Ostrovačice

Noc kostelů v Ostrovačicích

10. června tr. se poprvé uskutečnila Noc kostelů v kostele v Ostrovačicích. Předcházela jí patřičná příprava. Vytvořila se skupina lidí, v níž každý byl nějak zaúkolován svou přítomností buď v kostele nebo na faře, v podzemí nebo nahoře na prelatuře. Kostel a prostory kolem něho byly otevřeny široké veřejnosti i z okolí Ostrovačic, takže kapacita posluchačů a diváků se během večera navýšila na 300 účastníků.

Noc kostelů 2022

Dne 10. června 2022 se uskutečnila Noc kostelů, tentokrát i s účastí kostela v Ostrovačicích a místní prelatury. Otevřené prostory i veliká reklama před samotnou akcí přilákaly veliké davy lidí – velmi hrubý odhad hovořil o 300 až 350 návštěvnících.

Velké množství se jich shromáždilo v kostele po skončení mše sv. pro avízovanou společnou prohlídku kostela, spojenou s přednáškou pana starosty Tomáše Hájka. 

Noc kostelů Ostrovačice 2022

10.06.2022 - 19:00
Na letošní Noc kostelů je přihlášen i náš ostrovačický kostel i prelatura. Program je jednoduchý:
  • 19:00 - Mše sv. - na jejím konci (od 19:30) a po ní zahrají Anežka Levová (flétna) a Piotr Wacławik (viola da gamba)
  • 20:00 - Komentovaná prohlídka kostela
  • 20:30 - Komentovaná prohlídka ostrovačické prelatury s hudebním překvapením.

Poděkování farnosti Ostrovačice za příspěvky v r. 2020

V roce 2020 pokračovaly práce na kostele v Ostrovačicích i na tamní prelatuře. Na obou objektech se opravila část krovů a střechy. U kostela byla opravena též část omítek, a dá-li Pán Bůh, v příštím roce by tam mohla oprava skončit. 

Opravy byly umožněny příspěvky, za které chci na tomto místě poděkovat. Římskokatolická farnost Ostrovačice obdržela tyto příspěvky:

Na kostel v Ostrovačicích:

  • Ministerstvo kultury 290 000,-
  • Městys Ostrovačice 150 000,-
  • Biskupství brněnské 35 000,-

Na prelaturu:

Kniha Ostrovačice během tisíciletí

Městys Ostrovačice vydal v roce 2020 zcela novou knihu mapující velmi zajímavou historii Ostrovačic. Kniha je rozdělena na dvě základní části, a to textovou a obrazovou. Kromě fotografií ze současnosti jsou v ní uveřejněny i historické fotografie, mapy, projekty a listiny. Ve většině případů se jedná o obrázky, které většina čtenářů neměla dosud nikdy možnost vidět. Historické fotografie domů, ale i z různých společenských akcí, poskytli obyvatelé Ostrovačic, kterým za to patří velké díky. Textová část je pak rozdělena do 25 hlavních kapitol. 

Statické zajištění bývalé rezidence rajhradských benediktinů v Ostrovačicích

Cílem projektu oprava a revitalizace architektonicky cenného objektu fary s prelaturou v Ostrovačicích. Jedná se o barokní objekt, který je zejména v části prelatury bez jakýchkoliv přestaveb a úprav se zachovanými autentickými prvky. 

Část fary je využívaná, slouží k bydlení faráře a farní činnosti. V budoucnu by měl objekt sloužit pro potřeby farnosti, část prelatury bude využita také pro potřeby městyse Ostrovačice, je navrženo zřízení denního stacionáře.

Vzkaz budoucím generacím

Zveřejňujeme text listiny, která byla při loňských opravách ostrovačického kostela vložena do báně na věži. Text byl koncipován jako vzkaz budoucím generacím, ale věříme, že i současné občany zajímá, jaký vzkaz jsme do věže vlastně vložili.

Milí přátelé, ostrovačičtí v budoucnosti!

Tuto listinu vkládáme do nově opravené střechy věže kostela sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích jako připomínku naší doby, ve které žijeme – začátku 21. století, konce roku 2017.

Tajemství věže ostrovačického kostela

Rok 2017 je pro ostrovačický kostel sv. Jana Křtitele a sv. Václava vpravdě historický. A nejenom pro něj, ale i pro nás, kteří jsme mohli být svědky události, která se odehrává naprosto výjimečně – po několika stoletích totiž byla snesena původní barokní střecha a nahrazena novou replikou. Bohužel v historických dokumentech se prozatím nepodařilo nalézt, zda k něčemu podobnému již někdy v minulosti došlo, je tedy možné, že původní dřevěné trámy byly na věž umístěny již v době, kdy byla zvyšována. Kdy to však bylo, není také zcela jasné.

Nová přístavba Základní školy Ostrovačice

V roce 2016 se v Ostrovačicích podařilo zrealizovat jednu z finančně nejnákladnějších investičních akcí v novodobých dějinách městyse. Byla jí výstavba čtvrté budovy základní školy, nově označené jako budova D.

Opravy kostela v Ostrovačicích v roce 2016

Jak je to s opravou kostela v Ostrovačicích? Tak se mnozí farníci ptají a smyslem tohoto článku je udělat v tom trochu pořádek.

Nové schodiště na faře

Myšlenka postavit schodiště do prvního poschodí v přední části fary v Ostrovačicích vznikla již za o. Bedřicha Provazníka. Tehdy ale zůstalo pouze u ní, také proto, že u budov památkově chráněných jako je naše fara není dovoleno dělat nějaké větší stavební změny (a mezi ně rozhodně patří probourání klenby a postavení nového schodiště).

Historie ostrovačické školy

Historie školy v Ostrovačicích je úzce spjata s fungováním benediktinského řádu, který byl vždy známý svým vstřícným a vřelým přístupem ke vzdělání nejenom svých členů, ale i farníků v obcích, ve kterých působili a hlásali své heslo „Ora et labora“ (tj. Modli se a pracuj). A pracovitost byla jejich hlavním posláním i ve vzdělávání. Také proto první písemná zmínka o škole v Ostrovačicích pochází již z doby, kdy císařovna Marie Terezie, velká školská reformátorka, ještě nebyla ani na světě, a to z roku 1675.

Umývání oken na faře

Po opravě oken (viz zde) se konala brigáda. 11. dubna 2015 na faru přišlo 28 farníků, aby tam umyli okna a aby udělali také spoustu dalších prací. To se i podařilo během celého sobotního dopoledne. A nejen to. Vznikla příjemná atmosféra a farníci se přiblížili sobě navzájem i Bohu. Patří jim veliké poděkování!

100 let od začátku 1. světové války

V červnu si celá Evropa připomněla 100 let od atentátu na následníka rakousko – uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este, přesně měsíc po něm – 28. července 1914 – vyhlásilo Rakousko – Uhersko válku Srbsku. Až do roku 1939 byla tato válka nazývána velkou válkou, protože se jednalo o největší válečný konflikt, jaký lidstvo do té doby poznalo. Válka postupně zasáhla Evropu, Asii i Afriku – celkem 32 zemí, do bojů bylo zapojeno až 74 milionů vojáků. V této válce byly také poprvé použity bojové prostředky jako letadla, ponorky, tanky, nové typy střelných zbraní, ale i plyn.

Poděkování starostům a obcím

Jménem farnosti bych chtěl poděkovat starostovi Obce Říčany ing. Janu Studenému i celé Obci Říčany za již zmíněnou v článku pí Franzové opravu hřbitova i sakrálních staveb obce. Díky tomu, po předchozí opravě krovů a střechy kostela, bylo všechno na oslavu 250. výročí posvěcení kostela jaksepatří připraveno.

Stránky

Subscribe to RSS - Ostrovačice