Ladislav Vybíral, poslední knínický farář, by se letos dožil 90 let

P. Ladislav Vybíral se narodil 26. června 1923 v Žerůtkách u Olbramkostela na Znojemsku. V roce 1942 maturoval na gymnáziu v Bučovicích a 5. 7. 1947 byl v Brně vysvěcen na kněze.

K 1. srpnu 1947 nastoupil jako koordinátor do Veverské Bitýšky. Protože tam nebylo systemizováno kooperátorské místo, po formální stránce byl ustanoven v Dalešicích.

1. ledna 1948 byl ustanoven administrátorem excurrendo ve Veverských Knínicích po zemřelém faráři Josefu Hodovském. Pobyl zde pouhých 28 měsíců, ale hluboce se zapsal do myslí a srdcí zdejších lidí, především věřících, ale i mnohých bez víry. V několika dřívějších číslech tohoto farního zpravodaje byly otištěny konkrétní vzpomínky pamětníků, které to dokládají.

Prožíval zde svá mladá léta, byl otevřený a vstřícný, ochotný pomoci, kde to jen bylo potřeba. Svým lidsky vřelým a přátelským postojem si získal příznivce mezi všemi skupinami zdejších obyvatel, hlavně mezi mládeží a především mezi svými vrstevníky.

Prožíval zde ovšem i těžká padesátá léta, kdy komunistická vládnoucí moc prosazovala ateistickou politiku na všech úrovních, a její prvořadou snahou bylo potlačení duchovního života kdekoliv - i v takové zastrčené a bezvýznamné dědince jako byly Knínice. Především jeho vliv na mladé a plný kostel věřících při nedělních bohoslužbách byly solí v očích nositelům ateistické ideologie. Podle vzpomínek pamětníků se ovšem neodpustitelného přečinu dopustil tím, když při pouti na Buchlov a na Velehrad seznámil účastníky se zakázaným pastýřským listem arcibiskupa Berana, a pak při návratu domů jim ho prý na jejich přání ještě jednou přečetl ze schůdků autobusu.

Není divu, jak prozrazují dokumenty, že bylo proti Ladislavu Vybíralovi v květnu 1949 zahájeno trestní řízení u Okresního soudu v Rosicích. Skutková podstata ani výsledek řízení nejsou v dokumentech podchyceny. Jako by vše bylo zastřeno neproniknutelným tajemstvím, dokonce není jistá ani taková drobnost, zda byl pro knínickou farnost oficiálně jmenován farářem (jak uvádíme v nadpisu příspěvku) nebo byl až do svého odchodu z Knínic zařazen na postu administrátora excurrendo. Což není podstatné, obyčejní lidé v tom rozdíl neviděli, všichni ho považovali za svého milovaného pana faráře. Z jeho osudu se ovšem pro mnoho kníničanů stala legenda v několika podobách. 

Někteří staří pamětníci mi vyprávěli, že byl následně uvězněn, dokonce na Mírově. Po propuštění byl prý za trest přeložen do severočeského pohraničí. V dokumentech BB se naopak uvádí, že 1. 5. 1950 odešel do litoměřické diecéze v severních Čechách, aby tam „vypomohl v duchovní správě pro velký nedostatek kněží“, a to na vlastní žádost. Což zase dotvrzují další, kterým se údajně svěřil, že o to opravdu osobně požádal biskupa K. Skoupého. Je jisté, že v severních Čechách v pozdější době (70. a 80. léta minulého století) opravdu sloužil jako kněz postupně v několika farnostech (Rumburk, Libouchec, Chrastava). Věrní kníničtí farníci ho tam dokonce navštívili.

P. Ladislav Vybíral zemřel v Raspenavě v roce 1986, pochován je na hřbitově v Olbramkostele, neboť jeho rodné Žerůtky jsou součástí tamní farnosti.

P. Ladislav Vybíral si jistě zaslouží naše vzpomínky a vděčné modlitby. V Knínickém kostele sv. Mikuláše bude za něho k jeho nedožitým 90. narozeninám sloužena mše sv. v pondělí 24. června 2013 na svátek sv. Jana Křtitele. 

Autoři článků: