Jarmila Pololáníková

Hrst zajímavostí o koncertním souboru ZENSEMBLE

Po těžkém období covidu se zase otvírají dveře kultuře, což většina lidí přijímá jako milou změnu v dnešní „nemocné době“. 21. srpna 2021 jsme se v hojném počtu účastnili komorního koncertu souboru ZENSEMBLE sestávajícího ze tří hráčů: Anežky Levové, Piotra Waclawika a Filipa Hrubého. Byl to už jejich čtvrtý koncert v ostrovačickém kostele. Všechny koncerty byly velmi příznivě přijaty. Z vlastního zájmu jsem oslovila mladou, půvabnou slečnu Anežku, aby nám všem něco pověděla o jejich triu. 

Proč jste si vybrala právě náš kostel?

Vzpomínka na paní Marii Mikšovou z Veverských Knínic

Katolický týdeník, dříve Katolické noviny, odebírám nepřetržitě už více než půl století. Těší mě, že jeho úroveň se velmi zkvalitnila.

Nový kostel na Lesné v Brně

Dne 12. září 2020 byl slavnostně otevřen a požehnán Mons. Pavlem Konzbulem nový římskokatolický kostel v Brně na Lesné za velkého zájmu účastníků, kteří se museli podrobit přísným koronavirovým opatřením. Do té doby sloužilo věřícím Duchovní centrum na Lesné, dnes v těsné blízkosti nového kostela, kde se lidé rádi scházeli do příjemně upraveného a vytápěného svátečního prostoru ke mši sv. Když se stal novým panem farářem Pavel Hověz r. 2005, začalo se vážně hovořit o povolení a výstavbě kostela, o kterém už bývalí osadníci Lesné dávno snili.

Sváteční a všední dny pana faráře

Náš milý pan farář ThDr. Ludvík Bradáč oslavil v neděli 6. září mší svatou své 55. narozeniny. Nedávno jsme si v kostele připomněli jeho 30. výročí kněžství. Je úctyhodné, že po magisterském studiu na bohoslovecké fakultě pokračoval ještě cílevědomě ve svém vzdělání a dosáhl doktorátu teologie. Krásná léta středního věku a kus duchovní praxe má už za sebou. Pan farář se řídil radou svých rodičů, kteří ho už v dětství vedli k modlitbě a k účelnému využití volného času, ať se už jednalo o dlouholetou hru na housle, četbu knih nebo sledování sportovních aktivit.

100. výročí nedožitých narozenin P. Josefa Janšty

V roce 2014 jsme si připomněli 30. výročí úmrtí P. Josefa Janšty a 70. výročí jeho kněžského svěcení. Zemřel 1. srpna a mše sv. byla za něho obětovaná koncem července v kostele v Ostrovačicích. Tehdy jsme poznali jeho rozvětvenou rodinu, která zaplnila téměř celý kostel.

Uběhlo několik let a opět jsme se sešli s jeho příbuznými v sobotu 22. února t. r., kdy jsme pamatovali na jeho 100. nedožité narozeniny, které byly 18. února.

Naše rodina 17. listopadu 1989

Byli jsme s manželem doma, když se ozvali naši adolescenti studující tou dobou v Brně, že není výuka, je chaos a srocení lidí na náměstí Svobody. Avizovali, že půjde o manifestaci v Brně, jejíž význam zatím nebyl zřejmý. Chtěla jsem, aby přijeli domů, pokud ještě jezdí pravidelné autobusové spoje. 

Další hrst vzpomínek k nedožitým 80. narozeninám Arne Linky

Arne Linka byl podle vyjádření mnohých, kteří měli štěstí se s ním poznat, nádhernou osobností s neobvyklým hudebním talentem. Setkání s ním zanechalo nesmazatelné stopy, a i po letech po jeho odchodu na věčnost na něho s uznáním, obdivem a láskou mnoho lidí stále vzpomíná. Už v předchozích číslech Oříku jsme zveřejnili několik příspěvků s tímto zaměřením. Nyní uvádíme další, abychom jeho osobnost co nejvěrněji přiblížili našim čtenářům. 

Dopis bratrovi

Jarmila Pololáníková

Milý Arne,

Boj o Mariánský sloup

Barokní Mariánský sloup zdobil Staroměstské náměstí v Praze už od poloviny 17. století. Býval označován za symbol germanizace, násilné rekatolizace a habsburské nadvlády nad českými zeměmi. Během 1. světové války kvůli všeobecné bídě zesílily protirakouské nálady ve společnosti a začalo se opakovat tvrzení, že sloup byl postaven jako triumf habsburské nadvlády v českých zemích. Po vzniku Československé republiky 28. října 1918 bylo pátý den svoláno shromáždění lidu na Bílou horu. 3. listopadu se u mohyly na bojišti shromáždilo na 30 000 lidí.

Několik postřehů z duchovní obnovy

V sobotu 3. března dopoledne se na faře v Ostrovačicích konala duchovní obnova v rámci postní doby, která pak byla ukončena mší svatou v 11.30 hod. v ostrovačickém kostele.

Vojenský kaplan Jan Pacner, působící na Univerzitě obrany v Brně, po krátkém úvodu, ve kterém se představil, vycházel v první části přednášky ze Starého zákona, v druhé pak z Nového zákona.

Můj bratr Arne Linka

Byla jsem vyzvána Redakční radou Oříku, abych napsala o svém bratrovi, který by se v příštím roce dožil 80 let. Zemřel v Brně v sanitce na zástavu srdce měsíc po svých 61. narozeninách v roce 1999.

Místo své výpovědi nechávám prostor těm, kteří ho osobně znali.

První dvě vzpomínky jsou citovány z knihy „Svět hudby Arne Linky“, nakladatelství Šimon Ryšavý, Brno 2000, str. 98 – 100, třetí je aktuálně napsaný vzpomínkový fejeton.

Jarmila Pololáníková – Linková

Tři malé „proč“

Kniha a osobní vzpomínka na kardinála Mons. Miloslava Vlka

Nedávno se mi dostala do rukou kniha Alaina Boudra „Umývač výloh a arcibiskup“, která byla původně vydaná ve francouzštině roku 1994, a teprve v roku 2016 u nás v nakladatelství Nové město.

Postní duchovní obnova 2017-1

Před 2. neděli postní jsme se shromáždili na faře v Ostrovačicích na duchovní obnovu vedenou jáhnem Mgr. Ing. Miroslavem Barešem ze Zbraslavi. Po dvou blocích přednášek následovala mše sv. s naším panem farářem L. Bradáčem a milým jáhnem. Prošli jsme postní dobou, která znamená zintenzivnění našeho duchovního života, očištění se od hříchů ve svátosti smíření, abychom si o Velikonocích uvědomili velikost oběti Ježíše Krista pro nás. Pilířem postní doby je půst, almužna a modlitba.

Připomínka vzácných mužů, kteří nás vedli k Bohu

Jedním z nich je Mons. Vladimír Petrů (*1920), oddaný služebník Boží a lidumil, od jehož smrti 15. května uplyne 15 let.

Rozloučili jsme se s ním v nedalekém Domašově, kde působil poslední kněžská léta. Je mnoha našim farníkům osobně velmi blízký, protože jistou dobu pracoval jako děkan rosický, pod jehož pravomoc naše farnosti patřily. Zemřel na Moravci a byl pochován v Radešínské Svratce do rodinného hrobu.

Vzpomínka na P. Františka Vlacha

Uplynulo 45 let od úmrtí P. Františka Vlacha, administrátora v Ostrovačicích a ve Veverských Knínicích, kterého jsem poznala, když jsem se vdala do Ostrovačic roku 1965.

Nehledě na nehostinné a nepříznivé podmínky na faře v Ostrovačicích, byla to doba pro kněze velmi těžká. Jejich činnost byla bedlivě sledována, zvláště na vesnicích, neboť někteří jedinci kádrovali obsah jejich kázání, počet a výuku dětí v náboženství, které vyučovali.

Panu farářovi k jubileu

Bylo to 1. listopadu roku 2007, kdy pan farář ThDr. Ludvík Bradáč obdržel oficiální oznámení na nástup do farností Ostrovačice-Říčany a Veverské Knínice. V krátkém čase jsme měli možnost slavit mši svatou s novým knězem. Když jsem šla tehdy do kostela, zahlédla jsem neznámého mladíka, který chvatně a nezvykle dlouhými kroky směřoval ke kostelu. Napadlo mi, že to bude nový náš pan farář. V tu chvíli mi proběhli hlavou všichni kněží, kteří zde působili, a položila jsem si sama pro sebe otázku: „Co od toho mladíka můžeme očekávat, jaká budou jeho kázání a duchovní vedeni?“

Stránky

Subscribe to RSS - Jarmila Pololáníková