Cyrilometodějské jubileum a Rok eucharistie

Velká cyrilometodějská jubilea (1863, 1885, 1913, 1985) byla vždy příležitostí k oživení a prohloubení víry a kulturního sebeuvědomění našeho národa. V letošním třináctkovém roce si český i slovenský národ připomíná 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Aby se naše víra prohloubila, pastýřským listem z února 2010 stanovili naši biskupové tříletou přípravu s tématem iniciačních svátostí: křest - rok 2011, biřmování – rok 2012, eucharistie – rok 2013.

V současnosti tedy prožíváme třetí rok přípravy zaměřený na svátost eucharistie. Tento rok nám má pomoci setkat se s Ježíšem v eucharistii a žít z něho. Ke slavení eucharistie – mše svaté – jsou podle arcibiskupa Graubnera (v pastýřském listu k tomuto roku) věřící pozváni jako spoluúčastníci: Máme možnost přidat všechny svoje těžkosti, problémy a kříže ke Kristově oběti a jako spoluobětníci je nabídnout nebeskému Otci na smír za hříchy světa. Duchovní užitek mše svaté však závisí také na připravenosti účastníka, připomíná olomoucký arcibiskup a zmiňuje Kristovu výzvu z evangelia sv. Matouše Přinášíš-li svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem. Poté arcibiskup Graubner dodává: Představte si, co by se stalo, kdybychom to vzali opravdu vážně. Mohlo by trvat mezi námi nějaké nedorozumění déle než do nejbližší mše svaté? Jak by to změnilo náš život a naše vztahy v rodinách i na pracovištích a v sousedství! Kolik trápení a infarktů by nebylo! Kolik by se zlepšilo i v našich vztazích s okolním světem!

V závěru svého pastýřského listu vyzývá olomoucký arcibiskup věřící k tomu, aby Rok eucharistie využili k hlubšímu poznání i prožívání mše svaté a o toto prožívání se dělili se svými blízkými. Uvádí však také další konkrétní návrhy: pozvat na bohoslužbu ty, kdo se odcizili, nabídnout přípravu ke svatému přijímání těm, kteří u něj ještě nebyli, zajistit možnost přijímání Eucharistie pro staré a nemocné, kteří se do kostela nedostanou, přistupovat často ke zpovědi a využívat také příležitostí k soukromé modlitbě před svatostánkem. Zvláštním vrcholem tohoto roku by měla být mimořádná oslava Božího Těla a adoračního dne farnosti, dodává arcibiskup Graubner a svůj list uzavírá slovy: Kristus v Eucharistii se pak jistě ukáže jako lék na mnohé naše neduhy, a když prohloubíme svůj vztah k němu, posílí i naši víru.

Z různých webových pramenů napsal Ludvík Bradáč

Autoři článků: