Opravy ostrovačického kostela

Jak jste si jistě sami povšimli, probíhaly na kostele sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích v roce 2013 drobné stavební práce, které jsou však velmi významným zásahem zajišťujícím ochranu této památky do budoucna.

První zásah provedený v červenci se týkal kompletní výměny hromosvodů na celém kostele. Celkové náklady činily 82 242,- Kč a na základě žádosti Římskokatolické farnosti Ostrovačice na ně přispěl Městys Ostrovačice finančním darem ve výši 80 000,- Kč. Bohužel při provádění těchto prací byl částečně poškozen kamenný chodníček do bočního vchodu ke kapli sv. Barbory, který bude muset být na jaře příštího roku opraven.

Společně s panem farářem a technickou administrátorkou paní Ing. Pekovou jsme začali řešit také neutěšený stav podpěry kostelní věže, ze které na konci zimy v r. 2012 odpadla část omítky. První zásah, provedený již v roce 2012, spočíval v odstranění větší části nestabilní omítky a pokusu o vysušení zdiva. Při tomto odkrytí se také ukázala nika, ve které byla v minulosti až do r. 1948 umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Farnost začala s Národním památkovým ústavem řešit, jak provést opravu této problematické části kostela a padaly různé návrhy včetně jejího obložení, zastřešení, vybudování římsy apod. Podstatná se však ukázala nutnost zjistit, jakého původu je voda, která zapříčiňuje tyto poruchy zdiva a omítky. Proto byly ze zdiva odebrány vzorky a byl zpracován laboratorní rozbor v hodnotě 10 000,- Kč, který plně uhradil dalším darem Městys Ostrovačice.

Tímto rozborem bylo prokázáno, že voda, která způsobuje tyto poruchy, není vodou dešťovou stékající z věže, jak se původně myslelo, ale naopak se jedná o podzemní vodu, která se do zdiva dostává především kvůli absenci izolací. Proto byl navržen postup, jak toto zdivo sanovat a omítnout, aby do budoucna byly tyto negativní vlivy eliminovány. Prvním krokem bylo odstranění dalších zvětralých částí fasády a omítnutí obnažených cihel speciální odsolovací směsí, která má za cíl natáhnout do sebe ze zdiva vlhkost. Následovalo odkopání podpěry a jejích základů, přičemž bylo zjištěno, že v minulosti byl už obdobný zásah prováděn, bohužel však v nedostatečném rozsahu, protože podzemní voda nebyla z tohoto místa odvedena. Výkop byl vysypán drenážní vrstvou, na jeho dno byly umístěny drenážní trubky zaústěné do vsakovací jímky a trativodu. Zděná část byla navíc obložená tzv. nopkovou fólií bránící vnikání vlhkosti do základů. V tomto stavu bude věž ponechána až do příštího roku, kdy v jarních či letních měsících proběhne druhá fáze oprav. Po odstranění provizorní omítky již bude nanesena speciální omítkovina, fasáda bude sjednocena a natřena barvou. Se zhotovitelem této stavby bylo dohodnuto, že součástí díla budou i další dílčí opravy poškozených částí omítky na celém kostele (kromě vrchní části věže) a nátěr částí fasády neošetřených nátěrem po sanaci zdiva provedené v předešlých letech. Rovněž budou vyměněna dvě nevhodná plastová okna v předsíni u hlavního vchodu za nová dřevěná. Fasáda kostela by tak měla být barevně scelena a na několik příštích let působit příjemně na pohled, než bude třeba zabývat se generální opravou fasády celého kostela. Naposledy byl tento významný zásah proveden přesně před 20 lety v roce 1993. Náklady popsaných oprav činí celkem 117 830,- Kč, z tohoto práce provedené v roce 2013 mají hodnotu 26 723,- Kč. I na tyto opravy poskytl Městys Ostrovačice finanční dar v celkové výši 100 000,- Kč.

Členové Zastupitelstva městyse Ostrovačice si jsou plně vědomi, že místní kostel je nejvýznamnější památkou naší obce, která je pro ni tolik typická a objevuje se takřka na všech pohlednicích, a proto souhlasí s investováním prostředků z obecního rozpočtu do její opravy. Důkazem toho je i finanční příspěvek farnosti schválený pro roky 2013 a 2014.

Autoři článků: