Sederová hostina v Ostrovačicích

01.04.2010 - 19:30

Na Zelený Čtvrtek bude u nás trochu jiný program než v jiných letech. Bude u nás pouze jedna mše sv., a to v Ostrovačicích (v 17.30). Pak bude na faře probíhat speciální večeře na připomínku židovské paschální večeře i na připomínku Kristovy poslední večeře.

Obě večeře spolu úzce souvisí. Sv. apoštol Pavel píše: „Vaše vychloubání není dobré. Nevíte, že i díky jen troše kvasu všechno těsto zkvasí?

Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, vždyť jste nekvašenými chleby. Byl totiž obětován také náš velikonoční beránek (,pascha‘), Kristus. Proto slavme svátek ne jako starý kvas, kvas zla a špatnosti, ale jako nekvašený chléb upřímnosti a pravdy".

Již jen z tohoto jediného Pavlova citátu lze na první pohled vyčíst hlubokou souvislost mezi křesťanským slavením velikonočního Kristova tajemství a jeho židovskými kořeny.  Pochopení židovského chápání velikonoc je jednou z klíčových cest k hlubšímu pochopení a prožití jádra Ježíšova poselství a daru.

 Přímá účast na takovéto liturgii slavené v nějaké židovské rodině by jistě byla jedním ze způsobů, jak začít toto bohatství odkrývat. Avšak protože to pro mnohé není v praxi dost dobře možné, v posledních desetiletích se v mnohých křesťanských církvích rozšířil zvyk slavit „hod beránka" v křesťanském duchu. Většinou to je slavnost, více či méně volněji inspirovaná židovskou pesachovou hostinou, organizovaná v předvečer velikonočního třídenní, tedy na Zelený čtvrtek večer. Jádrem slavení Paschy je slavnostní radostná hostina večer 15. nisanu (den v židovství začíná večerem), zvaná Seder (hebr. ‚uspořádání'). Vlastním místem pro její slavení je rodinný dům, kam jsou zváni hosté a který má být především otevřen pro nově příchozí. Při slavnosti Pesachu se nesmí zamykat dveře domu a v jednom okamžiku se dokonce symbolicky otevřou dokořán, aby mohl vejít Elíáš, předchůdce mesiáše, jehož příchod ortodoxní židé dodnes při každém Pesachu (či dokonce při každém Sabbatu) očekávají.

Účast je podmíněna přihlášením se na akci do neděle 21. března - v kostele je za tím účelem umístěn papír, kam se můžete zapsat. Všichni farníci jsou srdečně zváni!