Ostrovačice

Koncert Jiřího Helána a Hany Cvrkalové

V neděli 2. 6. 2024 se v prelatuře v Ostrovačicích konal koncert Jiřího Helána a Hany Cvrkalové. 

Tento koncert byl prvním koncertem na prelatuře vůbec, a vlastně i určitou zkouškou před Nocí kostelů, v jejímž průběhu se budou na prelatuře konat další akce (koncert, výstava, přednáška). 

Brigády před Nocí kostelů

Ve dnech 20. dubna a 18. května 2024 se konaly brigády před Nocí kostelů, která se bude konat 7. června 2024. Po dvou letech chceme opět pozvat obyvatele Ostrovačic i okolních obcí, aby přišli do našeho kostela i na faru s prelaturou. Právě prelatuře jsme věnovali během brigád největší pozornost. Chtěli bychom totiž zpřístupnit přízemí prelatury, do které se většina lidí neměla možnost podívat. Za tímto účelem jsme vyklízeli prostory přízemí prelatury, které po mnohá desetiletí sloužila jako skladiště nepotřebných věcí.

Májové slavnosti v Ostrovačicích

U příležitosti 160. výročí narození Viléma Mrštíka, který je spjat s naší obcí, jsme prožili krásné květnové dny. Program Májových slavností byl připraven tak, aby zaujal co největší počet obyvatel našeho městyse i okolí.

Velká část slavností se odehrávala na místní faře, prelatuře a v kostele.

Den otevřených dveří 14.5.2023

Dne 14.5.2023 se otevřely dveře fary v Ostrovačicích (a tamní prelatury) pro velké množství návštěvníků. Někteří z nich absolvovali předchozí program Májových slavností, jiní se účastnili pouze tohoto bodu programu.

Fara byla (díky ochotným dobrovolníkům z obce) slavnostně vyzdobena pro oslavu 160. výročí narození Viléma Mrštíka. 

Výročí narození Viléma Mrštíka

Ve dnech 12. – 14. května 2023 se v Ostrovačicích konaly „Májové slavnosti“ při příležitosti kulatého výročí spisovatele Viléma Mrštíka (14.5.1863 – 2.3.1912), který prožil část svého života v Ostrovačicích, což značně inspirovalo jeho dílo.

Noc kostelů v Ostrovačicích

10. června tr. se poprvé uskutečnila Noc kostelů v kostele v Ostrovačicích. Předcházela jí patřičná příprava. Vytvořila se skupina lidí, v níž každý byl nějak zaúkolován svou přítomností buď v kostele nebo na faře, v podzemí nebo nahoře na prelatuře. Kostel a prostory kolem něho byly otevřeny široké veřejnosti i z okolí Ostrovačic, takže kapacita posluchačů a diváků se během večera navýšila na 300 účastníků.

Noc kostelů 2022

Dne 10. června 2022 se uskutečnila Noc kostelů, tentokrát i s účastí kostela v Ostrovačicích a místní prelatury. Otevřené prostory i veliká reklama před samotnou akcí přilákaly veliké davy lidí – velmi hrubý odhad hovořil o 300 až 350 návštěvnících.

Velké množství se jich shromáždilo v kostele po skončení mše sv. pro avízovanou společnou prohlídku kostela, spojenou s přednáškou pana starosty Tomáše Hájka. 

Noc kostelů Ostrovačice 2022

10.06.2022 - 19:00
Na letošní Noc kostelů je přihlášen i náš ostrovačický kostel i prelatura. Program je jednoduchý:
  • 19:00 - Mše sv. - na jejím konci (od 19:30) a po ní zahrají Anežka Levová (flétna) a Piotr Wacławik (viola da gamba)
  • 20:00 - Komentovaná prohlídka kostela
  • 20:30 - Komentovaná prohlídka ostrovačické prelatury s hudebním překvapením.

Poděkování farnosti Ostrovačice za příspěvky v r. 2020

V roce 2020 pokračovaly práce na kostele v Ostrovačicích i na tamní prelatuře. Na obou objektech se opravila část krovů a střechy. U kostela byla opravena též část omítek, a dá-li Pán Bůh, v příštím roce by tam mohla oprava skončit. 

Opravy byly umožněny příspěvky, za které chci na tomto místě poděkovat. Římskokatolická farnost Ostrovačice obdržela tyto příspěvky:

Na kostel v Ostrovačicích:

  • Ministerstvo kultury 290 000,-
  • Městys Ostrovačice 150 000,-
  • Biskupství brněnské 35 000,-

Na prelaturu:

Kniha Ostrovačice během tisíciletí

Městys Ostrovačice vydal v roce 2020 zcela novou knihu mapující velmi zajímavou historii Ostrovačic. Kniha je rozdělena na dvě základní části, a to textovou a obrazovou. Kromě fotografií ze současnosti jsou v ní uveřejněny i historické fotografie, mapy, projekty a listiny. Ve většině případů se jedná o obrázky, které většina čtenářů neměla dosud nikdy možnost vidět. Historické fotografie domů, ale i z různých společenských akcí, poskytli obyvatelé Ostrovačic, kterým za to patří velké díky. Textová část je pak rozdělena do 25 hlavních kapitol. 

Statické zajištění bývalé rezidence rajhradských benediktinů v Ostrovačicích

Cílem projektu oprava a revitalizace architektonicky cenného objektu fary s prelaturou v Ostrovačicích. Jedná se o barokní objekt, který je zejména v části prelatury bez jakýchkoliv přestaveb a úprav se zachovanými autentickými prvky. 

Část fary je využívaná, slouží k bydlení faráře a farní činnosti. V budoucnu by měl objekt sloužit pro potřeby farnosti, část prelatury bude využita také pro potřeby městyse Ostrovačice, je navrženo zřízení denního stacionáře.

Vzkaz budoucím generacím

Zveřejňujeme text listiny, která byla při loňských opravách ostrovačického kostela vložena do báně na věži. Text byl koncipován jako vzkaz budoucím generacím, ale věříme, že i současné občany zajímá, jaký vzkaz jsme do věže vlastně vložili.

Milí přátelé, ostrovačičtí v budoucnosti!

Tuto listinu vkládáme do nově opravené střechy věže kostela sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích jako připomínku naší doby, ve které žijeme – začátku 21. století, konce roku 2017.

Tajemství věže ostrovačického kostela

Rok 2017 je pro ostrovačický kostel sv. Jana Křtitele a sv. Václava vpravdě historický. A nejenom pro něj, ale i pro nás, kteří jsme mohli být svědky události, která se odehrává naprosto výjimečně – po několika stoletích totiž byla snesena původní barokní střecha a nahrazena novou replikou. Bohužel v historických dokumentech se prozatím nepodařilo nalézt, zda k něčemu podobnému již někdy v minulosti došlo, je tedy možné, že původní dřevěné trámy byly na věž umístěny již v době, kdy byla zvyšována. Kdy to však bylo, není také zcela jasné.

Nová přístavba Základní školy Ostrovačice

V roce 2016 se v Ostrovačicích podařilo zrealizovat jednu z finančně nejnákladnějších investičních akcí v novodobých dějinách městyse. Byla jí výstavba čtvrté budovy základní školy, nově označené jako budova D.

Opravy kostela v Ostrovačicích v roce 2016

Jak je to s opravou kostela v Ostrovačicích? Tak se mnozí farníci ptají a smyslem tohoto článku je udělat v tom trochu pořádek.

Stránky

Subscribe to RSS - Ostrovačice