích“. V oslovení nazýváme Boha svým Otcem, který je v nebi. Tímto si chceme připomenout pravdu, že náš pravý domov je tam, kde je náš Otec, tedy v nebi.

První prosba zní: „Posvěť se jméno Tvé“. Připomínáme si, že všechno, co bylo stvořeno, bylo stvořeno pro čest a slávu Boží. Proto máme povinnost svým životem oslavovat Boha.

Druhá prosba je „Přijď království Tvé“. Tou prosíme, aby se na tomto světě rozšířilo a upevnilo Boží království, království pravdy a lásky.

Třetí prosba: „Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi“. Připomínáme si, že naším životním programem je plnění Boží vůle. Není důležité, zda se mi to líbí nebo ne, ale je velmi důležité, aby to, na co myslím, co říkám a co dělám, se líbilo Bohu.

Čtvrtá prosba: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes.“ Touto prosbou prosíme Boha o naplnění všech potřeb své duše i svého těla.

Pátá prosba: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ Často máme dvě míry: Jednu používáme pro sebe a druhou pro jiné. Sebe soudíme velmi mírně, sami sebe omlouváme a jiné soudíme až velmi přísně. Chtěli bychom, aby také Bůh soudil podobně, aby nás soudil shovívavě a naše bližní velmi přísně? Všichni jsme dětmi Božími. Bůh nám odpustí pouze tehdy, když odpustíme i my. Pokud jsme milosrdní vůči svým bližním, i Bůh bude milosrdný k nám.

Prosba šestá: „A neuveď nás v pokušení.“ Svět je plný pokušení. Na mládež je jistě připraveno mnoho: špatní přátelé, party, kouření, alkohol, drogy, vulgarita... Také dospělí jsou pokoušeni...

Sedmá prosba: „Ale zbav nás od zlého.“

Následuje znamení kříže: plné úcty, důstojnosti, ne jakýsi klikyhák. 

Autoři článků: