Farnost jako dům s otevřenými dveřmi

V sobotu 20. května 2006 se na Biskupském gymnáziu v Brně uskutečnila konference Brněnské diecéze, jejíž název (shodný s jejím tematickým zaměřením) je použit i pro nadpis tohoto příspěvku. Navazovala na předchozí konferenci, pořádanou před rokem.

Za naše farnosti se letošní konference zúčastnil pan farář Provazník, Helena Malášková a tři další účastníci z Veverských Knínic (Zdeňka Nejezchlebová, Dana Cardová a pisatel tohoto příspěvku Jiří Koch).

Na chodbách gymnázia byly po celou dobu jednání instalovány prezentační panely, jejichž prostřednictvím se účastníci o přestávkách mohli seznámit s celou škálou iniciativ a aktivit z různých míst diecéze. Všechny přednášky byly vynikající, každá přinesla nějaké nové informace, postřehy či řešení souvislostí. V krátkosti připomeneme dvě.

P. Jiří Kaňa ve své přednášce řešil postavení farnosti. Dovolím si volně parafrázovat některá jeho konstatování:
- Demokracie dnes ani v budoucnu se neobejde bez schopnosti každého jedince být solidární se společností, v níž žije, s jejími jednotlivými členy a to přes hranice národa, náboženství a kultury.
- Význam farnosti spočívá m.j. vtom, že představuje první sociální okruh po rodině, ve kterém si člověk osvojuje vztahy k „cizím - mimorodinným“ osobám, ke společnosti. Učí se solidaritě s potřebnými, odpuštění a novým začátkům, respektu rozdílnosti a uznání rovné důstojnosti, soužití generací. P. Jakub Holík zaměřil ve své přednášce pozornost na farní pastorační rady. Pro efektivní činnost FPR doporučil provedení analýzy současného stavu farnosti, vytvoření perspektivní představy toho, jaká by měla farnost být za tři, čtyři či deset let. Cesta k cíli by měla být plánovaná. Přitom by se mělo vycházet ze spoluodpovědnosti všech členů farní komunity od faráře až do posledního laika.
Pastoračnímu plánování je třeba se učit, je potřeba zvyknout si na misijní evangelizaci ve vlastní zemi, je nutné naučit se zodpovědnosti.

Celkově řečeno, je třeba změnit způsob myšlení. Závěrem citoval jednu svou farníci: „Obnova farnosti spočívá v proměně srdcí, která však probíhá velmi, velmi pomalu.“
Pracovních skupin bylo ustaveno asi šestnáct. Každý účastník konference si mohl vybrat podle toho, které téma mu bylo nejbližší. My jsme se rozdělili do skupin, kde se řešily problémy vesnických farností, pastoračních rad a farních zpravodajů (či občasníků). Věříme, že nabyté zkušenosti v budoucnu zúročíme.

Panelová diskuse probíhala formou dotazů a odpovědí. Charakterizovat se dá velmi jednoduše - dotazy byly zasvěcené a odpovědi upřímné. S potěšením bylo možné sledovat, jak dovedou být i ti nevyšší představitelé diecéze uvolněni, v odpovědích obratní a mnohdy velmi vtipní. Naše knínické účastnice byly poctěny tím, že jim pak zcela na závěr jménem zúčastněných předávaly na pódiu květinové dary s poděkováním.

Autoři článků: