OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 1 (16. 3. 2008)

Úvodní slovo 2008-1

Vážení čtenáři našeho zpravodaje, milovaní bratři a sestry!
Dovolte mi, abych vám popřál vše nejlepší při příležitosti blížících se Velikonoc. Náš Pán vstal z mrtvých třetího dne, a bylo to, jako když slunce, které zapadlo na dlouhý čas, znovu vychází. Přináší světlo, přináší teplo, daruje život světu. Kéž i srdce každého z nás má podíl na této proměně světa a zakusí Boží dar skutečného života, světla a tepla! To vám z celého srdce přeji.

Duchovní obnova s otcem ThLic. Josefem Chybou

V sobotu před 4. nedělí postní (1. března 2008) připravil pan farář Ludvík Bradáč pro zájemce setkání s P. Josefem Chybou, farářem v Dubňanech.

Tato postní duchovní obnova byla zaměřena na možnosti a způsoby duchovního uzdravování lidí trpících dědičnými závislostmi a záhadnými nemocemi. Během dopoledne se uskutečnily dvě besedy.

Ve svých vystoupeních P. Chyba kladl důraz na důvěru v Boží uzdravující moc. Téma bylo inspirováno knihou anglického psychiatra Kennetha McAlla.

Peter Žaloudek v KT

V Katolickém týdeníku je už delší čas zavedena pravidelná rubrika s dotazníkem. Redaktoři jeho prostřednictvím „zpovídají" známé a zajímavé lidi formou 10 stále stejných otázek. Do jednoho z prvních čísel letošního ročníku KT si redaktor Aleš Palán pozval pana Petera Žaloudka.

Pěší pouť na Velehrad (2008)

Před dvěma roky jsme se zúčastnili pěší pouti na Velehrad. Z ní vám přináším krátké svědectví své přítelkyně, jak je později popsala pro farní zpravodaj ŘKF Bystrc (neboť odkud jsme vycházeli), a pro Immaculatu:

Jednou mi moje maminka vyprávěla, jak se s partou mladých vypravovali na společné poutě. Z této party o několik let později vzešla dvě řeholní a tři kněžská povolání a dvě velmi početné rodiny. Při této životní zkušenosti svých rodičů jsem se neubránila myšlence, že na těch pěších poutích jistě něco bude.

Vzpomínky na P. Vladislava Dvořáka

Po nenadálé zprávě o skonu P. Vladislava Dvořáka loni v srpnu se myšlenky mnohých farníků intenzívně obrátily ve vzpomínkách na období před 15 lety, kdy u nás vykonával kněžskou službu. Letos 21. května si připomeneme jeho nedožité 65. narozeniny mší sv. v kostele ve Veverských Knínicích. K tomuto výročí zařazujeme také dva následující příspěvky.

I ta poslední chvíle našeho života bude důležitá

...svědectví z předposledního dne života kněze Vladislava Dvořáka

Vždycky uměli přiložit ruku k dílu

V každém našem farním společenství se, Bohu díky, nacházejí lidé, na jejichž životě a práci je patrná pevná víra v Krista. Kteří si vždy uměli najít čas na pravidelnou návštěvu mší svatých, kteří se účastní mimořádných setkání a poutí. Kteří dokázali věnovat svůj čas přípravě různých slavností, ale také pravidelné a zcela běžné úpravě a údržbě kostelů. Činili to a činí tak bez nároku na odměnu, ve svém volném čase, s pokorou. I když je takových dobrodinců v našich farnostech více, jmenujme aspoň namátkově tři z nich.

O pokračování v účasti na projektu Adopce na dálku

Již několikrát jsme v této rubrice přinesli zprávu o adopci dvou dětí z Indie, na které se podílí prostřednictvím deseti „maminek" farní společenství ve Veverských Knínicích. Před Vánocemi jsme dostali poslední dopisy od dětí i s jejich fotografiemi. Rádi se vám s nimi pochlubíme. Jak můžete vidět, jsou to moc šikovní chlapci.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2008

V letošní Tříkrálové sbírce vykoledovali koledníci v celé naší republice podle dosud neověřených informací 58 720 173,52 Kč. Brněnská diecéze se podílela na celorepublikové sumě 13 467 056,50 korunami. Oproti loňskému roku je to téměř o půl milionu víc. Už tradičně se vykoledovalo nejvíce v olomoucké arcidiecézi, kde v roce 2000 myšlenka tříkrálových sbírek vznikla.

Myšlenky o kněžství

Modlitba za nového kněze

Přichází k nám s radostí a dobrou vůlí - není to však elektronkový mozek. Proto se nebudu vzrušovat, když se mě popáté zeptá, jak se jmenuji. Je jistě jiný než jeho předchůdce, ale každý člověk má své silné a své slabé stránky. Čeká na naše podněty a je tu pro nás všechny, ale čeká také na naši spolupráci. Je to kněz, který potřebuje naši modlitbu.

Sinaj - Mojžíšova hora

V loňském roce na přelomu října a listopadu jsme navštívili jedno z nejznámějších letovisek Sharm el Sheikh. Nachází se až na nejjižnějším cípu Sinajského poloostrova. Odtud organizují cestovní kanceláře pro své klienty různé zájezdy. Vybrali jsme si z nich zájezd na Svatou horu, jinak nazývanou Mojžíšovou horou, horou Sinaj - Moses mountain, Gebel (Džebel) Musa, která je 2285 m vysoká.

První výročí úmrtí otce Bedřicha

Nestačíme se divit, kolik událostí jsme společně i každý osobně prožili v darovaném čase minulých měsíců.

Z jednání farní pastorační rady

Jednání FPR společné oběma našim farnostem, celkově už osmé od jejího ustavení v červnu 2005, se konalo 30. ledna 2008 na faře v Ostrovačicích. Jednání se mimořádně zúčastnili také členové ekonomických rad ŘKF Ostrovačice a ŘKF Veverské Knínice. Výsledky jednání jsou sice očividně „hmatatelné" v tomto zpravodaji, přesto se pokusíme o stručný systematický přehled či vysvětlení následujícím výčtem probíraných témat:

• Pro blížící se Velikonoce byl dojednán pořad bohoslužeb v jednotlivých kostelech.

Sto dní v úřadu

100 dní v úřadu aneb jak se u nás vede novému panu faráři

1. Otče, už jste u nás 3 měsíce, poznal jste už nějaká specifika našich farností?

Myslím, že je to příliš krátká doba na nějaké objektivní hodnocení. Řekl bych, že to zde není nějaký příliš „pobožný kraj" (je to tak něco uprostřed mezi zbožnými Ratíškovicemi, odkud jsem přišel, a pohraničím, které jsem taky měl možnost poznat). Jinak mě nic specifického nenapadá. Mohla byste se zeptat trochu konkrétněji?

2. Co Vás zde mile překvapilo a potěšilo?

Kalendárium léto 2008

KALENDÁRIUM AKCÍ od Velikonoc do konce letních prázdnin 2008

30. 3.

koncert souboru Kantila Křtiny

16. 4.

setkání Klubu seniorů

1. 5.

začátek Svatodušní novény

18. 5.

mše sv. obětovaná za členy a členky živého růžence

21. 5.

mše sv. obětovaná za P. Vladislava Dvořáka při příležitosti nedožitých 65 let

22. 5.

mše sv. a průvod Božího Těla

25. 5.

mše sv. a průvod Božího Těla

25. 5.

mše sv. a průvod Božího Těla

31. 5.

vzpomínka na otce Bedřicha

7. 6.

Smysl Velikonoc

Smyslu (křesťanských) Velikonoc porozumíme na pozadí Velikonoc židovských, které došly definitivního naplnění v Kristu.

Židovské Velikonoce

Obsahem židovského svátku je oslava Boha - Zachránce (Spasitele). Židé si připomínají Boží záchranu z egyptského zotročení a slavné vyjití (exodus) z Egypta.

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 1 (16. 3. 2008)