Za Aničkou Staňkovou

.... Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, kdo smí stát na jeho svatém místě?
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, jehož duše nebaží po marnosti.
Ten přijme požehnání od Hospodina, odměnu od Boha, svého Spasitele ...

Z liturgie 20. prosince  - Žalm 24

Dvacátého prosince loňského roku nás zastihla bolestná zpráva, že dobrý Bůh povolal k věčnému životu naši sestru v Kristu - Aničku Staňkovou.

Bylo mi dopřáno prožít s ní ve Vaší farnosti jenom pár roků, ale ty stačily na to, abych v úctě a vděčnosti mohla ten den v modlitbě volat k Bohu: „Otče, dík za Aničku“. Aničko, děkuji za Tebe.

Pokorná, věrná a nenápadná. Upevněná ve víře těžkými zkouškami života.

A to znám jen střípky. Bolestná ztráta dvou nejbližších - syna a bratra v roce 1984, Ti darovala mimořádnou citlivost k potřebným a trpícím. Kolik starších spoluobčanů jsi navštívila, potěšila, pomohla. S jakou láskou ses starala o říčanskou kapličku. A s jakou věrností jsi splnila slib své tetičce, že se v případě potřeby postaráš o svého bratrance P. Františka Sedláka. Celá Vaše rodina musela změnit řád i prostory v bytě, když jste 1. 10. 2000 převezli těžce nemocného starého kněze, otce Františka k Vám domů a plné tři roky až do jeho smrti se o něho starali. A co vlastní děti?

Jak sis v modlitbě vyprošovala přijetí řeholního povolání Kamilky. Jak jsi v úzkostech provázela bolestné začátky Radimovy a Olinčiny rodiny. S jakou láskou ses radovala z vnoučat .....

Moje velké poděkování patří Tvé pomoci v posledních týdnech života otce Bedřicha. Vždy ses objevila na faře ve chvíli, kdy jsem to velice potřebovala. Když jsem musela na chvíli odskočit z domu k lékařce, nebo za úřední farní záležitostí. Vždy jsi jen prohodila „já vím od Františka, jak se bojí být umírající doma sám“. A to nemluvím o fyzické pomoci s úklidem na faře, když jsem po probdělých nocích nezvládala více, než vlastní péči o nemocného. Tvoje rodina, ostatní farníci by jistě přidali mnohem více. A tak za sebe nemohu jinak, než vděčně: Aničko, děkuji, ať Ti Pán odplatí všechnu Tvoji dobrotu. 

Autoři článků: