250. výročí

9. října 1763 na svátek sv. Havla byl posvěcen nově postavený kostel sv. Petra a Pavla v Říčanech.

Končící rok 2013 jsme prožívali v duchu oslav toho 250. výročí. S ročním předstihem jsme začali setkáním farní rady a úvahami, jak důstojně toto výročí oslavit. Nejdříve jsme připravili brožurku, v níž jsou shrnuty základní informace o kostele a farnosti.

Letos slavíme také 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, takže náš kostel byl posvěcen při 900. výročí jejich příchodu.

První den oslav proběhl o říčanské pouti, v sobotu 29. 6. 2013, na svátek sv. Petra a Pavla, patronů našeho kostela.

Prožili jsme slavnostní chvíle. Byl to Den otevřeného kostela pro všechny… Po poutní mši svaté měli zájemci možnost prohlédnout si celý chrámový interiér, vystoupit na kostelní věž a pozorovat Říčany a okolí pohledem shora.  K zajištění bezpečnosti se ochotně přihlásili členové letopiseckého spolku, p. Josef Kleveta, p. Josef Bartošek a manželé Kafoňkovi. Nakonec se ukázalo, že jejich služba nemusela být využita, protože výstup na věž byl bezpečný.

Průvodní slovo u zvonů měl pan Luďa Polanský, který o zvony dlouhá léta pečoval. Na věž vystoupilo asi 150 návštěvníků. Těch, kteří si prohlédli vnitřek chrámu s výkladem, bylo o něco víc. I mnozí pravidelní účastníci bohoslužeb se po výkladu rozhlíželi pozorněji. Značný zájem budily starší fotografie ze života farnosti, které byly vystaveny na panelech. Po odpoledním požehnání prohlídka pokračovala. Jako průvodkyně jsem byla svědkem dojetí některých lidí, kteří nebyli v kostele od svého dětství. Velkou radost mi způsobilo znovuobjevení staré křtitelnice (její příběh už byl zveřejněn). Výzdoba na ní už není na pohled dost patrná. Po namáčení a ohmatání ji kresbou zachytila Bc. A. Barbora Oudesová.

U příležitosti oslavy byla v jedné třídě ve škole výstava obrazů říčanských rodaček, umělkyň, paní Petříkové, roz. Safkové a paní Zdeny Kristové, roz. Dupalové.

Při příležitosti tohoto významného výročí byla z iniciativy pana starosty zrenovována většina drobných sakrálních staveb na území naší obce. Je si vědom, že tyto stavby byly celá léta opomíjeny. Jsou však součástí naší historie. Jejich rekonstrukcí se Říčany projasnily. Jde především o sloup se sochou Panny Marie za kostelem, který byl poškozen ve frontových bojích v r. 1945 a od té doby jen chátral. Nejvýznamnější a nejviditelnější je Boží muka u silnice na ul. Polní. Byl také opraven kříž na ul. Mrštíkova, hlavní kříž na hřbitově a kříž u vodojemu. Současně byl také obnoven již zašlý pomník padlých.

Hlavní oslava posvěcení chrámu byla stanovena na sobotu 12. října 2013. Tomuto dni předcházela třídenní duchovní příprava, modlitby, prosby a svátost smíření. Příprava začala právě ve středu 9. října.  Pátek byl věnován úklidu kostela a slavnostní květinové výzdobě. Všem zúčastněným patří velké poděkování.

Od 9.30 hod. se sjížděli pozvaní kněží z okolních farností i ti, kteří dříve v Říčanech sloužili. Místo otce biskupa přijel generální vikář o. Mikulášek. Ve škole jim byla vyhrazena jedna třída na převlékání. V 10.00 hod. se odebral průvod kněží, jáhnů a ministrantů do kostela. Před zahájením slavnostní mše sv. přivítali vzácné hosty pan starosta Ing. Jan Studený a za mladé rodiny manželé Radim a Olga Staňkovi. Schola připravila slavnostní zpěvy.

Po mši sv. až do 17.00 hod. byla ve škole zpřístupněna výstava, o které píše podrobněji paní J. Škvařilová. Následoval společný slavnostní oběd hostů i farníků. Zástupce věřících, p. Stanislav Studený, pronesl přípitek, ve kterém mimo jiné vyzdvihl mladou generaci, která bohoslužby navštěvuje. S radostí v ní vidí záruku pokračování naší víry.

Znovu byl otevřen kostel pro všechny zájemce, službu na věži měl p. Radim Staněk.

Odpoledne od 14.30 hod. měl v kostele poutavou přednášku plk. František Valdštýn na téma „Cyrilometodějské dědictví“. Udělal tak velkou tečku za tímto slavnostním dnem. 

Autoři článků: