Pobožnost křížové cesty z pohledu dějin

Podle legend už Panna Maria, apoštolové a první křesťané s úctou navštěvovali v Jeruzalémě místa, kde Pán Ježíš trpěl. Pravidlem se to stalo po křížových výpravách. Ve Svaté zemi se usídlili františkáni, kteří od poloviny 14. století mimo jiné organizovali dva druhy pobožností – „cestu pádů“ a „poslední cestu“ Pána Ježíše. Od roku 1458 je pak známa již jen jedna spojená pobožnost doprovázení Krista od Piláta na Golgotu – pod názvem křížová cesta. Poutníci tuto působivou pobožnost hluboce prožívali a dojmy si odnášeli do svých domovů. Již během 15. století vznikají v Evropě pod názvem Kalvárie první seriály obrazů utrpení Páně. Nejdříve, kolem roku 1420, zavádí tuto tradici ve španělských horách dominikánský mnich jménem Alvarus. Následovalo sousední Portugalsko, Francie, Německo a také české země. Počet zastavení byl různý: někde 7 nebo 12, ještě v 17. století známe křížové cesty i o 19 zastaveních.

Církev si uvědomovala krásu a sílu této pobožnosti. Papež Inocenc XI. udělil v 17. století odpustky na křížové cesty, konané ve františkánských kostelích, ve století následujícím bylo toto privilegium postupně Svatým stolcem rozhojněno a rozšířeno na všechny křížové cesty v chrámech i v přírodě. Současně se pobožnost stabilizovala na 14 zastaveních.

Křížová cesta je velkou inspirací a posilou ke změně života. A to nejen v době postní. Každý ze čtrnácti příběhů může být totiž i příběhem naším. Všude si můžeme uvědomit, jak moc nám Ježíš v bolestných životních situacích rozumí. A jak jej naše osobní hříchy stále znovu zraňují.

Křížová cesta má i jeden zvláštní význam. Ještě někdy před 800 lety se hovořilo o Bohu především jako o mocném, silném a nepřemožitelném. Doprovázení trpícího Krista přispívalo v církvi ke změně úhlu pohledu. Bůh se v očích lidí postupně stával milosrdným, laskavým, odpouštějícím Otcem. Vždyť za naši spásu neváhal obětovat svého jediného Syna, a to ještě tak neuvěřitelně krutým způsobem.

Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

P. Jacek Kruczek, administrátor v Brně-Řečkovicích

převzato z KT č. 11/2007 (zkráceno)

Autoři článků: