OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 16 (24. 3. 2013)

Druhý vatikánský koncil a uvádění jeho závěrů do života

Loni na podzim, 11. října 2012, uběhlo přesně padesát let od zahájení Druhého vatikánského koncilu. Koncil ve 4 zasedáních (se 3 přestávkami) trval do 8. 12. 1965, tedy o něco málo víc než tři roky. Svolal ho papež Jan XXIII., který v jeho průběhu (1963) zemřel. Po jeho smrti byl do čela církve zvolen Pavel VI. a ten činnost koncilu dovedl do zdárného konce.

Oslavy sv. Cyrila a Metoděje v den jejich původního svátku

K odkazu sv. Cyrila a Metoděje se přihlásily stovky věřících svou účastí na bohoslužbě v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Konala se 9. března, k oslavě příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu ji sloužil plzeňský biskup František Radkovský. Oslavy se zúčastnili i mnozí zástupci Ekumenické rady církví, mimo jiné i pravoslavný metropolita vladyka Kryštof, který na začátku mše jako dar předal katedrále ikonu svatých věrozvěstů.

Benedikt XVI.

Celým světem obletěla zpráva, že Svatý otec Benedikt XVI. ukončí svůj úřad 28. února ve 20 hodin na vlastní přání.

Se jménem Josepha Aloise Ratzingera jsem se poprvé setkala v náboženské literatuře a ve Světle, kde mě vždy oslovily jeho úvahy a pojednání.

Pozorně jsem sledovala televizní přenos zádušní mše sv., kterou celebroval, a pohřební obřady za Jana Pavla II., jehož byl dlouholetým spolupracovníkem.

Z redakční kuchyně Oříku

V průběhu posledního zasedání redakční rady Oříku oznámila Mgr. Zdeňka Nejezchlebová, že svoji činnost v redakční radě ukončuje.

Aby zůstal zachovaný paritní poměr „z každé obce dva členové“, byla za Veverské Knínice do redakční rady následně přijata Ing. Pavlína Kadlčková, kterou čtenáři Oříku mohou znát podle jejích některých dosavadních příspěvků (např. o pouti do Svaté země, o pěší pouti na Velehrad, o návštěvě západních Čech, aj). Věříme, že svoji novou službu čtenářům bude dělat odpovědně! 

Vzpomínkové setkání na Mons. B. Provazníka

V neděli 2. června, dá-li Pán, se tradičně sejdeme s komunitou Emmanuel na hřbitově v Ostrovačicích u kněžského hrobu. Po krátké pobožnosti, věnované vzpomínce na Mons. Bedřicha Provazníka, se přesuneme na faru.

Úvodem se tam s námi MUDr. Viola Svobodová podělí o zkušenosti ze své práce v hospici přednáškou „U bran smrti poznáváme život“. (Poučení nejen pro seniory a nemocné).

Setkání zakončíme společným posezením na farní zahradě. Všichni jste srdečně zváni! 

Střelba na faře!

„Bang! Bang!“, ozývá se za zavřenými dveřmi fary. Pan farář se dávno vytratil, neznámo kam. Šerif se svým pomocníkem se schovává za dřevěnou deskou stolu a odráží úder banditů. V koutě se krčí postřelený odpadlík. „Indiáni!“, zakřičí někdo a v tu ránu vypukne zběsilá ohlušující střelba…

Významné výročí

9. října letošního roku uplyne 250 let od vysvěcení našeho kostela sv. Petra a Pavla. Jeho zbudování a posvěcení v roce 1763 bylo vyvrcholením snah našich předků.

Hlavní oslavy tohoto výročí proběhnou ve dvou dnech:

Sobota 29. června, kdy je svátek sv. Petra a Pavla, patronů našeho kostela, bude Den otevřeného kostela.

Cyrilometodějské jubileum a Rok eucharistie

Velká cyrilometodějská jubilea (1863, 1885, 1913, 1985) byla vždy příležitostí k oživení a prohloubení víry a kulturního sebeuvědomění našeho národa. V letošním třináctkovém roce si český i slovenský národ připomíná 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Aby se naše víra prohloubila, pastýřským listem z února 2010 stanovili naši biskupové tříletou přípravu s tématem iniciačních svátostí: křest - rok 2011, biřmování – rok 2012, eucharistie – rok 2013.

Tříkrálová sbírka v našich obcích

Také začátkem tohoto roku se v našich obcích uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka. V Ostrovačicích a Říčanech v sobotu 5. ledna, v Knínicích v neděli 6. ledna 2013. V Ostrovačicích a v Knínicích koledovaly čtyři skupinky koledníků, v Říčanech devět. Většinou to byli malí školou povinní tři králové, ovšem v doprovodu dospělých vedoucích. Společně každému dárci zazpívali známou melodii „My tři králové jdeme k vám …“.

Ladislav Vybíral, poslední knínický farář, by se letos dožil 90 let

P. Ladislav Vybíral se narodil 26. června 1923 v Žerůtkách u Olbramkostela na Znojemsku. V roce 1942 maturoval na gymnáziu v Bučovicích a 5. 7. 1947 byl v Brně vysvěcen na kněze.

K 1. srpnu 1947 nastoupil jako koordinátor do Veverské Bitýšky. Protože tam nebylo systemizováno kooperátorské místo, po formální stránce byl ustanoven v Dalešicích.

Vzpomínka na otce Vladislava Dvořáka

Dne 21. května letošního roku si připomeneme nedožité 70. narozeniny našeho dřívějšího duchovního otce P. Vladislava Dvořáka.

P. Vladislav se narodil v roce 1943 v nedalekých Chudčicích, kněžské svěcení přijal 29. června 1974 v Brně.

Hromniční pouť matek ve Šternberku

Vždycky, když slyším slovo Šternberk, vybaví se mi scéna z filmu Černí baroni, kdy se velitel ptá vojína při propustce domů: „Tak kam to máte, Šternberk?“ On odpoví: „Do Šternberka.“ (Jde však o historický omyl, nemohl to být potomek slavného rodu Šternberků, protože ti vlastnili Šternberk jen do 14. století).

Podobně se to však dá říct o maminkách, které každoročně od roku 2005 o svátku Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnic) putují za tou nejlepší maminkou, která je skutečnou Hvězdou na hoře, což je překlad trochu počeštěného německého slova Šternberk.

Žehnání vína 26.12.2012

Na sv. Štěpána, 26. 12. 2012, v předvečer svátku sv. Jana Evangelisty, se na faře v Ostrovačicích konalo znovu po roce již tradiční setkání našich farníků spojené s žehnáním vína. Zdá se, že toto setkání v době vánoční má jak své stálé účastníky, tak stále nové a nové a také mladší a mladší příznivce. Nejmladšími z přítomných na posledním setkání byli malí sourozenci Tobiášek a Honzík Krškovi z Domašova. Ti si ovšem, na rozdíl od svých rodičů a ostatních dospělých, s sebou víno nepřinesli, svojí přítomností však přispěli k dobré náladě celého společenství.

Za Aničkou Staňkovou

.... Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, kdo smí stát na jeho svatém místě?
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, jehož duše nebaží po marnosti.
Ten přijme požehnání od Hospodina, odměnu od Boha, svého Spasitele ...

Z liturgie 20. prosince  - Žalm 24

Dvacátého prosince loňského roku nás zastihla bolestná zpráva, že dobrý Bůh povolal k věčnému životu naši sestru v Kristu - Aničku Staňkovou.

Dodatek k přehledu svátostí za rok 2012

Jsou ještě další svátosti, které se nepočítají a nezapisují do matrik. Ty jsou udělovány opakovaně a v mnohem větším počtu. Jsou to: svátost nemocných (dříve nazývaná „poslední pomazání“) a především svátost smíření („zpověď“) a eucharistie („sv. přijímání“).

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 16 (24. 3. 2013)