Svědectví o lásce

Často jsme v součastnosti svědky, jak se lidé sobě stále více odcizují, jak vzdálenost člověka k člověku narůstá, jak je stále více lhostejnosti a chladu v lidských vztazích. Stáváme se individualisty sobecky zaměřenými na sebe, či v nejlepším případě snad ještě na úzký okruh lidí kolem nás, takže přibývá mezi námi lidí osamocených a opuštěných.
Máme vážné obavy, aby láska, která má schopnost činit náš život únosným, se ponenáhlu z našeho života nevytrácela, protože i ona se už dnes stává stále více tržním zbožím a navíc zbožím s narůstající tendencí inflační.
Proto si naší hluboké úcty zasluhují všichni ti, kteří celý svůj život zasvětili službě druhým, ti, jejichž smyslem a náplní života je rozdávat lásku.

Takovou byla i sestra Gemma (Božena Ondroušková), která pocházela z naší farnosti.
V ústavu Mariánům v Opavě se společně s dalšími řeholními sestrami patřícími do kongregace Dcer Božské Lásky starala o děti duševně a tělesně postižené.

„Těmto postiženým, kterým není dopřáno žít mezi lidmi a radovat se ze zdravého života, chceme - poněvadž jsme svůj život zasvětili lásce Bohu a bližnímu - jim všemožně nahradit, v čem jsou životem ochuzeny. Jsou to nyní naše děti a my víme, že je jim s námi dobře".
Bůh ví o této lásce, která se dávala a nic neočekávala.
Bůh ví o této nezištné lásce, která každé utrpení přijala za své. Bůh ví o lásce sestry Gemmy.

A mezi vzpomínkami na ni nám zůstaly i tyto dvě prosté krásné modlitby:

Ranní modlitba
O Bože, celou tuto noc zas chránila mě tvoje moc.
Buď za to ctěn a veleben a prosím tě: i tento den.
ty dobrý, svatý Otče můj, mě hříchu, smrti ochraňuj!
Myšlenky, slova, skutky své chci obětova ke cti tvé.
Maria, Máti přemilá, přimluv se za mě u Syna,
jehož nechť chválí každý hlas. jak nyní, tak po všechen čas.
Amen.

Večerní modlitba
Dřív, nežli ke spánku ulehnu, k Bohu své srdce pozvednu. Buď věčně chválen, veleben za vše, co dals mi tento den. A jestli v čem jsem pochybil, prosím tě, bys mi odpustil. Pak spokojeně mohu spát, můj anděl bude při mně stát. Maria, Boží Rodičko, ó chraň mě. chraň mě Matičko! A ty, můj Kristě Ježiši, můj Bože. dobro nejvyšší, v tvé rány sebe ukrývám, pak šťastně, klidně usínám. Amen.

Děkujeme za lásku.

Autoři článků: